1285: Archief van de Amsterdamse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1285

Periode:

1974 - 1984

Inleiding

*GESCHIEDENIS VAN DE AVAGG*

*Oprichting*

Begin 1974 nam het Overlegorgaan der Amsterdamse MOB's het initiatief tot het bijeenroepen van een vergadering van alle Amsterdamse instellingen voor AGGZ. Aanleiding hiertoe was de steeds sterker wordende behoefte aan samenwerking en regionalisatie, waarneembaar op alle terreinen van de hulpverlening. Deze behoefte werd verwoord in nota's en plannen die op Rijks niveau het licht zagen. Daarnaast kwam deze behoefte tot uitdrukking in stappen op stedelijk- en stadsdeelniveau om samenwerkings- en/of overlegorganen te creëren. Op 27 maart 1974 werd besloten tot het instellen van een werkgroep, waarin alle AGGZ-werksoorten vertegenwoordigd waren.

Nog een vergadering en een weinig heldere taakopdracht later werd geconcludeerd, dat werken aan samenwerking op het uitvoerend vlak over het algemeen als een pijnlijk en langdurig proces ervaren werd. Een stedelijk orgaan voor de AGGZ zou de oplossing moeten bieden. Een dergelijk orgaan zou de instellingen kunnen vertegenwoordigen bij overheden en andere instanties en nuttig kunnen zijn voor het doorspreken van gezamelijk geformuleerde problemen. Het resultaat was dat op 9 december 1975 de Amsterdamse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (AVAGG) werd opgericht.

*Doelstelling en werkwijze*

Statutair werd de doelstelling van de AVAGG als volgt omschreven: 'het totstandbrengen van een op elkaar afgestemd beleid van de instellingen voor de ambulante geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam ter bevordering van de hulpverlening'. Daarnaast fungeerde de AVAGG als woordvoerder, onderhandelingspartner en belangenbehartiger voor de aangesloten instellingen in overlegsituaties met derden, wanneer het kwesties betrof die het beleid van de afzonderlijke instellingen te boven gingen en die om een stedelijke aanpak vroegen.

De AVAGG heeft na de oprichting het lidmaatschap van de NVAGG aangevraagd. Veel steun van de NVAGG kreeg de AVAGG bij het ontwikkelen van plannen met betrekking tot bijvoorbeeld regionalisatie en registratie en de wijze van aanpak van dit soort vraagstukken.

De AVAGG kende een algemene ledenvergadering als hoogste besluitvormend orgaan. Deze vergadering kwam minimaal tweemaal per jaar bijeen en koos eenmaal in de twee jaar een bestuur. Het bestuur was een beleidsvoorbereidend en -uitvoerend orgaan, dat tevens belast was met de dagelijkse leiding van de Vereniging. Een aantal werkgroepen werd door de AVAGG ingesteld waaronder de werkgroep Herstrukturering AGGZ, de Registratiekommissie en de werkgroep Samenwerking eerste en tweede lijn. In het ontstaan van een verdeling naar gebied (regio) in plaats van een verdeling naar werkvormen en confessies, het concept van het RIAGG model, speelde de AVAGG een voortrekkersrol. De AVAGG ging in 1984 over in de 'Stichting Interregionaal Verband Amsterdam' later 'Interriagg Verband' waarvan de RIAGG's en de gemeente Amsterdam de voornaamste partners vormden.

*Geschiedenis van het archief*

Het archief van de AVAGG was in het bezit van de opvolger van de AVAGG, het Interriagg Verband Amsterdam. Deze had het archief in 1989 ondergebracht bij het Nederlands Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid te Utrecht. Dit onderzoekscentrum had allerlei archieven op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg verworven. Men zag dit echter slechts als een tijdelijke oplossing, aangezien het NCGV niet over een geschikt archiefdepot en raadpleegfaciliteiten voor het publiek beschikt. In 1994 is daarom besloten om het archief aan het Gemeentearchief Amsterdam in bewaring te geven.

*Verantwoording van de inventarisatie*

De series 'ingekomen en uitgaande stukken', die het grootste deel van het archief van de AVAGG beslaan hebben een AVAGG nummering die niet chronologisch is. Deze eigen nummering is aangehouden. Zo kunnen inventarisnummers soms meer data bevatten dan staat aangegeven. In grote lijnen echter komt de periode overeen met de data die omschreven staan. In de series 'ingekomen en uitgaande stukken' werden veel dubbele stukken aangetroffen. Deze zijn zo veel mogelijk uit het archief verwijderd en vernietigd. Daarnaast bevatte het archief een omvangrijke serie nummerkopieën, de zogeheten 'stencils'. Na controle bleek dat al deze stukken ook elders in het archief voorkomen. Om die reden is deze serie vernietigd.

Na dertig jaar is het archief openbaar. Vóór die tijd kan alleen inzage worden verkregen met schriftelijke toestemming van het Interriagg Verband, de rechtsopvolger van het AVAGG.

*GEBRUIKTE LITERATUUR*

A.A. Mijs, 'De RIAGG-vorming in Amsterdam'. _Maandblad Geestelijke volksgezondheid 45_ (1990) 250-266.

A.A. Mijs, _Het ontstaan van de RIAGG's in Amsterdam. Een sociologische studie naar de vorming en ontwikkeling van interorganisationele verbanden in de gezondheidszorg_, (Lisse 1987).

*LIJST VAN AFKORTINGEN*

* AGGZ: Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

* AVAGG: Amsterdamse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

* Eerste Lijn: Hieronder vallen de voor de klient direkt toegankelijke hulpverleners (bv. huisarts, wijkverpleegkundige en maatschappelijk werkende). Zij zijn meer allround en minder specialistisch en bestrijken een kleiner verzorgingsgebied dan de Tweede Lijn

* GGZ: Geestelijke Gezondheidszorg

* GVO: Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding

* IMP: Instituut voor Multidiciplinaire Psychotherapie

* KAOB: Kommissie Advies Opname Bejaarden

* NVAGG: Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

* LGV: Bureaus voor Levens- en Gezinsvragen

* OGZ: Afdeling Openbare Gezondheid en Ziekenhuiswezen van de Gemeente Amsterdam

* RIAGG: Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

* SISWO: Stichting Interuniversitair Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek

* SOSEL: Stichting Ontwikkeling Samenwerkingsverbanden Eerste Lijnsgezondheidszorg

* SPD: Sociaal Psychiatrische Dienst

* SSAK: Stichting Samenwerkende Amsterdamse Kruisverenigingen

* STABO: Stafbureau Beleidsontwikkeling Ministerie Volksgezondheid en Milieuhygiene

Tweede Lijn Hieronder vallen de gespecialiseerde hulpverleners, waar klienten alleen met een verwijzing terecht kunnen. Zij bestrijken een veel groter verzorgingsgebied dan de Eerste Lijn

* VAZ: Vereniging van Amsterdamse Ziekenfondsen

* VEPAC: Vereniging van op Effektiviteit gekontroleerde Psychologisch Advies Centra

* WOB: Wijkopbouworgaan

Archiefvormer

Amsterdamse Vereniging voor ambulante geestelijke gezondheidszorg
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.