Gebruiksvoorwaarden

Reglement voor raadpleging en gebruik van de archiefbescheiden in het Stadsarchief Amsterdam

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam gelet op artikel 2, tweede lid, van het Besluit inzake de inrichting en taken van het Stadsarchief Amsterdam 2008

Besluiten vast te stellen het navolgende

Reglement voor raadpleging en gebruik van de archiefbescheiden in het Stadsarchief Amsterdam

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1
Dit besluit verstaat onder:
a. de wet: de Archiefwet 1995
b. het besluit: het Besluit inzake de inrichting en taken van het Stadsarchief Amsterdam 2008
c. de directeur: de ambtenaar zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Besluit inzake de inrichting en taken van het Stadsarchief Amsterdam 2008
d. de gemeentearchivaris: de ambtenaar zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit inzake de inrichting en taken van het Stadsarchief Amsterdam 2008
e. de archiefbewaarplaats: de door het College van Burgemeester en Wethouders overeenkomstig artikel 31 van de Archiefwet 1995 aangewezen archiefbewaarplaats voor de gemeente Amsterdam
f. de archiefbescheiden: de documenten zoals bedoeld in artikel 1 onder c van de Archiefwet 1995
g. raadpleging: het inzien van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 14 van de Archiefwet 1995
h. gebruik: het maken van afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen van de archiefbescheiden als bedoeld in artikel 14 van de Archiefwet 1995

Artikel 2
Waar in dit reglement sprake is van (rechts)handelingen of het stellen van nadere voorschriften is daarvoor de directeur verantwoordelijk in overleg met de gemeentearchivaris.

Hoofdstuk 2 – Voor raadpleging en gebruik aangewezen ruimten

Artikel 3
In het Stadsarchief geschieden raadpleging en gebruik van de archiefbescheiden in de daartoe aangewezen ruimten.

Artikel 4
Het Stadsarchief stelt huisregels op voor de in artikel 3 van dit reglement genoemde ruimten en zorgt dat een ieder die tot deze ruimten wil worden toegelaten, bekend is met deze huisregels.

Download de huisregels PDF (333,83 Kb)

Artikel 5
Een ieder die wenst te worden toegelaten tot de op basis van artikel 3 van dit reglement aangewezen ruimte in het Stadsarchief waar ten behoeve van raadpleging en gebruik originele archiefbescheiden worden gehanteerd, dient zich te laten registreren met behulp van een archiefpas. Het Stadsarchief stelt regels op voor de uitgifte, het beheer en het gebruik van archiefpassen en draagt er zorg voor dat deze regels bekend gemaakt worden aan een ieder die toegelaten wenst te worden tot deze ruimte.

Artikel 6
Degene die in strijd handelt met de in artikel 4 en artikel 5 van dit reglement genoemde regels, kan de toegang tot het Stadsarchief ontzegd worden.

Hoofdstuk 3 – Levering, openbaarmaking en verveelvoudiging

Artikel 7
Aan verzoeken van een ieder om onderzoek in de archiefbescheiden te doen verrichten door medewerkers van het Stadsarchief of aan verzoeken van een ieder voor de levering van afbeeldingen, afschriften, uittreksels, dan wel bewerkingen van de archiefbescheiden als bedoeld in artikel 14 van de wet, wordt door het Stadsarchief voldaan, behoudens wettelijke bepalingen en voor zover de dienst dit toelaat.

Artikel 8
Voor het leveren van afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen als bedoeld in artikel 7 stelt het Stadsachief leveringsvoorwaarden op.

Download de leveringsvoorwaarden PDF (23,96 Kb)

Artikel 9
Voor het verrichten van onderzoek en het leveren van afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen als bedoeld in artikel 7 wordt de betaling van legesgelden gevorderd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in de legesverordening.

Artikel 10
Voor iedere vorm van openbaarmaking en verveelvoudiging van onderzoek, afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen van archiefbescheiden en verzamelobjecten is vooraf schriftelijke toestemming vereist van het Stadsarchief of van rechthebbenden op auteursrechten en verwante rechten op de betreffende archiefbescheiden. Het verlenen van toestemming door het Stadsarchief of door rechthebbenden op auteursrechten kan gebonden zijn aan de betaling van een gebruiksvergoeding of een vergoeding voor auteursrechten.

Hoofdstuk 4 – Schadevergoeding

Artikel 11
De gebruiker is aansprakelijk voor eventuele schade door hem toegebracht aan archiefbescheiden en is verplicht deze schade te vergoeden.

Artikel 12
De regeling van schade toegebracht aan archiefbescheiden geschiedt met inachtneming van hetgeen hieromtrent door hoger gezag of bij overeenkomst is bepaald.

Hoofdstuk 5 - Slotbepalingen

Artikel 13
Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit reglement wordt ingetrokken het Reglement voor het gebruik van de Archieven en Verzamelingen van het Gemeentearchief Amsterdam, vastgesteld in vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam van 20 mei 1997.

Artikel 14
Dit reglement kan worden aangehaald als het Reglement voor raadpleging en gebruik van de archiefbescheiden in het Stadsarchief Amsterdam 2009.

Laatst bijgewerkt op 21 nov 2013