Ik wil mijn stamboom uitzoeken, kan ik dan bij u terecht?

Dat kan inderdaad, maar alleen voor zover uw voorouders in Amsterdam hebben gewoond. Verzamel eerst de gegevens over uw ouders, grootouders en misschien ook overgrootouders. Zet alles wat u weet of thuis uit kunt zoeken op papier: hun volledige namen en data van geboorte, huwelijk en overlijden. Met deze gegevens kunt u zoeken in onze online Indexen. In ons Informatiecentrum kunnen wij u wegwijs maken en zoekt u zelf uw stamboom uit. Ook is het raadzaam om eerst de Handleiding Genealogie (2007) uit te printen en te bekijken voordat u langskomt.

Hoe zoek ik een geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte?

Op akten van de Burgerlijke Stand (archief 5009) zit een openbaarheidsbeperking.

Geboortakten 100 jaar
Huwelijksakten 75 jaar
Overlijdensakten 50 jaar

De akten worden na afloop van het volledige jaar overgebracht naar het Stadsarchief. Bijvoorbeeld: een geboorteakte van 07-02-1919 wordt pas overgebracht in 2020, omdat er gewacht wordt tot de laatste akte van het jaar (31-12-1919) openbaar is geworden. Uw eigen geboorte- en huwelijksakte, of de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakte van bepaalde familieleden kunt u aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Amsterdam.

Download hier een korte handleiding voor het zoeken in het archief van de burgerlijke stand.

Waar kan ik een doodsoorzaak vinden?

Voor de periode 1854-1949 zijn er 2 archieven die gebruikt kunnen worden om de doodsoorzaak te achterhalen. Allereerst heeft u de overlijdensdatum, het register-, akte- en bladnummer nodig. Die kunt u vinden in de overlijdensakte van de Burgerlijke Stand (zie hierboven)
Afhankelijk van de datum van het overlijden gebruikt u één van de twee onderstaande archieven:
- 1854-1940: Archief 5185 - Archief van het Bureau voor Statistiek, 2.2.1.0.1, inventarisnummers 341 t/m 519
- 1940-1949: Archief 5176 - Archief van de Afdeling Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en Verkiezingen, 3.2.2, inventarisnummers 27 t/m 2312

Ik kom uit een joodse familie en wil onderzoek doen naar mijn stamboom. Kunt u mij helpen?

Zeker, mits de familie uit Amsterdam afkomstig is. Joods genealogisch onderzoek is na 1811 niet wezenlijk anders dan genealogisch onderzoek naar niet-joodse mensen, omdat in 1811 de Burgerlijke Stand werd ingevoerd waarbij de registratie van geboorte, huwelijk en overlijden voor iedereen gelijk werd. Maar voor 1811 is joods genealogisch onderzoek een stuk lastiger omdat de bronnen vaak ontbreken en, als het Hoogduitse joden betreft, de stukken in het Hebreeuws zijn en er in de Nederlandse bronnen veelal geen achternamen worden gebruikt.

Het maakt veel verschil voor het onderzoek of het Portugese of Hoogduitse joden betreft. Van Portugese joden, die veelal tot de gegoede burgers behoorden, zijn meer archivalia bewaard en de stukken zijn in het Nederlands of Portugees. Hoogduitse joden, die vanaf de 18e eeuw in Amsterdam in de meerderheid zijn, zijn veelal armer en komen daarom minder in de bronnen voor. Want waarom zou je moeite doen je huwelijk voor de Nederlandse overheid te laten registreren als je nooit met een rechtsgeldig bewijs hoeft aan te tonen met wie je getrouwd bent? Zo’n rechtsgeldig bewijs is bijvoorbeeld nodig om recht op een erfenis te doen gelden, maar als er niets te vererven valt is er ook geen bewijs nodig.

Bronnen met betrekking tot Hoogduitse joden zijn veelal in het Hebreeuws en met de achternamen werd gesjoemeld. Voor de overheid werden namelijk christelijke varianten van joodse namen gebruikt. Zo zullen Zalman, Zelig, Pinchas en Sjlomo toen ze trouwden gezegd hebben dat ze Salomon, of ook Samuel, heetten. Dus 2 christelijke varianten voor 4 joodse namen, die men bovendien willekeurig gebruikte. Bij genealogisch onderzoek is het daarom moeilijk vast te stellen met wie je nu precies te maken hebt als je ‘Abraham, zoon van Salomon’ ziet staan.

