5500: Archief van het Ambacht en Plaatselijk Bestuur van Ouder-Amstel

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

5500

Periode:

1439 - 1992

Inleiding

De geschiedenis van Ouder-Amstel gaat terug tot in de Middeleeuwen. In de archieven vinden we in de 12e eeuw schout Wolfgerus van Aemstel vermeld, die dat ambt namens de bisschop van Utrecht vervulde. In 1227 zijn Gijsbert II van Amstel met zijn broer Egidius ministerialen van bisschop Otto II (van Lippe) van Utrecht. De bekendste heer van Amstelland is ongetwijfeld Gijsbrecht IV van Amstel die met zijn medestanders op 27 juni 1296 de graaf van Holland Floris V vermoordde bij Muiden. Hij verloor hierdoor zijn rechten op Amstelland aan het graafschap Holland. Het verhaal van de moord werd o.a. opgetekend in de Rijmkroniek van Melis Stoke, de klerk van de graaf. In 1300 gaf de graaf Amstelland aan zijn broer Gwijde van Henegouwen, die bisschop van Utrecht werd. Vanaf 1317 worden de lenen door de leenkamer van Holland geadministreerd. Meer oude feiten betreffende Ouder-Amstel zijn te vinden in de verschillende leenregisters. Het leenregister van de hofstede Amstel, dat al in 1236 werd aangelegd, vermeldt de leenmannen van dit leenhof. In Ouderkerk zelf lagen een tiental onroerende goederen die leenroerig waren aan dit leenhof; totaal ongeveer 200 hectare. Daarbij kwamen nog stukken in Duivendrecht, de Waver en de Ronde Hoep.

Reeds in 1204 schijnt het huis van de Van Amstels in Ouderkerk door de Kennemers te zijn verwoest en werd het Muiderslot hun domicilie. In die eeuw vond ook de splitsing plaats van Amstelland in Ouder- en Nieuwer-Amstel. Het kasteel in Ouderkerk zou gelegen zijn geweest op het terrein van de huidige Portugees-Joodse begraafplaats. Dit lijkt zeer aannemelijk, daar dit stuk grond deel uitmaakte van de hofstede "Die Haegh". Deze hofstede is vermoedelijk de in een leenakte van 1343 genoemde "hofstede waar de burg op placht te staan" bij de kerk en de Amstel. (Zie: Ons Voorgeslacht, jrg. 1988, blz. 355 e.v.)

In 1388 werd in Ouder-Amstel het schependomsrecht ingevoerd met schout en schepenen in de plaats van het burenrecht; dit was in 1308 al in Amsterdam gebeurd. Wel zien we dat nog lang de functie van buurmeester van de vier buurten (Ouderkerk, Duivendrecht, Waver en Waarthuizen) blijft bestaan. De buurmeesters fungeerden als intermediair tussen de schepenen en de buren. Bij de perikelen rondom de bouw van een nieuw rechthuis in 1656 zien we dat de buurmeesters nog wel wat in de melk te brokkelen hadden.

Ouder-Amstel werd in de loop der eeuwen kleiner door de expansie van Amsterdam op de oostoever van de Amstel. Veel oude archiefstukken betreffen dus ook huidig Amsterdams grondgebied.

Het hier beschreven archief omvat originele stukken vanaf 1548. De oudere genoemde stukken zijn 17e eeuwse afschriften. Het lijkt daarom aannemelijk dat er in de 17e eeuw stukken verloren zijn gegaan. Het archief stond onder beheer van de secretaris van het ambacht/gemeente.

Naast het ambachtsbestuur was er ook de ambachtsheer die aan deze hoedanigheid rechten ontleende zoals benoeming van bijv. kerkmeesters en het gebruik van een bank in de kerk. De laatste particuliere heer was een Van der Dussen. Hij verkocht de heerlijkheid op 10 augustus 1731 voor fl. 25.100 aan de stad Amsterdam, maar behield de rechten tot zijn dood in 1749. Amsterdam benoemde daarna, uit haar regenten, een sterfheer.

