531: Archief van de Osdorperbinnenpolder

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

531

Periode:

1868 - 1982

Inleiding

De polder werd gesticht op 20 september 1567 en in 1918 en 1921 werden concessies gedaan tot vervening en droogmaking. De droogmaking werd uiteindelijk in 1937 en 1941 voltooid. Het polderbestuur van de Osdorperbinnenpolder ressorteerde onder het Hoogheemraadschap van Rijnland en was verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de polder, dat over het algemeen inhield dat zij de wegen, dijken, sloten en bemalingsinrichtingen beheerde en onderhield. De jaarlijks opgemaakte stukken hebben dan ook voornamelijk te maken met dit soort beheers- en onderhoudswerkzaamheden. Grondeigenaren en organisaties voor publieke werken moesten voor alle werkzaamheden in de polder toestemming hebben van het polderbestuur. Hun verzoekschriften voor vergunningen vormen het gros van de overige archiefbescheiden. Toen in de jaren '50 de tuinstad Geuzenveld werd gebouwd, droeg het polderbestuur steeds meer van haar verantwoordelijkheden over aan de Gemeente Amsterdam. In 1982 werd de polder opgeheven.

Verantwoording van het inventaris

De overbrenging van dit archief is in twee fases geschied. In 1971 was er voor het eerste sprake van dat de Osdorperbinnenpolder per 1 januari 1972 zou worden opgeheven en onder beheer van het Grondbedrijf van de afdeling Publieke Werken van Amsterdam zou worden opgenomen. In 1971 werd door de Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam een poging gedaan om het archief over te laten brengen. Hiertoe werd contact opgenomen met de secretaris Willemse van het polderbestuur en met de chartermeester van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De secretaris scheen het een en ander aan archief thuis te hebben liggen en bracht dit zonder mits en maren over naar het Gemeentelijk Archief. De chartermeester was minder meewerkend en stond er op dat, of wel een verzoek vanuit het polderbestuur werd gedaan tot het beëindigen van de bewaarstelling, of wel de Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam moest wachten tot dat de polder werd opgeheven om daarna zelf een dergelijk verzoek te kunnen doen. De Osdorperbinnenpolder werd pas in 1982 opgeheven, waarna het archief dat bij Rijnland berustte uiteindelijk kon worden overgebracht.

Het polderbestuur heeft zelf een eerste poging gedaan tot het inventariseren van haar archief. Onder inventarisnummer 449 bevindt zich een register waarin zij in de rubrieken A t/m C verschillende stukken en dossiers heeft ondergebracht. Dit register is in tenminste drie fases bijgehouden. Allereerst omstreeks 1920 en voor het laatst halverwege de jaren ’50. De onderverdeling der rubrieken was echter van dien aard dat die in eerste instantie niet favorabel leek om over te nemen. Zo bevonden zich onder rubriek A de 'meest voorname stukken', onder B de 'minder voorname stukken' en onder C de 'minst voorname stukken'. Het archief was ook in een dergelijk chaotisch staat overgebracht, dat deze series in eerste instantie niet herkend werden. Hierdoor zijn de meeste van deze stukken en dossiers afzonderlijk beschreven. Een deel van de dossiers die onder rubriek B waren onderverdeeld, zijn wel min of meer als serie aangetroffen en serieel beschreven.

De gebrekkige inventarisatie en chaotische staat van het archief is evenwel te verklaren door middel van een brief, onder inventarisnummer 184, van de Inspecteur der Gemeente- en Waterschapsarchieven dd. 16 januari 1935, als reactie op een brief van 2 jaar eerder! In deze brief verzoekt de inspecteur aan de heer H. Bosch, die overigens wordt aangesproken als secretaris van zowel de Osdorperbinnenpolder, als Osdorperbovenpolder, Lutkemeerpolder en Middelveldsche Akerpolder, om van deze vier archieven inventarissen te doen toekomen, die hem 2 jaar eerder al beloofd waren.

Bij het Stadsarchief is dit archief ook weer in drie fases ontsloten. De archiefbescheiden die in 1971 al door secretaris Willemse werden overgebracht, werden in zeer korte tijd geïnventariseerd en beschreven. Daarna is in augustus 1982 een begin gemaakt met het inventariseren van de archiefbescheiden die toen werden overgebracht, maar deze werkzaamheden zijn halverwege gestaakt. Deze stukken werden als aanvulling behandeld en zonder enige ordening onder de inventaris beschreven. In 2017 is de inventarisatie hervat en zijn de eerder beschreven stukken geïncorporeerd in de nieuwe inventaris. De oude inventarisnummers zijn omgenummerd en deze zijn op te vragen in de studiezaal. De oude inventarisnummers 113-126 zijn komen te vervallen. Deze in 1982 reeds eerder beschreven stukken, zijn op basis van de 'Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven', zoals gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 20 december 1983, vernietigd. Ook het ongeïnventariseerde gedeelte dat in 2017 is behandeld, is geschoond op basis van de voornoemde lijst. Het archief omvat nu zo’n 5,5 meter.

Archiefvormer

Osdorperbinnenpolder
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.