1568: Archief van het Bureau Jeugdzorg Amsterdam en rechtsvoorgangers

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1568

Periode:

1898 - 2003

Inleiding

Organisatie

De Stichting Bureau Jeugdzorg Amsterdam(BJA) is in 1998 ontstaan in het kader van een landelijke herstructurering in de jeugdhulpverlening door een fusie met de stichting FIOM Amsterdam en de stichting JKK (jongerenadviescentrum, Kindertelefoon en kinderrechtswinkel)

Het plan voor een fusie van jeugdzorginstellingen kwam begin jaren negentig uit de koker van de ministeries van Justitie en Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De drie sectoren die gezamenlijk de jeugdzorg vormden - jeugdhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen en de jeugdbescherming ' moesten worden verenigd om een betere samenwerking te krijgen.

Het BJA is de opvolger van de Stichting interculturele Jeugdzorg Amsterdam (SiJA), die in 1994 ontstond uit een fusie tussen Pro Juventute, Humanitas Amsterdam, de Stichting Jeugd en Gezin-HVO en de Centrale voor Pleegzorg. De SiJA was in 1996 al samengegaan met de Stichting Opperdan in Zaandam, een organisatie voor hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen.

Het BJA had naast een raad van toezicht een driekoppige directie (algemeen directeur, directeur Personeel en Dienstverlening en directeur financiën). Daarnaast was de daadwerkelijke hulpverlening geplaatst in drie regio’s.

Vanaf 2001 vond een steeds intensievere samenwerking plaats met de bureau’s Jeugdzorg Amstelland/Meerlanden en Zaanstreek/Waterland (AMZW). Dit leidde tot de oprichting van een holding per 1 januari 2002. Vanaf 1 januari 2004 was er een stichting Bureau Jeugdzorg met vestigingen verspreid in de regio.(stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, BJAA). Bureau Jeugdzorg wijst kinderen, ouders en opvoeders de weg in de jeugdhulpverlening in Groot-Amsterdam. Naast het Bureau Jeugdzorg is de Stichting Pleegzorg Amsterdam actief.

Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam voert een aantal functies uit. Naast de regionale toegangsfunctie voor de preventieve jeugdzorg en de vrijwillige jeugdhulpverlening, is BJAA ook een van de uitvoerende instanties voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Verder zijn instanties als het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de Kindertelefoon bij Bureau Jeugdzorg ondergebracht.

Geschiedenis van het archief

In 2004 is het archief geschonken aan het Stadsarchief Amsterdam. In 2007 en 2008 zijn aanvullingen op het archief overgebracht naar het stadsarchief.

Verantwoording van de inventarisatie

In het aangetroffen deel was geen specifieke ordening terug te vinden dan dat er soms op de dozen aangegeven was tot welke sector van de organisatie hoorde. Daarnaast zaten er ook stukken in van rechtsvoorgangers van het bureau Jeugdzorg. Deze zijn in de inventaris apart opgenomen.

De omvang voor bewerking van het archief was circa 12 strekkende meter. Circa 0,5 meter is daarnaast op vernietiging afgesteld. De huidige omvang na ompakken is 11,75 meter.

Archiefvormer

Bureau Jeugdzorg Amsterdam
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.