De omstandigheden veranderden tijdens de Bataafse Republiek. De Ambachtsvrouwe (Amsterdam) verloor haar rechten en de macht ging naar de plaatselijke overheid en de burgers. Het centrale gezag ging meer zaken regelen, zo ook het archiefbeheer. Met het decreet van 29 mei 1800 trad de eerste archiefregeling in werking. Sinds die tijd is het beheer van archieven geregeld door wetten en koninklijke- en keizerlijke besluiten.

Aanwijzigen voor de gebruikers

Deze inventaris is de systematische toegang tot drie archiefblokken. Om praktische redenen zijn ze in een doorlopende nummering ondergebracht. In concordansen is te herleiden wat de plaats was in vorige ordeningen. (zie de bijlagen) Zoveel mogelijk is de oude orde binnen de inventarisnummers intact gehouden. Het vroegere "nieuw-archief" is met veel stukken aangevuld. Geïntegreerd is het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand tot 1960. Deze rijksambtenaar was verantwoordelijk voor de akten van de burgerlijke stand, die hij in tweevoud moest opmaken. Het "origineel" is via de rechtbank gedeponeerd in het rijksarchief, het "dubbel" bleef achter bij de gemeente en kan als archief van de gemeente worden beschouwd.

Van het nieuw-archief is een deel afzonderlijk beschreven in hoofdstuk 3. In 1917 bepaalde B&W op voorstel van de burgemeester dat een deel van de stukken voortaan in dossiers zou worden bewaard, om de toegankelijkheid te verbeteren. Bij aanvang van deze inventarisatie werd nog gedacht dat deze archivering volgens het Bloemendaalse stelsel was geordend. Dit was gevolg van een opmerking van de archiefinspectie uit 1937, die het betitelde als "geordend volgens het Bloemendaalsche-Hilversumsche stelsel". Bij deze inventarisering bleek dat dit niet het geval was. We kunnen hier dus spreken van het Ouderamstelse stelsel. Dit deel van het archief is dus eigenlijk een deel van het nieuw-archief, maar het is om archivistisch-historische redenen apart beschreven. Binnen de onderwerpen is de oude alfanumerieke volgorde, zoals vermeld in de bijbehorende indicateur, gehandhaafd. De beschrijvingen zijn zoveel mogelijk overgenomen. Wel is de volgorde van de rubrieken aangepast aan het algemene schema. De oude orde is via de indicateur en concordans goed terug te vinden. Deze aanpassingen zijn gemaakt om een maximale toegankelijkheid te krijgen. Bij onderzoek in de periode 1918-1934 is het dus noodzakelijk om in beide blokken te zoeken. Uit dit blok zijn bij deze inventarisatie nog veel, vooral gestencilde, circulaires vernietigd. Hoewel archivistisch niet juist, zijn een aantal stukken uit het volgende blok, VNG code-archief 1935-1960, tijdens deze bewerking "teruggeplaatst". Deze stukken hadden in 1935 kennelijk een dynamische status. Bij de inventarisatie van dat blok zijn die stukken daar weer uit verwijderd en op verzoek van de gemeente opgenomen in deze inventaris.

Grote tekeningen en plakkaten zijn uit de inventarisnummers verwijderd, om gevlakt te worden bewaard. Deze stukken hebben een eigen inventarisnummer gekregen en zijn aan het eind van het betreffende hoofdstuk te vinden. In het oorspronkelijke inventarisnummer is in de N.B. een simpele verwijzing opgenomen naar het inv.nr. van het/de gevlakt geborgen stuk(ken) van Afwijkende Formaat : {AF inv.nr. ....}

Een interessante bron zijn de hinderwetvergunningen (inv.nrs. 690-691). Deze betreffen vooral het gebied langs de Weespertrekvaart/Omval. Hier vestigden zich meerdere bijzondere industrieën en fabrieken o.a. een cocaïnefabriek. De vergunningen geven een aardig tijdsbeeld. Het gebied werd op 1 januari 1921 door Amsterdam geannexeerd en dit archiefdeel is dus in het Amsterdamse gemeentearchief uitstekend op zijn plaats. De vergunningen zijn in de rubriek Ruimtelijke ordening gerangschikt, omdat de meeste vergunningen ook de bouw van de gebouwen regelt. Er zijn echter ook vergunningen bij die alleen het toestaan van milieubelastende activiteiten en/of apparaten regelen. De bouwvergunningen, in de oude inventaris vermeld als BP 7, hebben nog een dynamische status.

