Voorbeeld Boedelpapieren 1634-1938

Bekijk alle scans uit de boedelpapieren van de kinderen Kater - Jongejan

Dit is de scan van de omslag van het ‘dossier Kater’, met daarin de boedelpapieren van de kinderen Kater. Klaas Kater (1833-1916) was de eerste voorzitter en mede-oprichter van de protestants-christelijke arbeidersbeweging ‘Patrimonium’. Hij is op 5 augustus 1847 met vijf zusjes en broertjes opgenomen in het Diaconieweeshuis. De documenten met betrekking tot de 6 kinderen zijn dus niet op de namen van de kinderen maar op de namen van de ouders te vinden.

Op het omslag staan onder de datum van opname in het weeshuit de namen van de beide ouders: Jacob Kater en Grietje Jongejan. Daaronder staan een verwijzing naar het Grootboek en het Commissieboek. En ten slotte staat er, tussen haakjes, de naam van de tweede vrouw van Jacob Kater en de moeder van het jongste kind: Nelletje Frits.

In het Commissieboek van Diaconieweeshuis werden de aanvragen tot plaatsing van kinderen geregistreerd en het daarover genomen besluit. Onderdeel van de registratie was een overzicht van eventuele eigendommen en schulden van de overleden ouders. In het voorbeeld van de kinderen Kater is sprake van eigendom van een huis en erf in Aalsmeer. Het oudste kind Antje (bijna 18 jaar) wordt niet in het weeshuis opgenomen.

In het Grootboek werden gegevens opgenomen van de kinderen die werden geplaatst in het weeshuis. Tijdens hun verblijf werd in het Grootboek bijgehouden welke uitgaven voor de kinderen werden gedaan. Bij hun vertrek werd aangetekend of ze lidmaat werden of vertrokken met een attestatie naar een andere plaats. Ook werden aantekeningen gemaakt omtrent het gedrag. Van Klaas Kater staat vermeld: "om wangedrag den 11 October 1850 naar Hoenderlo vertrokken".

De boedelpapieren in dit dossier bestaan uit de volgende documenten:

Een titelblad met de voorletters van de kinderen (1 scan)
Een boedelbeschrijving uit 1847 (5 scans)
Een boedelbeschrijving uit 1838 (5 scans)
Een rekening en verantwoording opgemaakt door de voogd van de kinderen uit 1847 (4 scans)
Een boedelbeschrijving uit 1844 (8 scans)

Zoekt u in de index op naam van de moeder van de kinderen, Jongejan, dan vindt u hetzelfde dossier, eveneens opgemaakt op 5 augustus 1847 met dezelfde verwijzing naar Grootboek en Commissieboek. In dit dossier zitten dezelfde stukken. Als u de scans aangekocht hebt na een zoekactie op naam van de vader, staat bij deze scans ook het rode vinkje, ten teken dat ze aan uw account zijn gekoppeld en kunt u de scans dus openen.

Er is echter nog een tweede dossier op naam van Jongejan, en ook dat heeft betrekking op dezelfde kinderen. Waarom de stukken geborgen zijn in twee dossiers is niet duidelijk.

De boedelpapieren in dit dossier bestaan uit de volgende documenten:

