1344: Archief van de Amsterdamse Studentenzeilvereniging Orionis

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1344

Periode:

1983 - 2011

Inleiding

De Amsterdamse Studenten Zeilvereniging Orionis is een studentensportvereniging die zich volgens haar statuten ten doel stelt de diverse mogelijkheden van de zeilsport te verschaffen en te ontwikkelen, opdat de leden op verantwoorde, educatieve en ontspannen basis aan de zeilsport kunnen deelnemen. Als studentensportvereniging is deze vereniging toegankelijk voor iedereen die als student staat ingeschreven bij een van de instellingen voor hoger onderwijs in Amsterdam. [1]

De oprichting

De Amsterdamse Studenten Zeilvereniging Orionis is begonnen als afdeling van de Universitaire Sportvereniging, tegenwoordig Studenten Sport Amsterdam genaamd. In 1983 werd de U.S. afdeling zeilen Orionis i.o. gelanceerd en op 28 mei organiseerde zij haar eerste zeildag waarbij zich de eerste achttien leden aanmeldden. Bij het afsluiten van het eerste verenigingsjaar op 30 juni 1984 telde de afdeling 79 leden. De samenwerking met de Universitaire Sportverenging liep niet zoals gewenst en werd beëindigd door de volgende redenen en omstandigheden[2]:

  1. De afdeling zeilen i.o. was binnen de Universitaire Sportvereniging een buitenbeentje doordat deze afdeling een geheel andere structuur en werkwijze had dan de andere afdelingen.
  2. De afdeling zeilen i.o. werd vaak ter orde geroepen, omdat het bestuur zich niet aan de regels van de Universitaire Sportvereniging hield.
  3. Tussen de besturen van de afdeling zeilen i.o. en de Universitaire Sportverenging bestond reeds lang de twist over de bijnaam 'Orionis'.
  4. De financiële situatie van de Universitaire Sportvereniging verslechterde waardoor de contributies van de afdelingen verhoogt moesten worden. Deze contributieverhoging zou ten gunste komen van de afdelingen die hoge zaalhuren betaalden en dus een onevenredig beslag legden op de leden van de afdeling zeilen i.o.
In overleg met het bestuur van de Universitaire Sportvereniging en de leden van de afdeling werd op 5 november 1985 besloten de afdeling zeilen op te heffen. Op diezelfde dag werden de statuten van de Amsterdamse Studenten Zeilvereniging Orionis bij de notaris ondertekend.

De verenigingsstructuur

De structuur van de vereniging heeft de nodige ontwikkelingen meegemaakt. De vereniging is altijd voorgezeten door het dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden met specifieke en wisselende taken. Het bestuur wordt bijgestaan door de Raad van Commissarissen bestaande uit oud-bestuursleden, om opgedane ervaringen en contacten niet verloren te laten gaan. Onder het bestuur staan de commissies die zorg dragen voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Tot 1997 hadden de voorzitters van deze commissies plaats in het bestuur. Er bestonden toen vier commissies:

De Zoetwatercommissie had als doel leden in staat te stellen om op zo goedkoop mogelijke wijze kennis te laten maken met het zeilen op plassen en meren, waarbij het gezelligheidsaspect van het zeilen werd benadrukt. Dit maakte zij mogelijk door het organiseren van weekendzeildagen, theorieavonden en een verenigingsweekendfeest.

De Zoutwatercommissie richtte zich voornamelijk op het ontplooien van activiteiten op grotere wateren als IJsselmeer, Wadden- en Noordzee. Naast gezelligheidsactiviteiten organiseerde zij ook educatieve activiteiten om leden een grotere zelfstandigheid op het grote water bij te brengen. Haar activiteiten bestonden veelal uit meerdaagse tochten.

De Wedstrijdcommissie was belast met de taak de wedstrijdcursus binnen de vereniging te organiseren. Ook stelde zij het wedstrijdzeilteam samen en begeleidde haar tijdens verschillende kampioenschappen.

De PubCom, of Publiciteitscommissie, was verantwoordelijk voor het onderhouden van het wederzijdse contact tussen leden en bestuur. Ze verzorgde de uitgave van het verenigingsblad 'De Muiter'. Organiseerde het werven en introduceren van nieuwe leden en had de zorg voor het bijhouden van het verenigingsarchief. In 1997 werd besloten om het bestuur en de commissies los te koppelen. Er waren al wat subcommissies binnen de vier hoofdcommissies ontstaan, maar vanaf dit moment stonden alle commissies op gelijke voet. Het resultaat was dat het aantal commissies binnen de vereniging flink groeide. Zo stond de Zoetwatercommissie haar educatieve taken af aan de Instructiecommissie en de Publiciteitscommissie werd in twee commissies verdeeld: de Muitercommissie voor de verzorging van het verenigingsblad en de Introductiecommissie voor het werven en introduceren van nieuwe leden. Het verenigingsarchief kwam geheel ten laste van de secretaris. De commissies werden nog wel begeleid door individuele bestuursleden, maar het bestuur kreeg meer ruimte om zich te richten op haar bestuurlijke en administratieve taken. Ook trad zij meer naar buiten en werden er mogelijkheden gezocht om sponsoren aan de vereniging te binden.