Voor genealogen zijn de akten van indemniteit een bron waar de herkomst van personen is te vinden. Hoewel deze akten eigenlijk tot het "archief" van de armenzorg behoorden zijn ze hier onder de stukken betreffende bevolking gerangschikt.

De geschiedenis van het archief

Inventarislijsten van het archief zijn er al gemaakt in 1811, ze zijn te vinden in inv.nr. 42 . In 1812 werd een deel van het archief (het rechterlijk archief) volgens de voorschriften gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Amsterdam, toen gevestigd in het stadhuis aldaar (huidige paleis op de Dam). In 1893 werd het rechtelijk archief gedeponeerd in het Rijksarchief in de provincie Noord-Holland te Haarlem. Van de overdracht van het archief door burgemeesters aan opvolgers zijn in inv.nr. 395-2 twee aktes uit 1841 en 1852 bewaard gebleven

In 1811 werden de kerken verplicht hun doop-, trouw- en begraafregisters af te staan aan de gemeenten. Deze registers werden gebruikt als retroacta voor de burgerlijke stand en moesten later worden gedeponeerd in het Rijksarchief (conform k.b. 20 juni 1919 S 389), zo ook de registers van de middelen op trouwen en begraven; de zogenaamde gaarders. De burgemeester van Ouder-Amstel doet nogal moeilijk bij die overdracht. Hij stelt dat de rijksarchivaris R. Fruin niet het voorgeschreven "overleg" heeft gepleegd. De overdracht van de retroacta vond uiteindelijk plaats op 1 mei 1922.

Soms stuurt de rijksarchivaris iets terug. In 1925 meent hij dat enkele stukken niet van rechterlijke aard zijn: een register van taxaties (inv.nr. 89) en enige losse stukken 1648-1912, deze stukken zijn daarom voorzien van het stempel van het rijksarchief.

Op 29 juli 1909 werd de gemeente door de commissaris van de koningin, na zijn bezoek, gemaand om haar registratie van ingekomen stukken te verbeteren. Het bleek dat toen de stukken pas na een jaar werden ingeboekt. In 1926 wordt door de rijksarchivaris een inspectie uitgevoerd. Hij meent dat het oud-archief tot 1814 niet op juiste wijze wordt bewaard. In overleg wordt besloten het oud-archief te inventariseren en beter te bergen. In mei 1927 vervoegt de archiefklerk G. van Es zich in Ouderkerk om de stukken te selecteren. Deze worden in juni in 3 kisten verscheept naar Haarlem. In december 1927 is de inventarisatie klaar. Het rijksarchief heeft gelijkertijd de nog aanwezige stukken, die onterecht niet aldaar zijn gedeponeerd "in beslag genomen", hierbij waren ook enige stukken die thuishoorden in het rijksarchief van Brabant! De heer van Es ontvangt fl. 141,-- voor zijn werk. De inventaris wordt in 1928 gepubliceerd.

Hierna is er ook sprake van dat de heer van Es het nieuw-archief zal bewerken. Pas in 1940! wordt het resultaat gepubliceerd. Dit stuk is de basis voor hoofdstuk 2 van deze inventaris.

