AZ 1870

nr. image De oudste zwemclub van Europa komt uit Amsterdam. Op 25 juni 1870 werd AZ 1870 opgericht, inmiddels koninklijk. ‘Het doel dezer Amsterdamsche Zwem-Club zal zijn,’ legden de oprichters vast, ‘het zwemmen meer algemeen te doen worden en zoo mogelijk jongelingen, welke hunne maatschappelijke loopbaan op of over het water wenschen te zoeken, in de gelegenheid te stellen, de voor hen zoo onontbeerlijke zwemkunst te beoefenen. Voorts behoudt zij zich voor, om voor het redden van drenkelingen geldelijke belooningen te mogen uitreiken, en eindelijk nog het houden van zwemwedstrijden met uitloving van prijzen en premiën.’

Reddingsbrigade

Naast sport en lichaamsbeweging was er dus ook aandacht voor de veiligheid op het water. AZ 1870 liep zo bijna een halve eeuw vooruit op de komst van de Nederlandsche Bond tot het Redden van Drenkelingen, opgericht in 1917 en tegenwoordig bekend als de Reddingsbrigade.

Wedstrijd

De eerste wedstrijd was op 6 augustus 1870, en werd een week eerder in een advertentie aangekondigd in het Algemeen Handelsblad. ‘Die hieraan wenscht deel te nemen, moet zijn alhier woonachtig en minstens 18 jaren oud en zich aanmelden op Zondag 31 Juli 1870, des morgens ten 8 1/2 ure.’ De uitslagen werden opgeschreven in een schrift, dat ook in het Stadsarchief ligt.

Bredius

Eén van de belangrijkste personen van de zwemclub in deze beginfase was M.E. Bredius (1860-1930), wiens naam is vereeuwigd in het huidige Brediusbad. Een andere zwempionier van AZ 1870 was 'zwemmoeder' J.E. Triebels-Koens (1865-1955), die decennialang aandacht vroeg voor het zwemonderwijs. Op deze foto uit 1914 zien we zowel Bredius als Triebels-Koen, bij de opening van het Obelt zwembad bij het Tolhuis in Amsterdam-Noord. Dat het in Nederland nu de normaalste zaak is om te kunnen zwemmen, hebben we voor een groot deel te danken aan deze mensen.

Opening van het Obelt zwembad bij het Tolhuis, foto uit 1914

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<