Het onderzoek is dus moeilijk, maar ook spannend en er zijn speciale indexen die het onderzoek vergemakkelijken. Deze publicaties zijn allemaal in te zien in het Informatiecentrum van het Stadsarchief in De Vijzelstraat.

Gegevens met betrekking tot geboorte en besnijdenis zijn voor de Portugese joden beter bewaard dan voor de Hoogduitse joden. Toen in 1811 alle kerken hun doopregistraties van de laatste 75 jaar moesten inleveren bij de Burgerlijke Stand, leverden de Portugese joden de registratie van geboorten (dus jongens en meisjes) vanaf 1736 in. De index hierop is te vinden in het Informatiecentrum. Met betrekking tot de Hoogduitse joden is geboorteregistratie vanaf ongeveer 1790 ingeleverd en besnijdenisregistratie vanaf ongeveer 1740. Maar alles met grote hiaten. De publicatie hierover, 'Besnijdenis en geboorte vóór 1811' door Jits van Straten, is beschikbaar in het Informatiecentrum.

Gegevens over alle burgerlijke joodse huwelijken tussen 1598 en 1811 – dat zijn in Amsterdam in deze periode huwelijken voor de Schepenen van Amsterdam - vindt u in de publicatie 'Trouwen in Mokum', samengesteld door Dave Verdooner en Harmen Snel. In totaal betreft dat zo’n 15.000 huwelijken.

Bij een joods huwelijk wordt vaak een huwelijkscontract, Ketuba genaamd, opgesteld. Voor de Hoogduitse joden is er een serie Ketuboth van 1723 tot 1811 met grote hiaten. Een index op deze Ketuboth, gemaakt door Jits van Straten, is ter inzage in het Informatiecentrum. De gegevens uit de Portugese Ketuboth vanaf 1672 zijn te vinden in Registro de Ketuboth, eveneens samengesteld door Dave Verdooner en Harmen Snel. Het betreft ongeveer 3000 contracten vanaf 1672. Deze publicatie is alleen verkrijgbaar bij de Kring voor Joodse Genealogie.

Ten slotte zijn voor genealogisch onderzoek de gegevens over het begraven van belang. Hoogduitse joden zijn begraven in Muiderberg (vanaf 1642, betalende leden, bewaard vanaf 1669) op Zeeburg (vanaf 1713, niet-leden en kinderen) of in Diemen (vanaf eind 19e eeuw) en Portugese joden zijn begraven in Ouderkerk aan de Amstel. In het Stadsarchief bevinden zich de begraafregisters van Muiderberg, Zeeburg en Ouderkerk. De in het Hebreeuws geschreven begraafregisters van Muiderberg (1669-1850) en Zeeburg (1713-1811) zijn vertaald door Jits van Straten. Voor de begraafregisters van Ouderkerk is een verfilmd kaartsysteem te raadplegen op de studiezaal.

De transcriptie van het begrafenisregister van de Portugees-Israëlietische gemeente Talmud Torah te Amsterdam 1639-1648, in 2016 door het Stadsarchief uitgegeven, is hier te downloaden

Voor meer informatie over Joodse Genealogie verwijzen we u graag naar de website van de Kring voor Joodse Genealogie.

Op de website van het Joods Monument vind ik een verwijzing naar een Jokos-dossier, hoe kan ik dat inzien?

Jokos-dossiers zijn dossiers, opgebouwd rondom claims die na de oorlog bij de Bondsrepubliek werden ingediend voor tijdens de oorlog geroofde inboedels. Zie (ook voor het toestemmingsformulier) de website van het Joods Welzijn.

Als het alleen om (beschrijvingen van) inboedels gaat, en niet om de complete dossiers, dan kunt u terecht op archieven.nl voor het archief van de Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg

Ik heb een verwijzing gevonden naar de Weeskamer, wat houdt dat in?

De Weeskamer zag erop toe dat kinderen waarvan één of beide ouders overleden zijn hun rechtmatige erfdeel krijgen. Bij het begraven van de overleden ouder wordt dit geregistreerd in de begraafboeken van de Weeskamer. In het geval van een hertrouwen is de aanwezigheid van onmondige, dus minderjarige, kinderen te zien aan de aantekening in de marge van het ondertrouwen: 'weeskamer voldaan', soms met een minimale aantekening als 'ok'. De term 'weeskamer voldaan' houdt in dat de trouwlustigen zijn langsgeweest bij de Weeskamer en toestemming hebben verkregen tot ondertrouwen door het tonen van een akte van bewijs of verwijzing naar een testament. Een akte van bewijs vermeldt het aantal kinderen, het erfdeel en is vastgesteld bij een notaris en gecontroleerd door de voogden.