De inventaris van Van Es van het oud-archief wordt in 1989 door de H.J.G. Grootveld herzien. In zijn inleiding verantwoordt hij de wijzigingen en aanvullingen

Bij de annexatie van 1 januari 1921 door Amsterdam van dat deel van Ouder-Amstel waar zich veel industrie bevond werden, na tegensputteren, 113 hinderwet-dossiers overgedragen aan Amsterdam. Bij het inventariseren bleek dat er meerdere van die dossiers daar naar het gemeentearchief werden overgebracht en door dat archief weer, voorzien van hun stempel, zijn teruggegeven aan Ouder-Amstel.Literatuur:

Ouder-Amstel zoals het was (het voorwoord), Jacob Zwaan; Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, 1971

Uitgave van de Oudheidskamer Wolfgerus van Aemstel: "Speuren en Ontdekken"; vanaf 1984

Uitgave van de Stichting Oud-Duivendrecht: "Oud-Duivendrechtse Saecken"; vanaf 2003 Bijlage I

Onderwerpen in de inv.nrs 395-397

395

 1. Tolbrug 1838 1838
 2. Archief 1841 1852
 3. Politie-aangelegenheden 1872 1909
 4. Scheepvaart 1893 1899
 5. Diverse onderwerpen 1895 1917
 6. Veldwachter 1902 1908
396

 1. Stakingen 1903 1933
 2. School in Ouderkerk 1907 1926
 3. Openbaar ministerie 1911 1915
10 Volksgezondheid 1911 1915

 1. Onderwijs 1911 1914
 2. Militaire zaken 1911 1916
 3. Brandweer 1911 1920
 4. Politie-aangelegenheden 1912 1916
 5. Gemeentebedrijven 1913 1915
397

 1. Broodbakkers 1914 1915
 2. Woningbouw aan de Omval 1914 1914
 3. Internering Belgen 1914 1915
 4. Bouwverordening 1914 1915
 5. Abcouder meer 1915 1915
 6. Veehouders 1915 1915
 7. Vordering schapenvellen 1916 1917
 8. Personeelsaangelegenheden 1917 1919
Bijlage II

Nadere toegang op de vergunningdossiers inv.nrs. 875-1249

inv.nr.. soort bedrijf/instelling. naam aanvrager

875. aannemersbedrijf. Th. Wiegerink/J.H.M. Terwindt

876. aetherische olie en nafta Oranje n.v.. Krug en Haut

877. asfaltdakbedekking Vesuvius. W. van den Berg/Vietor

878. brikettenfabriek de Amstel. fa. Reijnders

879. cacaofabriek. Blooker

880. chemische fabriek. A. Maschmeijer jr.

881. cocainefabriek. koloniale bank

882. huidenzouterij. Kalker Norden

883. kalkblusserij. Egb. De Langen

884. kuiperij. H. Janus

885. leerbereiding. J.P. Larsen

886. herstelinrichting. B.A. Heesen

887. veevoederfabriek de Hinde. fa. Bertels

888. pelterij. E.F. Euwe

889. scheepsbouw. G. Baaij/Thiebout

890. scheepsbouw. J. Seip

891. steenhouwerij. J. Rinze jr.

892. vertinnerij. Ch. Van Messel

893. wasinrichting Aurora. J.H.C. van Lansdorp

894. aetherische olie . n.v. Oranje

895. asfaltfabriek Vesuvius. Berg/Vietor

896. betonfrabriek. J.F.D. Bronka

897. brikettenfabriek. Reijnders en co

898. cementfabriek. de Kondor

899. chemische fabriek. A.J.M. Maschmeijer

900. cocainefabriek. G.H. Kramer

901. houtbewerking. Joosten/Mastenbroek

902. huiden. Huidenclub

903. huiden. Kalker Norden

904. hijstoestellen. n.v. Schippers

905. kuiperij. A.J. Janus

906. leerfabriek. J.P. Larsen en zn

907. metaalbewerking. Alg. Ned. Koperindustrie

908. monierwerken. Ned. Mij. Voor Monierwerken

909. poetsdoeken. D. van Gelder jr.

910. conserven. Purilamento nv

911. scheepsbouw. J.H. Harte

912. scheepswerf. gebr. Hinloopen

913. scheepswerf. J.P.G. Thiebout

914. schoenfabriek. J.P. Larsen en zn

915. steenhouwerij. J, Rinze jr.

916. veevoeder. B.H. Bertels

917. pelterij. E.F. Euwe

918. margarinefabriek. J.S. Cohen

919. meststoffen. J.A. Delincie

920. gasornamenten. Ned. Gasgloeilicht Mij.

