Handleiding Overgenomen Delen 1892-1920

Dank

Het Stadsarchief wil alle gulle gevers van de Actie Overgenomen Delen en alle deelnemers van VeleHanden nogmaals hartelijk bedanken! Zonder de donaties voor het scannen van de registers en vereende krachten op VeleHanden had deze index nooit zo snel gerealiseerd kunnen worden.

Naar welke bronnen verwijst de index?

In de index zijn de volgende inventarisnummers opgenomen uit archief 5416:

Wat zijn de Overgenomen Delen?

In de Overgenomen Delen staan de personen die tussen 1892 en 1920 zijn overleden of zijn vertrokken uit Amsterdam.

Bij overlijden of vertrek werden de betreffende gezinskaarten uit de verzameling gehaald en in een kaartenbak met de 'afgedane collectie' geplaatst. Later werden de gegevens ‘overgenomen’ van het kaartbestand (de Gezinskaarten) in vastbladige registers: de Overgenomen Delen.

De Overgenomen Delen zijn niet alleen een prachtige bron om te achterhalen waar mensen gewoond hebben en met wie, maar vooral ook waar zij naar toe gingen als zij uit Amsterdam vertrokken. Ook zijn patronen in de emigratie naar Duitsland en naar Antwerpen vóór en tijdens de Eerste Wereldoorlog te reconstrueren uit de gegevens in dit archiefbestand.

Welke gegevens zijn te vinden in de index?

In de index zijn de volgende gegevens opgenomen:
 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
In de index zijn alle namen te vinden die in de Overgenomen Delen staan. In het geval van weduwen en vrouwen die gezinshoofd waren is ook de naam van de (overleden) man opgenomen, zodat de gezinnen ook te traceren zijn als alleen de naam van de man bekend is. De (voormalige) echtgenoten zijn te herkennen aan het feit dat er geen geboortedatum of -plaats achter de naam staat.

Welke gegevens zijn te vinden in de Overgenomen Delen?

De namen uit de index geven toegang tot de juiste pagina binnen de registers. In de registers zelf zijn nog veel méér gegevens te vinden over deze personen:
 • godsdienst
 • burgerlijke staat
 • beroep
 • datum van de inschrijving
 • vorige woonplaats
 • datum van de uitschrijving
 • waarheen afgeschreven (soms plaats in binnen- of buitenland), soms naam, soms ‘bij de ouders’, of ‘eigen kaart’)
 • indien van toepassing: dagtekening van overlijden
 • de adressen in Amsterdam met verwijzingen naar de Buurtringregisters of Woningboeken (lees verder onder 'zoeken naar een adres')

Waarom vind ik deze personen niet terug in de Gezinskaarten uit dezelfde periode?

Van de Amsterdammers die vertrokken of overleden werd de gezinskaart vernietigd, nadat de gegevens waren overgenomen in de Overgenomen Delen. De Overgenomen Delen vullen daarmee de gaten in de index op de Gezinskaarten 1893-1939.

Het verschil met de index op de gezinskaarten is dat alle personen die in de Overgenomen Delen staan ook zijn opgenomen in de index. Bij het (veel grotere bestand) gezinskaarten is alleen het gezinshoofd in de index opgenomen en zijn de overige gezinsleden alleen te vinden als de naam van die persoon bekend is.

Een enkele keer komt het voor dat een persoon zowel in de Overgenomen Delen als in de Gezinskaarten te vinden is. Dit houdt in dat iemand na jaren elders te hebben verbleven toch is teruggekeerd naar Amsterdam en er een nieuwe gezinskaart is aangemaakt.

Waarom is deze bron interessant?

De Overgenomen Delen vormen in het bijzonder een rijke bron voor onderzoek naar joden die zich verplaatsten tussen de diamantslijperijen in Antwerpen en Amsterdam. Een grote groep was rond de eeuwwisseling naar Antwerpen vertrokken (de kaart werd verplaatst van de Gezinskaarten naar de kaartenbak met de afgedane collectie) en keerde door de Eerste Wereldoorlog vanuit België terug naar het ‘neutrale’ Amsterdam (de kaart werd teruggeplaatst in de gezinskaarten of er werd een nieuwe Gezinskaart aangemaakt). In 1918 keerden de meesten van hen weer terug naar Antwerpen (de kaart werd opnieuw verplaatst naar de afgedane collectie en uiteindelijk overgeschreven in de Overgenomen Delen).

Verder zoeken in de Bevolkingsregisters

Zie de handleiding van de index op het Bevolkingsregister 1851-1853 voor een korte geschiedenis van het Bevolkingsregister en een overzicht van (digitaal) beschikbare bronnen bij het Stadsarchief.

Verder zoeken op adres

In de Overgenomen Delen zijn mensen op persoonsnaam te vinden. De bewoners werden niet, zoals in de Bevolkingsregisters, per adres genoteerd. Om te reconstrueren wie er allemaal in een bepaald huis heeft gewoond of wie een gezin vormden op een bepaald adres moeten daarom andere bronnen geraadpleegd worden:
 • 1875-1896: Buurtringregisters (geordend per Ring (I-VI); vervolgens alfabetisch op straatnaam).
 • vanaf 1896: Woningboeken (alfabetisch op straatnaam)
Deze registers bevatten in principe dezelfde gegevens als de Bevolkingsregisters, met soms wel meer details over de precieze locatie (kelder, 3 hoog, etc.). Omdat deze registers de overgangsperiode beslaan tussen het vastbladige Bevolkingsregister (tot 1892) en de Gezinskaarten (vanaf 1893), en er bovendien tussen 1892 en 1896 veel nieuwe woningen zijn gebouwd, kan het soms gemakkelijker zijn om hierin bepaalde adressen terug te vinden.

Verantwoording

Deze index is in de periode oktober 2012 - september 2014 vervaardigd door de deelnemers van het vrijwilligersplatform VeleHanden
Laatst bijgewerkt op 14 jan 2016 door Ellen Fleurbaay
ZoekVoorbeeldHandleiding
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.