5282.A: Archief van de Dienst der Was-, Schoonmaak-, Bad- en Zweminrichtingen

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

5282.A

Periode:

1981 - 2007

INLEIDING

De Dienst der Was-, Schoonmaak-, Bad en Zweminrichtingen (WSBZ), verkeert per 1 januari 2004 in liquidatie. In het kader van de opheffing van de dienst is aan het Gemeentearchief de opdracht verstrekt het archief te bewerken en te inventariseren.

ORGANISATIE

De Verordening op de Dienst der Was-, Schoonmaak-, Bad en Zweminrichtingen (WSBZ) werd op 14 maart 1921 gepubliceerd in het Gemeenteblad, afdeling 3, volgnummer 33. De verordening was een wijziging van de één jaar eerder van kracht geworden Verordening op de Dienst der Was-, Bad,- en Zweminrichtingen.

De taken met betrekking tot het beheer van de was-, bad-, en zweminrichtingen berustten voordien bij de Gemeentelijke Woningdienst. In verband met talrijke moeilijkheden en de wenselijkheid van bezuinigingen werd de organisatie van de schoonmaak van de gemeentegebouwen ondergebracht bij de Dienst der Was-, Bad en Zweminrichtingen. De naam werd daarom aangepast.

Het personeel bestond uit zowel ambtenaren als werklieden. Het aantal ambtenaren werd jaarlijks geregeld bij de vaststelling van de begroting en het aantal werklieden werd in verband met de werkzaamheden bepaald. De verdere beschrijving van de organisatie en de taken beperken zich tot de looptijd van dit archiefgedeelte. Met het raadsbesluit van 17 juni 1981, nummer 663 A, werd op voordracht van het College van Burgemeester en Wethouders, ingestemd met de oprichting van de N.V. Schoonmaakbedrijf Gemeente Amsterdam (SGA). Onder besluit, nummer 663 B, werd bepaald dat het indiensttredende personeel bij de N.V. SGA kon opteren voor een aanstelling in ambtelijk dienstverband. Dit was een politiek compromis als oplossing voor de (personele) problematiek rond de schoonmaakdienst. Op advies van het organisatie- en adviesbureau McKinsey & Company werd in 1988 tot een strikte, fysieke scheiding tussen de naamloze vennootschap en de WSBZ belsoten.

Het advies was een product van de bestuurlijke reorganisatie. De bestuurlijke reorganisatie bestond uit drie onderling samenhangende delen, namelijk:

- De reorganisatie van het centrale ambtelijk apparaat.

- De instelling van de deelraden en stadsdeelapparaten.

- De positie van de steun- en stafdiensten.

Het hele traject werd begeleidt door een projectgroep met ondersteuning van verschillende externe onderzoeks- en adviesbureaus. Midden jaren tachtig werd besloten dat steun- en stafdiensten concurrerend moesten opereren met vergelijkbare marktpartijen. (1) Op 30 juni 1988 besloot de raad WSBZ de onderdelen wasserij en kledingbedrijf van de WSBZ af te splitsen. Per 1 februari 1990 werd de Dienst voor het beheer van de Wasserij en het Kledingbedrijf ingesteld.

TAKEN

De WSBZ was vanaf begin jaren tachtig een organisatie in afbouw. De schoonmaak van scholen en ziekenhuizen werd afgestoten. De wasserij en het kledingbedrijf werden afgesplitst en door de binnengemeentelijke decentralisatie ging het beheer en de schoonmaak van de overgebleven badhuizen en zwembaden naar de desbetreffende stadsdelen. Alleen de schoonmaak van het stadhuis en het verzorgen van de personeelsadministratie van zowel het eigen personeel als de werknemers met een ambtelijk dienstverband bij de N.V. SGA bleven over als taken.