De begraafregisters van de Weeskamer (archief 5004) bevatten in chronologische volgorde per kerkhof de inschrijvingen van alle personen die onmondige kinderen nalaten.
 
Bij overlijden wordt de inschrijving in het begraafboek overgenomen in het begraafregister van de Weeskamer:
naam - relatie - aantal onmondige kinderen
Bij hertrouwen wordt rondom de oorspronkelijke inschrijving van het begraven genoteerd of en hoe de afhandeling van het erfdeel geregeld is. Het vertonen van een testament moet bij hertrouwen, maar mag ook eerder vertoond worden.
Staat er enkel 'moeders/vaders erf geen middelen' dan houdt dat in dat er is geen erfdeel wegens onvoldoende financiële middelen. Bewijs van gebrek aan middelen wordt door een getuige geleverd. Deze getuige is altijd een familielid van de overledene en de relatie wordt vermeld als die tot het kind: wordt  vermeld dat de tante getuigt, kan dit dus een zus van de overledene of partner van de overledene zijn.

Staat er geen aantekening rondom de begraafinschrijving? Dan is er niet hertrouwd en er is geen testament vertoond.

Het kan ook voorkomen dat er in de marge van een ondertrouwen staat aangegeven dat er bewijs (aan de Weeskamer) vertoond is, maar dat er geen inschrijving in de begraafregisters terug te vinden is. In dat geval kan de inschrijving misschien wel gevonden worden in de zogeheten calisregisters. Deze registers geven informatie over personen die buiten Amsterdam zijn overleden, maar waarvan de partner wil hertrouwen of hertrouwd is. Voorwaarden voor het vinden van een persoon in de calis-registers:

- persoon moet buiten de stad overleden zijn (bijv. op zee)
- bezittingen moeten gering zijn
- er moeten onmondige kinderen zijn

De calisregisters zijn onderdeel van de begraafregisters van de Weeskamer, archief 5004 - inventarisnummers 108 t/m 115.

In de inbrengregisters van de Weeskamer (archief 5073, rubriek 2.9.1.1) komt een verklaring van de ouder met de kinderen bij naam en erfdeel. De Weeskamer beheert dit erfdeel. In sommige gevallen is er een ladenummer opgegeven wanneer er papieren (bewijzen) zijn ingeleverd bij de Weeskamer. Deze zijn terug te vinden, met de nummers van de laatjes, onder de noemer 'Stukken betreffende boedels van wezen'. Het laatje was niet persoonsgebonden; er kunnen zich meerdere zaken in één laatje bevinden. Ook mochten mensen de papieren terugvragen, mochten ze dit nodig hebben.

Over het algemeen kan de gang van zaken omtrent de Weeskamer per bevolkingslaag zo gesteld worden:

Rijk --> secludeert de Weeskamer en beheert het erfdeel zelf, speculeert er eventueel mee
Midden --> er is wel sprake van een erfdeel, maar er is vaak geen testament opgemaakt. Deze personen zijn te vinden in de inbrengregisters
Arm --> er is geen sprake van een erfdeel
Uiteindelijk wordt het geld of erfdeel bij meerderjarigheid, >25, uitgegeven aan de rechthebbende.

Mijn voorouders komen uit Suriname, heeft u daar gegevens over?

De kans daarop is niet zo heel groot. De gegevens uit de periode waarin de meeste mensen uit Suriname naar Amsterdam kwamen, zo vanaf de jaren ’70 uit de vorige eeuw, zijn namelijk nog niet openbaar. Waren uw voorouders al eerder in Amsterdam, dan maakt dat de kans veel groter om gegevens over hen te vinden in het Stadsarchief. De volgende bestanden kunt u raadplegen:

 • Gezinskaarten (1893-1939). U kunt niet zoeken op herkomstgegevens (Paramaribo, Suriname) maar wel op achternaam.
 • Bevolkingsregister (1851-1892). Ook hierin kunt u alleen zoeken op achternaam en niet op herkomstgegevens.
 • Doop-, trouw- en begraafregisters (1553-1811). Met name het zoeken op de doopboeken in de periode 1751-1811 biedt interessante mogelijkheden. Zoeken op termen als ‘slaaf’, ‘neger’, ‘zwarte’, ‘mesties’, ‘Suriname’ in aantekeningen die destijds bij de doop werden gemaakt in de doopboeken kan belangrijke vondsten opleveren.