921. edelmetalen. J.J. Schone

922. bloedloogzoutfabriek de Onrust. Jan Mijsz Azn.

923. kalkbranderij. P. v.d. Wallen

924. woningen. Melkfabriek

925. verlichting kerk. Ned. Herv. Kerk 926. lakstokerij. J.L. Unger fa. H.F. Korthals

927. lompen. A.J. Nopol

928. meststoffen. W. Panjer

929. raadhuis. gemeente Ouder-Amstek

930. rijwielbanden. Wm. van Rijn

931. rijwielfabriek de Hinde. Gink, Otto Bultman & co

932. scheepsmakerij. H. Kok

933. school. gemeente Ouder-Amstek

934. smederij. J. v.d. Velden

935. smederij. H. van Breemen Hzn.

936. drukkerij. F.A. Reimiger

937. terra cotta Amstelhoek. Wm Hoeker

938. toiletzeep. Otto Stuermer

939. vodden. J.H. Keukeler

940. woonhuis . Bleijenburg / J.D. Capel

941. woonhuis. A. Diening

942. woonhuis. notaris v.d. Helm

943. woonhuis. H. v.d. Vall

944. zeepziederij. Saltet & co

945. woonhuis. J. de Haas

946. kaasfabriek. Jonkers

947. bagger. M. Haringhuizen

948. bagger. J.P. Vrolijk

949. boerderij. K. Bakhuisen

950. boerderij. J. Beukeboom

951. boerderij Vredebest. J. Kempers, timmerman

952. boerderij. H.H.W. Kolk, veehouder

953. boerderij. H.J. Vrolijk, veehouder

954. werf De Amstel. Baay/Thiebout

955. koffielokaal. J. Fakkeldij

956. metaalgieterij. J. Marx

957. paardenstal. D. van Nes, kastelein

958. scheepsmakerij. C. Baas

959. scheepsmakerij. J.C. Gouwrok

960. schoensmeerfabriek. H.J.A. Kranenberg

961. schoollokalen. RK Kerkbestuur

962. schuur. G. Griffioen

963. schuur . Th.H. Kea, veehouder

964. schuur. P.W.G. Koudijs

965. schuur. R. Pouw Bzn

966. schuur. P. Rijpkema, veehouder

967. schuur. K. van Tol, veehouder

968. schuur. J.P. Vrolijk

969. slagerij. wed. G. van Oostrom

970. smederij. gebr. Van der Velden

971. veevoederfabriek de Hinde. B.H. Bertels

972. veestal. R. Bomars

973. veestal. H.H. Bruning sr.

974. veestal. H. van Ettikhoven

975. veestal. J. Geijsel

976. veestal. J. Geijsel

977. veestal. G. Hofstra

978. veestal. H. Hoogenhoud

979. veestal. G. van Wees, veehouder

980. wasinrichting Aurora. J.H.C. Lansdorp

981. werkplaats. J.T. Brink 982. werkplaats. K. van Marken

983. woonhuis. C. Baas, scheepsmaker

984. woonhuis. Th. Baas, veehouder

985. woonhuis. J. Balder

986. woonhuizen. wed. C. van den Berg

987. woonhuis. gebr. Van der Bijl

988. woonhuis. H. van Eikeren

989. woonhuis. T. Eijberts

990. woonhuis. J. de Haas, winkelier

991. woonhuis. A. Kannenworff

992. woonhuis . R. Kasting

993. woonhuis. L. Kruijt

994. woonhuis. J.J. van der Leeden, rietdekker

995. woonhuis . J. van Marle

996. woonhuizen. L. van Paddenburg

997. woonhuizen. J.P. Vrolijk

998. woonhuizen. P. Alkemade Czn

999. aardewerkfabriek Amstel. J.B. Lambert, fabrikant

1000. boerderij. J. Bellaar

1001. boerderij. W. Bellaar

1002. boerderij de Stolp. H. Bouwman

1003. boerderij. R. Baas Jzn.

1004. boerderij. wed. J. Dros

1005. boerderij. T.G. Duijn

1006. boerderij. L. Hoogvliet

1007. boerderij. W. Hottentot

1008. boerderij. H.A. de Jong

1009. boerderij. J. de Jong Gzn.

