Reglement voor raadpleging en gebruik van de archiefbescheiden van het Stadsarchief Amsterdam

De directeur van het Stadsarchief Amsterdam heeft besloten de navolgende voorwaarden voor raadpleging en gebruik vast te stellen

Hoofdstuk 1 | Algemene bepalingen

Artikel 1

Dit besluit verstaat onder:
a. de wet: de Archiefwet 1995
b. het besluit: het Instellingsbesluit Stadsarchief Amsterdam (2011)
c. de directeur: de ambtenaar zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Instellingsbesluit Stadsarchief Amsterdam (2011)
d. de gemeentearchivaris: de ambtenaar zoals bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Instellingsbesluit Stadsarchief Amsterdam (2011)
e. de archiefbewaarplaats: de door het College van Burgemeester en Wethouders overeenkomstig artikel 31 van de Archiefwet 1995 aangewezen archiefbewaarplaats voor de gemeente Amsterdam
f. de archiefbescheiden: de documenten zoals bedoeld in artikel 1 onder c van de Archiefwet 1995
g. raadpleging: het inzien en gebruiken van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 14 van de Archiefwet 1995
h: levering: het tegen betaling of om niet aanbieden van reproducties en diensten

Artikel 2

Waar in dit reglement sprake is van (rechts)handelingen of het stellen van nadere voorschriften is daarvoor de directeur verantwoordelijk in overleg met de gemeentearchivaris.

Hoofdstuk 2 | Raadpleging

Artikel 3

In het Stadsarchief geschieden raadpleging en gebruik van de archiefbescheiden in de daartoe aangewezen ruimten.

Artikel 4

Het Stadsarchief stelt huisregels op voor de in artikel 3 van dit reglement genoemde ruimten en vergt dat een ieder die tot deze ruimten wil worden toegelaten, bekend is met deze huisregels.

Download hier de huisregels PDF (115,6 Kb)

Hoofdstuk 3 | Levering

Artikel 5

Aan verzoeken van een ieder om onderzoek in de archiefbescheiden te doen verrichten door medewerkers van het Stadsarchief of aan verzoeken van een ieder voor de levering van reproducties of, afschriften, uittreksels, dan wel bewerkingen van de archiefbescheiden als bedoeld in artikel 14 van de wet, wordt door het Stadsarchief voldaan, behoudens wettelijke bepalingen en voor zover de dienst dit toelaat.

Artikel 6

Voor het leveren van reproducties, afschriften, uittreksels en bewerkingen als bedoeld in artikel 5 stelt het Stadsarchief leveringsvoorwaarden op.

Download hier de leveringsvoorwaarden PDF (117,98 Kb)

Artikel 7

Voor het verrichten van onderzoek en het leveren van afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen als bedoeld in artikel 5 wordt de betaling van legesgelden gevorderd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in de legesverordening.

Download hier de Legestarieven 2017 PDF (184,71 Kb)

Artikel 8

Voor iedere vorm van openbaarmaking en verveelvoudiging van onderzoek, afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen van archiefbescheiden en verzamelobjecten is vooraf schriftelijke toestemming vereist van rechthebbenden op auteursrechten en verwante rechten op de betreffende archiefbescheiden.
Het verlenen van toestemming uit naam van rechthebbenden door het Stadsarchief of door rechthebbenden op auteursrechten kan gebonden zijn aan de betaling van een vergoeding voor auteursrechten.

Hoofdstuk 4 | Gebruik

Artikel 9

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming mogen gegevens over mogelijk nog levende personen alleen gebruikt worden voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Hoofdstuk 5 | Schadevergoeding

Artikel 10

De gebruiker is aansprakelijk voor eventuele schade door hem toegebracht aan archiefbescheiden en is verplicht deze schade te vergoeden.

Artikel 11

De regeling van schade toegebracht aan archiefbescheiden geschiedt met inachtneming van hetgeen hieromtrent door hoger gezag of bij overeenkomst is bepaald.

Hoofdstuk 6 | Slotbepalingen

Artikel 12

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit reglement wordt ingetrokken het Reglement voor raadpleging en gebruik van de archiefbescheiden in het Stadsarchief Amsterdam, vastgesteld in vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam van 8 september 2009.

Artikel 13

Dit reglement kan worden aangehaald als het Reglement voor raadpleging en gebruik van de archiefbescheiden van het Stadsarchief Amsterdam 2018.
Laatst bijgewerkt op 08:17:54 CEST door Ellen Fleurbaay
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<