30092: Archief van Amstels Gymnastiek-Vereeniging

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30092

Periode:

1866 - 1891

Inleiding

Amstels Gymnastiek-Vereeniging is opgericht op 24 februari 1866 door zeven gymnastiekleraren uit liefde voor de turnsport. Doel van de vereniging was om gymnastiek te beoefenen en uit te breiden. De vereniging bestond uit ere-, kunstlievende- en werkende leden. Kunstlievende leden steunden de vereniging financieel en mochten alleen aan de oefenings- en openbare vergaderingen deelnemen. Werkende leden namen ook deel aan de huishoudelijke vergaderingen. Om toegelaten te worden als werkend lid moest de aspirant minimaal 18 jaar zijn en van het mannelijk geslacht. Vrouwen en kinderen konden geen lid worden. Het bestuur werd gekozen uit de werkende leden.

De praktische beoefening van de gymnastiek vond plaats tijdens de oefeningsvergaderingen, die twee keer per week werden gehouden. Tijdens de oefeningsvergaderingen moest het er vooral ordentelijk aan toegaan. Om kwart over negen werd door de directeuren begonnen met de warming-up ('vooroefeningen'). Hierop volgden de oefeningen aan de toestellen. Dit geschiedde onder leiding van zogeheten voorwerkers. De leden dienden zich voor elk toestel in het gelid op te stellen, op volgorde van grootte. Vervolgens deden de voorwerkers elke oefening voor, waarna de leden de oefening strikt behoorden na te volgen. In het reglement van orde worden de leden gemaand tijdens de toesteloefeningen de 'stiptste orde' in acht te nemen en de commando's van de voorwerker juist uit te voeren. Er mochten geen andere oefeningen uitgevoerd worden dan die die door de voorwerker waren voorgedaan. Na de toesteloefeningen volgden de vrije oefeningen en als laatste de wapenoefeningen. Deze bestonden uit schermoefeningen onder leiding van een door de vereniging bezoldigde schermmeester.

Alle hinderlijke kledingstukken moesten tenslotte bij de gymnastiekoefeningen worden uitgetrokken. Het bestuur achtte het wenselijk dat iedere werker zich van een witte pantalon, linnen schoenen en wit overhemd voorzag. Deze kleding was verplicht tijdens de openbare vergaderingen, die een maal per jaar werden georganiseerd. Tijdens de openbare vergaderingen gaven de leden een demonstratie van hun kunne. In 1867 vond onder grote belangstelling van het publiek een openbare vergadering plaats in 'Frascati' aan de Nes. Voor de demonstratie door de gymnasten hield de president een toespraak, waarin hij de ouders op het hart drukte hun kinderen vroegtijdig naar school te sturen, waar het lichaam wordt geoefend in kunst en vlugheid, die zo uitmuntend werkt op de gezondheid en de mannen moed en zelfvertrouwen geeft, die het vaderland eens wellicht van hen zal eisen. Voorafgaand aan de openbare vergadering moesten de leden drie repetities doorstaan. Wanneer een lid bewijzen van 'niet genoegzame geoefendheid' aflegde, kon hem door het bestuur de medewerking aan de openbare vergadering ontzegd worden.

De vereniging bestaat nog altijd en heeft inmiddels 90 volwassen leden (mannen én vrouwen) en 70 jeugdleden.

Het archiefje van deze vereniging bestaat uit een plakboek over de periode 1866 - 1891, en enkele losse stukken.

Archiefvormer

Het nummer achter de archiefvormers verwijzen naar het corresponderende inventarisdeel of het inventarisnummer. Door er op te klikken opent zich de inventaris op dat onderdeel of nummer.
Amstels Gymnastiek Vereniging : 2 (1866 - 1891)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.