1010. boerderij Kerklust. RK kerkbestuur

1011. boerderij Bouwlust. N. Kolenberg

1012. boerderij. P. de Nooij

1013. boerderij. J. v.d. Poel

1014. boerderij . C.J. Post

1015. boerderij. T. Scheltinga

1016. boerderij Veen- en Veelust. J.H.F Scherwitz

1017. boerderij. A. Schoenmaker

1018. boerderij. H. Schoenmaker

1919. boerderij. L.H. Seeleman

1020. boerderij. J.H. Snel

1021. boederij. T. Snoek

1022. boerderij. G.K. Steenvoorden

1023. boerderij. P. Timmer

1024. boerderij. L. Verkaik

1025. boerderij. M. Witteveen

1026. boerderij. A.J. Wolmerstett

1027. brugwachterswoning. Rijkswaterstaat

1028. gebouw. P. Alkemade Gzn., timmerman

1029. klompenfabriek. G.G. v.d. Oudenrijn

1030. machinistenwoning. bestuur nw Bullewijk

1031. zwavelige zoutenfabriek. G. Hondius Boldingh

1032. proefgasfabriek. F.G.C. Rincker

1033. scheepsmaker. C. Baas

1034. schuur. J.T. Brink

1035. schuur. J. Gijsel

1036. schuur. G. de Haan

1037. schuur. P.Hoogvliet 1038. schuur . H. Meijer

1039. schuur. J. de Rijk

1040. schuur. D. Rijpkema

1041. schuur. L. Verwoerd Hzn.

1042. schuur. G. Worm, veehouder

1043. schuur. P. v.d. Zwaan jr.

1044. winkelkast. P.W.G. Koudijs

1045. winkel . H. Kroone

1046. woonhuizen. P. Alkemade Kzn.

1047. schuren. P. Alkemade Kzn.

1048. varkenshok. T.J. v.d. Kroon Gzn.

1049. woonhuis. Armbestuur RK Kerk

1050. woonhuis. N.C. Boomars

1051. woonhuis. H.J. Cordes

1052. schuur. W. Gennes

1053. woonhuis. J. Kempers

1054. woonhuis. C.A. Kuijpers

1055. woonhuis. J.J. v.v. Leeden

1056. woonhuis. J. de Leeuw

1057. woonhuis. T. Mesman

1058. woonhuizen. H. Niezen, fouragehandelaar

1059. woonhuis. C.J. Post

1060. woonhuis. D. Schut

1061. woonhuis. W. van Tol

1062. woonhuis. H. v.d. Velden

1063. woonhuis. J. Verhoef

1064. woonhuis. H. Verkerk

1065. woonhuis. H. Wahlen

1066. woonhuis. J.C. de Wit, veehouder

1067. woonhuizen. P. Alkemade Gzn., timmerman

1068. schuur. D. Mesman

1069. schuur. P. Alkemade

1070. bakkerij. Mij. Buitenleven

1071. bakkerij. Mij. Buitenleven

1072. boerderij Landzicht. J. Beukeboom

1073. boerderij . wed. A. Cazant

1074. boerderij. G.A. Harff, houthandelaar

1075. boerderij Strandvliet. N.A. Meursing

1076. boerderij. A. van Paddenburg Gzn.