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING

UITGANGSSITUATIE Het archiefbestanddeel (1920) 1921 - 1954 is reeds overgebracht naar het Gemeentearchief Amsterdam, maar is tot op heden nog niet geïnventariseerd. Door het onderlopen van de voormalige archiefruimte onder het viaduct aan de Einsteinweg te Bos en Lommer is veel materiaal uit de periode 1955 - 1996 verloren gegaan. Uit een brief van 31 juli 1996 (zie inventarisnummer 42) blijkt dat firma

P. van de Velt archief heeft afgevoerd. Onbekend is welke en hoeveel archiefbescheiden afgevoerd zijn en als verloren moeten worden beschouwd. Echter, in een offerte van het Gemeentearchief Amsterdam uit 1991 is een overzicht opgenomen van de toen aanwezige bestanddelen. Door vergelijking van deze inventaris met het overzicht ontstaat wel een indruk van de inhoud en omvang van de verloren gegane stukken.

BEWERKING

Bij aanvang van de bewerking stonden in de kelderruimte van de WSBZ in de Stopera:

- 44 m ¹ archief met persoonsdossiers, looptijd 1966 - 1994.

- zes kaartenbakken en 3 dozen met microfiches, looptijd 1976 - 1995.

- 3,5 m ¹ beleidsarchief, looptijd 1981 - 2003. Na bewerking is 0,75 m ¹ aangemerkt als blijvend te bewaren en het overige is na machtiging door de gemeentearchivaris vernietigd of wordt op termijn vernietigd.

Alle bescheiden zijn geselecteerd aan de hand van de " lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeente - archieven ", gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 20 december 1983, nummer 247.

- Persoonsdossiers

De persoonsdossiers waren grotendeels opgeborgen in archiefdozen en stonden afgesteld op het jaar van ontslag en binnen het ontslagjaar alfabetisch/exicografisch. Soms was willekeurig een dossier toegevoegd aan een doos, die dan voorzien was van een extra opschrift. Daarnaast stonden er verscheidene verhuisdozen waarin verzamelomslagen met losse personeelsbescheiden waren opgeborgen. Er was geen toegang op het bestand en bij de archivering is geen onderscheid gemaakt tussen het ambtelijke of tijdelijke personeel.

- Microfiches:

De fiches met informatie uit de salarisadministratie zijn opgeborgen in dozen en kaartenbakken, het is onbekend of ze compleet zijn. Er is apparatuur aanwezig die dit formaat kan lezen. De fiches worden vooralsnog bewaard en op termijn vernietigd. - Beleidsarchief

Het beleidsarchief bestond uit een paar ordners en voornamelijk losse stukken in verhuisdozen. Er waren geen dossiers gevormd en ook een toegang of iets dergelijks ontbrak. Bij de vorming van dossiers bleek dat het beleidsarchief voornamelijk een verzameling was geworden van financiële stukken en heel veel circulaires van de Centrale Afdeling Personeelszaken (CAPZ). Van de feitelijke uitvoering van de taken zijn geen stukken gevonden in het beleidsarchief.

LEESWIJZER

De beschrijvingen zijn gecodeerd met behulp van de codes uit de Basis Archief Code (BAC), 8e druk 1987. Tevens is de ordening ontleend aan de opbouw van de BAC oftewel .07 voor de organisatie .08 voor het personeel en - 1 voor de uitvoerende taken ( niet voorkomend in dit bestand). In deze iventaris wordt boven de beschrijvingen vetgedrukt de onderwerpsrubriek weergegeven. Links staan de unieke nummers, in het midden gevolgd door de inhoudsomschrijving en ten slotte een vermelding van de periode. Bovendien wordt aangegeven of het onderwerp uit meerdere mappen bestaat. Bij de stukken betreffende de financiële jaarstukken

(.07.352. 11/18) is een verzamelbeschrijving toegepast.

VOETNOTEN

(1) : In het blad Solidariteit, nummer 29 - 1988, een uitgave van de FNV, staat een artikel van Marijn Rümke over de WSBZ in het kader van het thema privatisering.

Archiefvormer

Was- en Schoonmaak, Bad- en Zweminrichtingen (WSBZ), dienst
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.