Voorblad van dossier, gemaakt bij inventarisatie van archief door het Stadsarchief (1 scan)
Inventarislijst van de boedel opgemaakt door de Diakenen op 27 juli 1847 (1 scan)
Gedrukt voorblad van het dossier, 1847 (1 scan)
Concept voorblad in handschrift van het dossier, 1847 (1 scan)
Concepten voor invulling van het Commissieboek voor behandeling in de vergadering van de Regenten, 1847 (2 scans)
Verklaring van de Plaatselijke Schoolcommissie dat Neeltje Kater een inenting heeft gehad in 1834, afgegeven 1835 (1 scan)
Doopbewijs van Jannetje Kater, afgegeven door de koster van de Nieuwe Kerk, 1847 (1 scan)
Uittreksel van de geboorteakte van de Burgerlijke Stand van Jannetje Kater, 1830, afschrift 1845 (1 scan)
Uittreksel van de geboorteakte van de Burgerlijke Stand van Neeltje Kater, 1832, afschrift 1845 (1 scan)
Verklaringen van de koster van de Oude Kerk van het overlijden van Jacob Kater, Grietje Jongejan en Nellitje Frits, 1847 (3 scans)
Uittreksel van de geboorteakte van de Burgerlijke Stand van Jacob Kater, 1835, afschrift 1845 (1 scan)
Voorblad van een aantekening van de koster van de Nieuwe Kerk, 1847 (1 scan)
Uittreksel van de geboorteakte van de Burgerlijke Stand van Leendert Kater, 1841, afschrift 1845 (1 scan)
Afschriften van de doopbewijzen van Neeltje en Leendert Kater, afgegeven in resp. 1841 en 1847 (2 scans)
Verklaring van Van der Voort, apotheker, dat Klaas Kater in 1836 aan de natuurlijke kinderziekte heeft geleden, 1837 (1 scan)
Uittreksel van de geboorteakte van de Burgerlijke Stand van Klaas Kater, 1833, afschrift 1845 (1 scan)
Doopbewijs van Klaas Kater, afgegeven door de koster van de Nieuwe Kerk, 1841 (1 scan)
Verklaring van lidmaatschap van de Hervormde Gemeente van Jacob Kater, 1847 (1 scan)
Inentingsbewijs van het Genootschap tot Bevordering van de Koepokinentingen van Antje Kater, 1838 (1 scan)
Inentingsbewijs van het Genootschap tot Bevordering van de Koepokinentingen van Jacob Kater, 1842, met voorblad (2 scans)
Doopbewijs van Jacob Kater, afgegeven door de koster van de Nieuwe Kerk, 1843 (1 scan)
Uittreksel van de huwelijksakte van de Burgerlijke Stand van Jacob Kater en Grietje Jongejan in 1828, afschrift 1860, in tweevoud (2 scans)
Uittreksel van de geboorteakte van de Burgerlijke Stand van Klaas Kater, 1833, afschrift 1860 (1 scan)
Uittreksel van de geboorteakte van de Burgerlijke Stand van Jacob Kater, 1835, afschrift 1860 (1 scan)
Uittreksel van de geboorteakte van de Burgerlijke Stand van Leendert Kater, 1841, afschrift 1860 (1 scan)
Doopbewijs van Antje Kater, afgegeven door predikant Vermaasen in Aalsmeer, 1838 (1 scan)
Uittreksel van de geboorteakte van de Burgerlijke Stand van Aalsmeer van Antje Kater in 1829, afschrift 1847 (1 scan)
Kwitantie van notaris J.A. Hoog voor zijn werk voor de verkoop van een huis en erf te Aalsmeer en de afwikkeling van de boedel van Jacob Kater, 1848 (1 scan)
Kwitantie van H. van Geldorp, apotheker, 1848 (1 scan)
Aanslagbiljetten van het kadaster van de gemeente Aalsmeer, 1845-1851 (4 scans)
Kwitantie van A. Schouten, makelaar voor zijn werk van de verkoop van een huis en erf in Aalsmeer, 1848 (1 scan)
Rekening van de publieke verkoop van de boedel van Jacob Kater, met voorblad, 1847 (2 scans)
Kwitantie van de Brandwaarborg Maatschappij wegens betalingen over 1842-1846 (1 scan)
Kwitantie van W.D. Filarski wegens drie maanden huishuur, 1848 (1 scan)
Kwitantie van de directeur van het Binnen Gasthuis wegens de begraafkosten van Jacob Kater, 1847 (1 scan)
Kwitantie van de griffier van de rechtbank wegens de registratie van een toeziend voogd over de minderjarige A. Kater, met voorblad, 1848 (2 scans)
Staat van ontvangen huur en uitbetaalde voorschotten, 1847 (1 scan)
Rekening van C. Diepgrond, voogd van Antje Kater (1 scan)
Akten van benoemingen van een voogd over de minderjarige kinderen van Jacob Kater, met voorblad, 1829-1844 (13 scans)
Testament van Grietje Jongejan, met voorblad, 1829 (3 scans)
Kwitantie van de memorie van successie, 1847 (1 scan)
Akte waarbij Jannetje van Eekhout wordt gemachtigd de boedel te taxeren van Gerrit Dapper en wijlen Antje Jongejan, 1829 (3 scans)
Akte van benoeming van Jacob Kater tot voogd over Neeltje Dapper, dochter van Gerrit Dapper en wijlen Antje Jongejan, 1829 (5 scans)
Onderhandse akte waarbij Hendrik Anthonij Scheres, voogd, verklaart geld te hebben ontvangen van Jacob Kater, toeziend voogd, uit de boedel van Beredina Houw, minderjarige dochter van wijlen Nellitje Frits, 1844 (1 scan)
Testament van Jacob Kater, 1829 (2 scans)
Omslag van het dossier (1 scan)

Laatst bijgewerkt op 14 jan 2016
ZoekVoorbeeldHandleiding
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.