Zie ook deze inventaris, van op Suriname betrekking hebbende stukken in het Stadsarchief. Daarnaast hebben we ook twee (incomplete) lijsten over Surinaamse plantages en de slavenschepen op weg naar de Amerika's.

Tot slot: kom niet voor niets naar het Stadsarchief Amsterdam. In het stappenplan op de site van de Stichting voor Surinaamse Genealogie wordt uitgelegd hoe u voor het opzetten van een Surinaamse Genealogie in Nederland het beste terecht kunt bij het Nationaal Archief in Den Haag.

Het Nationaal Archief heeft ook verschillende zoekhulpen beschikbaar.

Ik zoek familie die ik uit het oog verloren ben. Kunt u mij helpen?

Het antwoord op deze vraag luidt helaas vaak nee. Via de serie Persoons- en archiefkaarten beschikt het Stadsarchief over informatie over alle mensen die in Amsterdam gehuisvest zijn geweest tot het jaar 1993. Maar uitputtende bronnen van recenter datum zijn bij het Stadsarchief helaas niet aanwezig.

Wel zijn er andere bronnen, maar die betreffen niet de gehele bevolking. Zo is er bijvoorbeeld een complete serie telefoonboeken van Amsterdam. Of uw familieleden hierin voorkomen is dan natuurlijk afhankelijk van de vraag of ze telefoon hadden en, zo ja, of ze ook vermeld stonden. Andere archiefbronnen van de laatste decennia waarin persoonsregistraties voorkomen zijn vaak nog niet openbaar. Gegevens over personen die nog leven mogen uit oogpunt van privacybescherming niet worden verstrekt.

Waar vind ik de bibliotheekcollectie?

Archief 15030 is onze bibliotheekcollectie. Deze kunt u doorzoeken via de Inventarissen.

Ik ben op zoek naar een krant uit het jaar x. Heeft u die ook?

De bibliotheek van het Stadsarchief bezit een uitgebreide collectie kranten vanaf het jaar 1672 (!) tot heden, waaronder de Amsterdamsche Courant (1672-1882) en Algemeen Handelsblad (1828-1970). Deze kranten zijn op Amsterdam georiënteerd, maar daarnaast zijn er ook diverse andere landelijke dagbladen aanwezig.

U kunt kranten, waarvan een deel uit onze collectie, digitaal doorzoek op Delpher

Naast de krantencollectie is er in de bibliotheek van het Stadsarchief een grote verzameling krantenknipsels te vinden. Deze collectie persdocumentatie heeft betrekking op de periode 1840-1997. Hierin zijn alle denkbare - Amsterdamse - onderwerpen terug te vinden, bijvoorbeeld de inhuldigingsrellen van april 1980 of het Congres voor Vrouwenkiesrecht van 1908.

Bestaan er nog oude foto's van mijn huis, bedrijfspand of straat?

Het Stadsarchief verzamelt al 150 jaar afbeeldingen van het Amsterdamse stadsbeeld. Door middel van aankopen, schenkingen en opdrachten aan fotografen is een collectie ontstaan, waarin van bijna ieder stukje Amsterdam wel één of meer foto's te vinden zijn. De vroegste foto's dateren uit het midden van de negentiende eeuw. Door fotografen in eigen dienst worden tot op de dag van vandaag foto's gemaakt van de stad. U kunt deze foto's zoeken in onze Beeldbank.

Heeft u het bedrijfsarchief van het bedrijf waar mijn vader heeft gewerkt?

Bedrijfsarchieven kunt u op naam vinden in onze Inventarissen. Bedrijven zijn niet verplicht hun archief over te dragen, dus van veel (kleinere) bedrijven hebben wij geen archief.

Het Noord-Hollands Archief in Haarlem beheert het archief van de Kamer van Koophandel. Het Stadsarchief heeft ook een archief van de Kamer van Koophandel maar dit betreft enkel het organisatorische deel van de Kamer van Koophandel, zoals de notulen of bedrijfsvoering.

Bestaan er nog bouwtekeningen van mijn huis, bedrijfspand of straat?

Bouwtekeningen van panden die voor 1905 gebouwd zijn, zijn te vinden in de Beeldbank van het Stadsarchief Amsterdam. U kunt in het zoekveld zoeken op adres. Als u de juiste afbeelding heeft geopend, kunt u deze makkelijk gratis downloaden via het download icoontje links naast de afbeelding.

