30745: Archief van de Adviesraad Diversiteit en Integratie

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30745

Periode:

2004 - 2011

Inleiding

Op 17 september 2003 besloot de gemeenteraad de diverse adviesraden voor minderheden en emancipatiezaken per 1 oktober 2003 op te heffen. Tegelijkertijd stemde de gemeenteraad in met de instelling door het college van burgemeester en wethouders van de Adviesraad Diversiteit en een Stedelijk Overleg Diversiteit.

De Adviesraad Diversiteit en Integratie werd uiteindelijk per 1 juli 2004 door het college ingesteld. De raad (onafhankelijk en deskundig) had als taak gevraagd en ongevraagd het college te adviseren over maatschappelijke vraagstukken op het terrein van integratie en diversiteit. Én het op verzoek advies uitbrengen aan de gemeenteraad over maatschappelijke vraagstukken op het terrein van integratie en diversiteit. De raad bestond uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. De raad had een ambtelijk secretariaat bestaande uit 2,8 fte.

In 2009 is het functioneren van de raad geëvalueerd.

Op 29 juni 2010 besloot het college, naar aanleiding van de noodzakelijke heroverwegingsagenda en het realiseren van een sluitende begroting, besluitvorming voor te bereiden met betrekking tot het opheffen van de raad, inclusief de ambtelijke ondersteuning. Op 6 juli 2010 besloot het college dit voornemen door te zetten. En op 14 september 2010 besloot het college het betrekken van onafhankelijk (extern) onderzoek en advies bij beleidsontwikkelingen op het gebied van diversiteit en integratie te organiseren vanuit de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Op 15 december 2010 besloot de gemeenteraad om het jaar 2011 als transitiejaar te beschouwen waarin bekeken kon worden of er een voorstel kon komen voor een nieuwe adviesstructuur. Op 10 mei 2011 besloot het college om per 1 januari 2012 een Adviesraad Diversiteit en Integratie nieuwe stijl in te stellen. Secretariële ondersteuning moet komen uit de bestaande formatie van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling.

Het archief van de raad is in april 2012 naar het Stadsarchief overgebracht. Het bestaat uit analoge en digitale archiefbescheiden.

Archiefvormer

Adviesraad Diversiteit en Integratie
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.