1077. boerderij Nieuw-Regtlust. R.K-parochie

1078. boerderij. C.Stam

1079. boerderij. wed. N. Timmer

1080. boerderij Giessenhof. H. van Veeren

1081. boerderij. J. Verheul

1082. boerderij. J.P. Vrolijk

1083. boerderij. J.C. de Wit

1084. boerderij. S. Witteveen

1085. boerderij. J.Mouris

1086. herstelinrichting. H.J. Jansen

1087. bergplaats. Witte Kruis

1088. loods. wed. G. v.d. Oudenrijn

1089. postkantoor. G.Schild

1090. gebouw Rehoboth. ds. H. Bleeker

1091. scheepsbouw. C. Baas

1092. schuur. G. van den Berg

1093. schuur . G.A. Harff houthandelaar 1094. schuur. H. de Heij, vervener

1095. schuur. C. Lambalk

1096. schuur. J.G. van Nes, veehouder

1097. schuur. J. Roos, veehouder

1098. schuur. Schroder

1099. schuur. Jacob Verhoef

1100. schuur. A.J. Wolmerstett

1101. smederij. gebr. Van der Velde

1102. societeitsgebouw. Mij. Buitenleven

1103. stal. J. Bakker, veehouder

1104. stal. wed. K. Baas Thzn., veehoudster

1105. varkenshok. J. Bouwman Wzn. Veehouder

1106. stal. J. de Jong Gzn, veehandelaar

1107. brugwachtershuis. Veenderij de Toekomst

1108. verniswinning. M. Veringa

1109. wachthuisje. Rijkswaterstaat

1110. woonhuizen. P. Alkemade, timmerman

1111. woonhuis. G. Bakker, metselaar

1112. woonhuis. H.H. Bruining, kastelein

1113. woonhuis. J.S. Burgers

1114. woonhuis. H.J. Cordes

1115. woonhuis. J. Bakker, veehouder

1116. woonhuizen. Mij. Buitenleven

1117. woonhuis. Diaconie NH Kerk

1118. woonhuis. A. van Diemen

1119. woonhuizen. H. de Heij, vevener

1120. woonhuis. G. Jurrien jr.