De bouwdossiers uit de periode 1905 – 2010, zijn onlangs overgedragen van de stadsdelen naar het Stadsarchief. Op dit moment zijn de bouwdossiers (nog) niet te vinden via de Inventarissen, maar via een aparte website: data.amsterdam.nl (let op: dit is een beta versie)

Alle bouwtekeningen en -dossiers na 2010 zijn op te vragen bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de Gemeente Amsterdam via 14020, het algemene telefoonnummer van de Gemeente Amsterdam (het Contact Centrum Amsterdam).

Kijk voor meer informatie en een stappenplan op https://archief.amsterdam/bouwdossiers/

Waar kan ik een bestemmingsplan vinden?

Bestemmingsplannen zijn o.a. te vinden in archief 5497 onder de term 'planologische regelingen'. Hierin zijn bestemmingsplannen tot 1992 opgenomen. Daarnaast loont het om in het algemene zoekveld op de naam van het bestemmingsplan te zoeken.

Weet u de exacte naam van het bestemmingsplan dat u zoekt niet? In het huidige bestemmingsplan staat altijd de naam van het voorgaande bestemmingsplan genoemd. Met die naam kunt u terugzoeken in de tijd, van oud bestemmingsplan naar oud bestemmingsplan.

Moderne bestemmingsplannen kunt u vinden op ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook films en geluidsopnamen over Amsterdam?

In 1959 begon het Stadsarchief met het verzamelen van geluidsopnamen. Het betrof in eerste instantie opnamen op magnetofoonband en grammofoonplaten. Korte tijd later werd ook film en video verzameld en zo is de _audiovisuele collectie_ ontstaan. Momenteel beheert het Archief ca. 2800 grammofoonplaten en cd’s, ca. 1500 cassetes en dattapes, ca. 10.000 geluidsbanden (waaronder 6000 banden van het archief van Radio STAD), ca. 2400 films en ca. 2000 videobanden, -cassettes en dvd’s.

Het grootste deel van de collectie kunt u alleen bekijken en/of beluisteren nadat u een afspraak via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik moet voor school een scriptie schrijven over x. Hoe vind ik materiaal?

Over de meeste Amsterdamse scriptie-onderwerpen, die leerlingen van middelbare scholen en studenten van hogere beroepsopleidingen en/of universiteiten bedenken, zijn in het Stadsarchief historische gegevens te vinden.

De start van het onderzoek ligt vrijwel altijd in publicaties die te vinden zijn in de Bibliotheekcollectie. Dat geldt ook voor de zeer uitgebreide, op onderwerp geordende collectie persdocumentatie (1840-1997). In deze collectie vinden veel scriptieschrijvers hun eerste informatie.

Een volgende stap in het onderzoek kan het raadplegen van archiefbronnen zijn. De belangrijkste toegangen daarop zijn de Inventarissen en Indexen.

Naast geschreven bronnen beheert het Stadsarchief ook veel visuele bronnen zoals kaarten, prenten, foto's en affiches. Toegang tot deze collecties biedt de Beeldbank.

Tenslotte zijn er nog de collecties bewegend beeld en geluid. Deze zijn alleen op afspraak te raadplegen.

Ik hoorde dat er in de Tweede Wereldoorlog bij ons in de buurt een bom is gevallen. Kan ik uitzoeken wat er precies gebeurd is?

Het is niet moeilijk na te gaan waar bommen zijn gevallen in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als er een bom viel, of op een andere manier oorlogsschade ontstond kwam de gemeentelijke luchtbeschermingsdienst naar de plaats des onheils om hulp te bieden. Een rapportje over de zaak werd door het hoofd van de dienst doorgestuurd naar de burgemeester en later naar de gemeentearchivaris. Deze rapportjes worden nu bewaard in de bibliotheek van het Stadsarchief. Op basis van de rapportjes van de luchtbeschermingsdienst en de jaarlijkse kroniek van het tijdschrift Amstelodamum is een lijst samengesteld waarin de belangrijkste bominslagen en andere oorlogsincidenten op datum en adres staan opgesomd. De lijst omvat meer dan 400 incidenten. Maar let op de lijst is zeker niet volledig! Deze lijst kunt u . De lijst omvat meer dan 400 incidenten. Maar let op de lijst is zeker niet volledig!

