Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden voor reproducties van archiefbescheiden in het Stadsarchief van de gemeente Amsterdam

Gelet op
 • artikel 11 van de Verordening op het Stadsarchief (2007)
 • op artikel 6 tot met 9 van het Reglement voor het gebruik van de archiefbescheiden in het Stadsarchief Amsterdam (2007)
heeft de directeur van het Stadsarchief onderstaande leveringsvoorwaarden vastgesteld voor de levering en het gebruik van reproducties van de archiefbescheiden van het Stadsarchief van de gemeente Amsterdam.

Hoofdstuk 1 - Definities

 • Artikel 1
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
-a. De wet: de Archiefwet 1995
-b. De verordening: de Verordening op het Stadsarchief 2007
-c. Het reglement: het Reglement voor het gebruik van de archiefbescheiden in het Stadsarchief Amsterdam 2007
-d. De directeur: de directeur van het Stadsarchief
-e. De archiefbescheiden: documenten overeenkomstig het gestelde in artikel 1 onder c van de wet
-f. Reproducties: afbeeldingen van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 14 van de wet
-g. Archiefbank: een onderdeel van de website van het Stadsarchief waarmee reproducties van archiefbescheiden geleverd worden
-h. Beeldbank: een onderdeel van de website van het Stadsarchief waarmee reproducties van archiefbescheiden geleverd worden
-i. Reproshop: onderdeel van het Stadsarchief voor de verkoop van reproducties van archiefbescheiden

Hoofdstuk 2 – Algemene bepalingen

 • Artikel 2
Het Stadsarchief levert reproducties van archiefbescheiden behoudens wettelijke bepaling en behoudens bij acquisitieovereenkomst of in het AVO-dossier vastgelegde verplichtingen betreffende levering of openbaarmaking van de archiefbescheiden. De levering van reproducties geschiedt uitsluitend ten behoeve van historisch, wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
 • Artikel 3
Indien op archiefbescheiden beperkende bepalingen ten aanzien van levering van reproducties of openbaarmaking kunnen berusten, maar de rechthebbende niet bekend is of ondanks gedegen onderzoek niet vindbaar, dan worden reproducties alleen geleverd op basis van een vrijwaringsclausule. Worden het Stadsarchief als producent van de reproductie en de koper als afnemer van de reproductie aangesproken, dan stelt de koper zich middels deze vrijwaringsclausule voor alle kosten aansprakelijk. De vrijwaringsclausule maakt deel uit van de koopovereenkomst tussen het Stadsarchief en de koper.
 • Artikel 4
Reproducties worden geleverd via de Archiefbank, de Beeldbank en de Reproshop. Op de website en in de Reproshop is een folder beschikbaar waarin de procedure van levering wordt toegelicht.
 • Artikel 5
Via de Archiefbank worden digitale reproducties geleverd door middel van download. Via de Beeldbank worden naast digitale reproducties in download ook prints van digitale bestanden geleverd op fotopapier en digitale bestanden op cd of dvd. Via de Reproshop worden digitale en analoge reproducties geleverd.
 • Artikel 6
Alle reproducties worden geleverd volgens kwaliteitsnormen en tegen legestarieven die jaarlijks door de Gemeenteraad worden vastgesteld en in het Gemeenteblad worden gepubliceerd en bekend gemaakt op de website en in de Reproshop. Bij leges is de heffing van BTW niet van toepassing.
 • Artikel 7
Tarieven voor de gebruiksvergoeding worden jaarlijks vastgesteld door de directeur en bekend gemaakt op de website van het Stadsarchief en in de Reproshop.

Hoofdstuk 3 - Betaling

 • Artikel 8
Levering van reproducties geschiedt, nadat de betaling van de legeskosten is ontvangen. Betalen kan via de Archiefbank en de Beeldbank alleen met behulp van creditcard, internetbetaling of door girale overschrijving. In de Reproshop kan contant of met pinpas worden betaald.
 • Artikel 9
Elektronische betalingen via de website zijn beveiligd tegen onoordeelkundig en frauduleus gebruik. De wijze van beveiliging wordt toegelicht op de website.
 • Artikel 10
Een betalingsbewijs met specificatie van de geleverde reproducties is beschikbaar als download op Archiefbank en Beeldbank. Een standaardbetalingsbewijs wordt overhandigd in de Reproshop; op verzoek kan in de Reproshop een specificatie van geleverde reproducties worden opgemaakt.
 • Artikel 11
Gebruiksvergoeding wordt in rekening gebracht na openbaarmaking. De betaling van de gebruiksvergoeding dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de klant in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met twee procent. Is de klant in verzuim, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de betaling van de factuur voor zijn rekening, waartoe mede de kosten van juridisch advies.

Hoofdstuk 4 – Garantie en klachtenregeling

 • Artikel 12
Het Stadsarchief garandeert levering conform de in artikel 6 genoemde en in de Archief- en Beeldbank eventueel per type product nader gespecificeerde kwaliteitsnormen. Voldoet een reproductie niet aan deze normen, dan kan de klant de koop annuleren en krijgt hij het aankoopbedrag volledig retour, mits de klant binnen zeven werkdagen na levering zijn klachten tegen de reproductie kenbaar maakt en onderbouwt. Retourneren van reproducties zonder indienen van een onderbouwde klacht is geen grond voor het terugbetalen van het aankoopbedrag.
 • Artikel 13
Klachten naar aanleiding van de levering van reproducties dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven werkdagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd aan het Stadsarchief te worden gemeld. Klachten worden behandeld volgens de algemene klachtenprocedure van het Stadsarchief.
 • Artikel 14
Het Stadsarchief behoudt zich het recht voor bij vermoeden van enige vorm van malversatie verkoop van reproducties te weigeren. Het Stadsarchief is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die voor de klant ontstaat als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

Hoofdstuk 5 – Slotbepalingen

 • Artikel 15
Deze Leveringsvoorwaarden voor reproducties van archiefbescheiden van het Stadsarchief van de gemeente Amsterdam zijn door de directeur vastgesteld op 14 mei 2007 en treden in werking vanaf de datum van vaststelling.
 • Artikel 16
Deze regels kunnen worden aangehaald als Leveringsvoorwaarden voor reproducties van het Stadsarchief Amsterdam 2007.
Laatst bijgewerkt op 24 maart 2009
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<