Voorbeeld Transportakten voor 1811

1. Voorbeeld van een Ordinaris Kwijtschelding

Deze kwijtschelding betreft een pakhuis op de Lauriergracht met de 'Worstelinge Jacobs' in de gevel, gelegen aan de noordzijde van de gracht, dicht bij het Luthers Weeshuis. Het pakhuis is door Aaltje van der Wal, de echtgenote van Gerrit Scholten, verkocht aan Jan Thomasz.

Uit het stuk kun je ook afleiden dat Aaltje het pakhuis heeft geërfd van haar moeder die het op haar beurt weer van haar zuster had geërfd. U kunt zoeken op de naam van de koper: Jan Thomasz, op de straatnaam: Lauriergracht, en op de huisnaam: de worstelinge Jacobs.

Transcriptie:

ƒ4350.—Contant.

Wy utsupra.-
Schepenen in Amsterdam, oirconden en kennen, dat voor ons
gecompareert zijn Gerrit Scholten, als in huwelijk hebbende
Aaltje van der Wal, en dezelve Aaltje van der Wal, door haar
genoemden man geadsisteerd, en hiertoe geauthoriseert
Hebbende zij Aaltje van der Wal by praelegaat, begrepen
in den Testamente, door haare moeder, wylen Cornelia
Martens, in der tydt weduwe van Baltus van der Wal, op den
22. November 1737. voor Jan Ardinois, Notaris en zeeckere
getuigen alhier verleden, het regt verkregen tot het na
te melden pakhuys, welck pakhuys bevorens aan de
gezyde Cornelia Martens was geprealegateerdt en voor uit
besproken door haare zuster Elizabeth Martens, bij haare
Testamentaire dispositie, in dato 5. October 1736, ten
overstaan van den Notaris Mr. Jan de Vicq Junior, en
getuigen binnen deze stadt gepasseert sijnde de gedagte
Elizabeth Martens geweest weduwe, en vermogens de
mutuele uiterste wille, den 16. July 1699. voor Joannes
van Geuns, Notaris en zeeckere getuigen hier ter stede
gemaakt, Erffgename van Abraham van den Bergh,
die bij ordinaris quytscheldinge, sub dato 9. Mey 1708
den eigendom bekomen heeft tot het erff, waar op nader
: hand door hem Abraham van den Bergh het zelve
onder te noemen pakhuys is doen maken. En de zy
comparanten gelieden indiervoegen verkogt, opgedragen
en quytgeschonden te hebben aan Jan Thomasz, Een
pakhuis en Erve, staande ende gelegen op de Laurier
gragt aan de noordzijde, by het Luthersche Weeshuys,
daar de worstelinge Jacobs in den gevel staat en dat
met alzulke belendingen, streckingen vry- en onvryheden
servituten krimpen, en ligten, als het zelve van oudts ge
: had heeft, ofte nog zoude mogen hebben, niets uytgezondert,
en zo als het zelve voor het tegenwoordige geconstitueerd,
is, en in allen schyne aldaar gelegen is, behynt en betim
: mert staat, en de oude brieven van opdragt daarvan
zijnde komen mede te brengen, waar aan ten dezen
werd gerefereerd. Zullende de coper zijn water moeten
vangen en lyden op en over zijn eigen grond, en zig in
allen gevallen moeten reguleren naar de keuren dezer
stede, en naar die Conditien, waar op de erven aldaar
gelegen, van Stadtswegen uytgegeven en verkogt zijn.
Ende zy Comparanten bekenden daar van al voldaan
en wel betaalt te wezen, den laatsten penning, met
den eersten, zo dat zy daaromme beloofden (onder Ver
: band van alle hunne goederen, roerende, onroerende,
praesente, en toekomende) het voorsz: pakhuis en erve
te vryen en vry te waren, jaar en dag, als men ingelyken
schuldig is te doen, en alle oude brieven affte nemen
sonder arg, offlist in Oirconde ect. den 19. September 1749

2. Voorbeeld van een Executie Kwijtschelding

Deze kwijtschelding betreft de executie verkoop van huizen en grond aan Alexander Henderson uit de boedel van het failliete echtpaar Jacobus Verburgh en Rachel van Clarenbeek.

Transcriptie:

Folio 1
Wij Anthony Pieter van der Lijn en Gerard
Nicolaas Hasselaar, Schepenen in Amsterdam
Oirconden en kennen, dat voor ons Gecompareerd zijn de Heeren
Burgermeesteren en Regeerders derzelver Steede, ende
gelieden dat op den 18en April A(nn)o 1750. bij Executie derzelver
Stede verkogt is aan Alexander Henderson, Twee Woon-
Huizen, tallinge en Verderen opstal, staande en gelegen op
Stads grond, in de laagte van der Kadijk of nieuwen Zeedijk,
Schuin tegen over de Overhaal: belend de weduwe Lambert Sprado
met haar eigen Muur, die door dit perceel gebruikt wordt tot een
Schuil-muur, verder met een gemeene Schuttinge, en laatstelijk
met een muur op haar uitersten grond, aan de Noord West-zijde;
en Jacobus Chastelijn, voor, met een eigen muur, en verder gedeelte-
lijk met een gemeene Schuttinge, en laatstelijk met een muur
die door dit perceel gebruikt wordt tot een Schuijl-muur, aan
de Zuid-Oost-Zijde, Strekkende voor van de laagte van den Kadijk,
tot aan de nieuwe Rapenburger Gragt: zullende de Kooper zich,
met het vangen en leiden van het water, en alles, niets uitgezon-
derd, moeten reguleren — naar de Keuren dezer Stede, en naar het-
gene bij vertimmering of nadere bewijzen der Belendenen, bevon-
den worden zal. (Toebehoord hebbende den insolventen
boedel van Jacobus Verburgh en Rachel van Clarenbeek egteLuiden)
voor f. 1800:- die de voornoemde Alexander Henderson, te
borde gebragt en betaald heeft, die wederom beheerd zijn, zo verre
die strekken mogten in der schulden en Lasten waar mede deze
Perceelen, of die dien dezelve plagt toe te komen beswaard
zijn geweest. Blijkende bij het Register van Afschrijvingen
daar van gehouden. Zo dat midsdien op de Borgtogten genomen
van de Ontfanger van de Penningen de Heeren Burgermeesteren voor-
noemd, vanden voorsz(egde) Stede wege beloofd hebben d’voorsz(egde) Perceelen
te Vrijen en Vrij te waren Jaar en Dag, als men in gelijken Schul-
dig is te doen, en alle Oude brieven af te nemen, zonder Arg of
list. In Oirkonde dezen Brieve bezegeld met onze Zegelen.
Den Vijfden Junij A(nn)o 1753

In de marge:
F(oli)o 85,-

Solvit den 80en Penning
en 1/10 verhoging.

Laatst bijgewerkt op 14 jan 2016
ZoekVoorbeeldHandleiding
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.