Nader archiefonderzoek levert nog veel meer informatie op. Die informatie vindt u door het raadplegen van de meldingsrapporten uit het Politiearchief en van de dossiers uit het archief van de Luchtbeschermingsdienst

Via de website van Amsterdam is er een digitale bommenkaart beschikbaar, met gegevens over oorlogshandelingen (waaronder bombardementen) op het tegenwoordige grondgebied van Amsterdam. De basis voor die kaart was o.a. dit overzicht.

Is er een lijst beschikbaar van alle februaristakers?

Begin 1941 nam de Jodenvervolging in Amsterdam steeds grotere proporties aan. Onder de Amsterdammers groeide de verontwaardiging over het optreden van de Duitse bezetter.  De eerste razzia’s waarbij 427 joodse mannen werden opgepakt waren voor Amsterdam de druppel die de emmer deed overlopen. Op 25 en 26 februari 1941 werd gestaakt. De Februaristaking was het enige massale, openlijke protest tegen de Jodenvervolging in Europa.

Het waren stratenmakers, vuilnismannen en trambestuurders die het voortouw namen bij de staking. Medewerkers van het energiebedrijf, de waterleiding, Publieke Werken, de gemeentelijke was-, schoonmaak-, bad- en zweminrichting en andere gemeentebedrijven volgden. In totaal zijn er minstens 4.400 ambtenaren en werklieden van de gemeente Amsterdam de straat op gegaan.

Deze lijst is gebaseerd op de rapporten met namen van ambtenaren en werklieden die zijn opgesteld om uitvoering te geven aan het besluit van 15 mei 1941 van de Regeringscommissaris van Amsterdam. Middels dit  besluit kregen de directeuren opdracht de stakers te straffen met ontslag of korting op het salaris. De rapporten maken deel uit van het Archief van de afdeling Arbeidszaken.

Wat hebben we niet

Bepaalde archieven of records die u bij ons zoekt zitten niet in onze collectie.
Het gaat dan om gegevens zoals:

 • Akten van de burgerlijke stand die nog niet openbaar zijn. De openbaarheidstermijn is 100 jaar voor geboorten, 75 jaar voor huwelijken en 50 jaar voor overlijdens. Zoekt u een akte van een gebeurtenis binnen de genoemde periode, dan kunt u deze onder voorwaarden opvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Amsterdam.
 • Uw eigen historische adresgegeven. Ook deze kunt u opvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Amsterdam.
 • Delen van de Amsterdamse akten van de Burgerlijke Stand zijn, via het Noord-Hollands Archief, doorzoekbaar gemaakt op wiewaswie.nl
 • Zoekt u gegevens van een persoon die (vermoedelijk) overleden is, maar heeft u geen bewijs van overlijden? Van alle personen die in Nederland zijn overleden, van 1939 tot zeer recent, kunt u gegevens opvragen via de (betaalde) dienst van het CBG: uittreksels persoonskaarten en -lijsten
 • Zoekt u gegevens over een echtscheiding, in de periode 1811-1989? Deze worden, als onderdeel van het archief van de Rechtbank Amsterdam, beheerd door het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Zie deze pagina
 • Als u een diploma-bewijs of vervangend diploma nodig heeft kunt u terecht bij DUO en hun diplomahulp
 • Bent u een beginnend onderzoeker en doet u onderzoek naar uw familiegeschiedenis? Het CBG, Centrum voor familiegeschiedenis, heeft een handig Stappenplan gemaakt
 • Het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam, vanaf 1921, vindt u bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem
 • Informatie over uw pensioen, en daarmee samenhangend uw werkgevers, kunt u vinden op mijnpensioenoverzicht.nl

 

Er zijn geen zoekresultaten

Helaas, uw zoekopdracht geeft geen resultaten. Wat kan er aan de hand zijn:

 • De naam / zoekterm heeft een andere schrijfwijze / spelling. Bekijk onze pagina met algemene zoektips
 • De persoon is nog niet (aantoonbaar) overleden en / of langer dan 100 jaar geleden geboren. Bekijk onze pagina over openbaarheid van persoonsgegevens
 • De zoekterm komt niet in de beschrijving van een archiefstuk voor. Probeer wat meer context van de zoekterm te achterhalen en een alternatieve term te gebruiken. Bekijk onze pagina over Inventarissen
 • U zoekt naar een akte uit de Burgerlijke stand: deze zijn nog niet volledig geïndexeerd, zie de vraag bovenaan deze pagina voor een verwijzing naar het archief en een korte handleiding