De vereniging ontwikkelde zich na deze structuurwijziging langzamerhand meer tot een studentenvereniging dan een sportvereniging. Vanaf 1999 ontstonden de eerste disputen (binnen de vereniging worden die vloten genoemd) en tijdens de weekenden kwam er meer nadruk te liggen op het gezelligheidsaspect, dan op de didactische en wedstrijd elementen. [3]

De Vloot

Zeilboten zijn er in alle soorten en maten. Gezien het doel van de vereniging heeft de vereniging zich vaak moeten beroepen op het huren van schepen. De interesses voor bepaalde disciplines verschilden met de jaren en het verwerven en onderhouden van gedegen boten moet natuurlijk wel op enig draagvlak binnen de vereniging kunnen rekenen. In 1998 besloot de vereniging eindelijk haar eerste boten aan te schaffen. Dit betrof twee Laser 2 Regatta’s, kleine tweepersoons zwaardbootjes, die Sipje en Sopje gedoopt werden. Na 12 jaar trouwe dienst werden deze boten uiteindelijk in 2011 afgestoten. In 2005 volgde de volgende aanschaf: een E-type kajuitjacht genaamd 'The Edge'. Helaas bleek er nauwelijks belangstelling voor dit schip en werd zij in 2009 alweer verkocht. Sinds 2006 onderhield de vereniging een pachtconstructie met de Nederlandse Dart Klasse Organisatie omtrent een Dart 18 catamaran. In 2010 werd deze catamaran samen met nog twee andere catamarans aangeschaft. Het hierna volgende loopt iets verder op de feiten uit dan die in dit archief gevonden kunnen worden, maar de catamarans zijn in 2013 uiteindelijk weer verkocht. De interesse van de vereniging had zich toen weer verlegd naar het zeilen met kajuitschepen. In 2012 werd een huur/pachtconstructie aangegaan omtrent een J22. Deze werd in 2014 aangeschaft en 'Jager' gedoopt. Tot slot werd sinds 2009 een pachtconstructie aangegaan omtrent het skûtsje 'Elisabeth'. Deze kennismaking leidde er uiteindelijk toe dat in 2014 het skûtsje de 'Tiid sil 't leare' werd aangeschaft.

Evenementen

Orionis organiseerde naast de activiteiten voor haar leden ook meerdere activiteiten voor externen en zusterverenigingen. Zo organiseerde zij tussen 1993-1999 de European Student Teamsailing Championship. Om verschillende redenen werd hier een aparte stichting voor in het leven geroepen. De stichting en haar archief zijn onder een eigen rubriek te vinden in het inventaris. In het archief zijn ook de statuten van de Stichting Kieljachtenrace, opgericht in 1994, aangetroffen. [4] Deze stichting heeft uit naam van Orionis tot 2006 de Kieljachtenrace georganiseerd. Helaas is er niets van het archief van deze stichting bij Orionis bewaard gebleven.

Het Archief

In 1996 werd het eerste contact gelegd tussen de vereniging en het Stadsarchief Amsterdam. De verenging wilde graag haar oudste documentatie veiligstellen. Dit stukje archief behelsde nog geen meter en bevatte voornamelijk de bestuursnotulen, jaarverslagen en correspondentie van de U.S. afdeling zeilen Orionis i.o. en de eerste vijf jaar van haar bestaan als A.S.Z.V. Orionis. Ook de notulen van de vier hoofdcommissies uit deze eerste periode zijn in deze eerste overdracht compleet bewaard gebleven.

Het bestuur van de vereniging heeft een bestuurskamer in het Studentencentrum CREA. Tot en met 2011 bevond deze zich aan de Vendelstraat. In 2012 werd het nieuwe CREA geopend op het Roeterseilandcomplex van de Universiteit van Amsterdam. De vereniging was genoodzaakt te verhuizen en kreeg een kleinere kamer toebedeeld. Reden genoeg om het complete archief tot (ongeveer) 2004 over te brengen naar het Stadarchief. Dit betrof nog eens zo’n elf meter. De verhuizing ging nogal gehaast en men is er toen niet in geslaagd enige selectie te maken in de stukken die werden overgebracht. Tijdens het inventariseren is een groot deel aan overbodige administratieve bescheiden vernietigd en werden onnoemelijk veel stukken dubbel aangetroffen. Zodoende is het archief teruggebracht naar strekkende drie meter. Helaas is veel correspondentie verloren gegaan. De e-mail deed al vroeg haar intrede binnen de vereniging als communicatie middel. Ook de boekhouding werd vrij snel gedigitaliseerd en om die reden nauwelijks op papier gearchiveerd. Voor de meeste financiële jaarverslagen wordt u verwezen naar de notulen van de Algemene Leden Vergadering, daar zijn ze vaak als bijlage bijgevoegd.

Stukken jonger dan 10 jaar zijn niet openbaar; ze kunnen worden ingezien na schriftelijke toestemming van het bestuur.

[1] Statuten der Amsterdamse Studenten Zeilvereniging Orionis (inv.nr. 131)

[2] Struktuurnota Orionis 1990 (inv.nr. 132)

[3] Persoonlijke geschiedenis van Tjebbe Witteveen over Orionis in de periode 1996-2001 (inv.nr. 368)

[4] Kopie akte van oprichting van de Stichting Kieljachtenrace (inv.nr. 137)

Archiefvormer

Amsterdamse Studentenzeilvereniging Orionis
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.