1121. woonhuis . H. Keek

1122. stal. P.W.G. Koudijs, manufacturier

1123. huizen. J. v.d. Leeden

1124. huizen. J. de Leeuw, winkelier

1125. woonhuis. J. Putting

1126. woonhuis. W.F. Siepenkot, tuinman

1127. woonhuizen. mej. H. Simmers

1128. woonhuizen. mej. Simmers bij A. Verhoef

1129. woonhuis. H. Verkerk

1130. woonhuis . H. Verkerk

1131. woonhuizen. G.W. Visee

1132. woonhuizen. P. van Walbeck

1133. woonhuis. G. van der Wilt

1134. koestal. V. Verhoef

1135. loods. J. Buitenhuis

1136. bakkerij. P.J.M. Ettema

1137. bloemisterij. M. Cuiper

1138. boerderij. P.J.J. Kolk

1139. boerderij. P.J. Pouw

1140. boerderij. H. van Veeren

1141. boerderij. J. Verheul

1142. boerderij. J. Vrolijk, veehouder

1143. boerderij. H. van Zadelhoff, veehouder

1144. koffiehuis. J. Fakkeldij, seinhuiswachter

1145. kwekerij. L. van Paddenburg

1146. schuur. L. van Paddenburg

1147. rozenkas. L. van Paddenburg

1148. werkplaats. F.W. Lampe, loodgieter

1149. meststoffen. W. Panjer/D. Kempers 1150. postkantoor . E.Schild

1151. scheepsbouw. Gebr. Hinloopen

1152. scheepsmakerij. C. Baas, scheepsmaker

1153. school. Kerkbestuur parochie

1154. schuur. K. Bakhuisen, veehouder

1155. schuur. J. Bellaar, veehouder

1156. schuur. L. Doornenbal

1157. schuur. J. Fakkeldij, seinhuiswachter

1158. schuur. R de Haan

1159. schuur. A.J.W. Heeman, veehouder

1160. schuur. J. Hoetmer, veehouder

1161. schuur. H. Hoogendoorn, Jzn, veehouder

1162. schuur. J.F. de Hoop, veenwerker

1163. schuur. C.J. Kandelaar, veehouder

1164. schuur. H. Kleijn, koopman

1165. schuur. J. de Koning

1166. schuur. H. de Kwant, veehouder

1167. schuur . M. van der Laan, veenwerker

1168. schuur. C. Lambalk, veehouder

1169. schuur. C. van deer Lee, veehouder

1170. schuur . L. Lipsius, veehouder

1171. schuur . L. Lipsius, veehouder

1172. schuur. erven D. Meijer

1173. schuur. A. Outjes, veehouder

1174. schuur. A. Schelling, brandstoffenhandelaar

1175. schuur. wed. N. Timmer

1176. schuur. G. van der Wilt, vervener

1177. stal. wed. R. Baas

1178. stal. J. Balder, veehouder

1179. stal . G. van den Berg, veehouder

1180. stal. J.F. Dees, timmerman

1181. stal. G. de Haan, veehandelaar

1182. paardenstal. RK Kerkbestuur

1183. bergplaats. Bestuur Veenderij de Toekomst

1184. wagenloods. J.C. de Wit, veehouder

1185. woonhuis. H. Kroone, winkelier

1186. woonhuizen. C. Buijs, veehouder

1187. woonhuis. wed. P. Hogenhout

1188. woonhuis. G. Jurrien Jzn, veehouder

1189. woonhuis. H. Kleijn, koopman

1190. woonhuizen. A. Kruijt, schipper

1191. woonhuizen. H.F. Lauppe, bouwer

1192. woonhuis. P. van Ommeren, loodgieter

1193. woonhuis. E. de Rooij

1194. woonhuis. J. de Rooij

1195. woonhuizen. wed. A. Schoenmaker

1196. woonhuis. A. Verheul, veehouder

1197. woonhuis. H. Verkerk

1198. woonhuis. Polderbestuur ronde Hoep

1199. azijnmakerij. C. Alberts

1200. bakkerij. Mij. Buitenleven/W.L. Oets

1201. bakkerij. Joh. Ettema

1202. bakkerij. J. Koolhaas

1203. bakkerij. wed. J.A. Out

1204. bleekpoederfabriek gen. Woerdenburg. J.W.J. Strating

1205. boerderij Zwaneveld. H.M. Hartog 1206. boerderij Landlust. G. Roos

1207. brugwachtershuis. Provincie Noord-Holland

1208. hoogspanningsgebouwen. Gemeente Ouder-Amstel

1209. hoogspanningshuisjes. Gemeente Ouder-Amstel

1210. loodgieter. F.W. Lampe

1211. loods. J.P. Larsen

1212. loods. J. van Mourik, veehouder

1213. loods. A.L. Seeuwen

1214. loods. W.F. Staal

1215. maalderij Boerenbelang. Bestuur

1216. mestopslag. D. Kempers

1217. scheepstimmerwerf. O. Baas

1218. schilder. L. Otto

1219. schuur. J. Blommestein, veenarbeider

1220. varkensschuur. R. Bomars, veehouder

1221. veestal. R. Bomars, veehouder

1222. schuur. H. van Ettikhoven, veehouder

1223. schuur. G. Griffioen, veehouder

1224. schuur . K. Hogenhout, veehouder

1225. schuur. J. de Jong Gzn, veehouder

1226. schuur. G. Jurrien jr.

1227. schuur. J.C. Kaptein, veehouder

1228. schuur. R.K. Kerk

1229. schuur. G.J. van Schaik, veehouder

1230. serre. R.K. Kerkbestuur

1231. serre. M. Eeftink Schattenberg

1232. stal. J. de Haan, veehouder

1233. stal. P. Timmer

1234. stal. J,C. de Wit, veehouder

1235. stal. G. Zekveld, veehouder

1236. timmerbedrijf. Gebr. A en C v.d. Bijl

1237. schuur. F. Pothoff, tuinder

1238. werkplaats. Veenderij de Toekomst; W. Kars brugwachter

1239. wagenmakerij. C. Lubbe

1240. woonhuis. A. Niezen, winkelier

1241. ambtswoonhuis. Gemeente Ouder-Amstel

1242. woonhuis. G.G. v.d. Oudenrijn, klompenmaker

1243. woonhuis. J. Polanus, koopman

1244. ambtswoonhuis. Prov. Waterstaat

1245. woonhuis. Jan Roos, veehouder

1246. woonhuis. J. Schelling, vervener

1247. woonhuis. H. Schoenmaker, veehouder

1248. woonhuizen. P. Timmer

1249. woonhuis . G. Worm, veehouder

Archiefvormer

Gemeente Ouder-Amstel; Secretarie
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.