355: Archief van het Fonds ter Aanmoediging en Ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden, het Invalidenhuis te Leiden en de Sociëteit tot Onderstand van Verminkte Militairen

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

355

Periode:

1814 - 1975

Inleiding

Teneinde de krachten, in 1814 aangewend tot het inzamelen van gelden voor verminkte oud-strijders, permanent te bundelen, werd bij Koninklijk Besluit van 9 november 1815, No. 96 opgericht het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden. Dit K.B. regelde tevens de inrichting en organisatie van het bestuur van het Fonds. Het opperste bewind kwam aan de Algemene Vergadering, samengesteld uit afgevaardigden van de hoofd- of districtscommissies en leden van het Hoofdbestuur. Jaarlijks moest bij de Koning een verslag en een rekening en verantwoording worden ingediend. Het dagelijks bestuur werd opgedragen aan het reeds genoemde Hoofdbestuur, dat in Amsterdam zijn zetel kreeg. Dit Hoofdbestuur beoordeelde de binnengekomen aanvragen om ondersteuning. Tevens riep het Hoofdbestuur de Algemene Vergadering bijeen, doch was overigens aan laatstgenoemde ondergeschikt. De twaalf leden werden door de Algemene Vergadering benoemd.

Onder en in voortdurend contact met het Hoofdbestuur te Amsterdam stonden de hoofd- of districtscommissies, gevestigd in de hoofdsteden van de arrondissementen, die op hun beurt weer toezicht hielden op de plaatselijke commissies (die oorspronkelijk als gevolg van particulier initiatief tot stand waren gekomen). Aldus verkreeg men een bestuurshiërarchie: Algemene Vergadering, Hoofdbestuur, Districtscommissies en Plaatselijke Commissies. Plaatselijke en Districtscommissies deden de aanvragen om ondersteuning van oud-strijders vergezeld gaan van rapporten en voordrachten.

Bovengenoemde organisatie, die grotendeels teruggaat op het oprichtings K.B. van 1815, werd grotendeels bevestigd door het Algemeen Reglement van 1816. Bovendien voorzag het Algemeen Reglement in artikel 52 in de oprichting van een Invalidenhuis. De directie zou berusten bij een commissie van 10 leden, van wie drie tevens deel uitmaakten van het Hoofdbestuur, zes benoemd werden door de Algemene Vergadering, terwijl het tiende lid zou voortkomen uit de commissie van de plaats van vestiging (i.c. Leiden). Het oppertoezicht van het Hoofdbestuur op het Invalidenhuis kwam onder meer tot uiting in een jaarlijkse algemene inspectie, waarvan verslag werd uitgebracht aan de Algemene Vergadering. Het bestuur van Commissarissen tot het Invalidenhuis werd bij besluit van de Algemene Vergadering van 31 juli 1867 opgeheven en vervangen door de Raad van Administratie, die tot dan zich alleen had geoccupeerd met de verzorging van het gebouw en zijn bewoners.

De Sociëteit tot onderstand van verminkte militairen der Amsterdamsche Landmilitie werd in 1814, dat reeds voorzag in een opheffing, heeft het toenmalig bestuur in 1880 de rechten en functies van de Sociëteit overgedragen aan het Fonds. Het archief van de Sociëteit is dus te beschouwen als een bij het bestuur van het Fonds gedeponeerd archief.

Het "Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden" werd ook wel het "Fonds 1815 voor oud-militairen en nagelaten betrekkingen" genoemd of kortweg het "Fonds 1815". Om onbekende reden is bij de inventarisatie in 1965 besloten om onterecht onderscheid aan te brengen in de stukken door de aanmaak van rubrieken voor de verschillende benamingen.

Het archief is in 1964 in bruikleen gegeven aan de Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam en in 1990 volgt een aanvulling op het archief. Deze aanvulling is terug te vinden onder toegangsnummer 31048.

Archiefvormers

  De nummers achter de archiefvormers verwijzen naar het corresponderende inventarisdeel of het inventarisnummer. Door er op te klikken opent zich de inventaris op dat onderdeel of nummer.
  • Fonds ter Aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden, districtscommissie Amsterdam : 4, 712A (1815 - 1816)
  • Fonds ter Aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden; hoofdbestuur : 1, 453-566 (1815 - 1939), 567 (1816 - 1817), 568-580 (1815 - 1937), 581-588 (1815 - 1919), 589-591 (1856 - 1877), 592-593 (1869 - 1929), 594 (1893 - 1971), 595 (1882 - 1914), 596-599, 602-603 (1829 - 1852), 604-646 (1865 - 1950), 647-648 (1884 - 1921), 7, 713-720 (1817 - 1818), 721 (1820 - 1825), 722-727 (1818 - 1835), 728-729 (1816 - 1850), 730 (1816 - 1850), 731 (s.d.), 732-748 (1815 ca.), 749-751 (1818 - 1870), 752-757 (1815 - 1883), 758-761 (1813 - 1900 ca.), 762-763 (1831 ca. - 1900), 764-786 (1851 - 1900 ca.), 787-789 (1851 - 1940 ca.), 790-792 (1865 - 1890 ca.), 793-796 (1890 - 1910 ca.), 797 (1898 - 1940 ca.), 798-799, 800-801, 802 (1816 - 1853), 803-804, 805 (1831 - 1850), 806 (1830 - 1851), 807 (1867 - 1868), 808-809 (1876), 810, 811-813, 814-815, 816, 817-818, 819 (1900 ca. - 1940), 820-822 (1854 - 1900), 835 (1882 - 1885)
  • Invalidenhuis te Leiden : 2 (1816 - 1937), 600-601 (1922 - 1935)
  • Invalidenhuis te Leiden Fonds ter Aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden; hoofdbestuur Sociëteit tot Onderstand van Verminkte Militairen
  • Sociëteit tot Onderstand van Verminkte Militairen : 824-825 (1814 - 1864), 826, 827 (1876 - 1891), 828-829 (1815 - 1880), 830-831 (1815 - 1880), 832 (1815 - 1876), 833 (1879 - 1880), 834 (1880)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.