Verwerving

Verwerving particulieren

Naast archieven van gemeentelijke diensten verwerft het Stadsarchief particuliere archieven en collecties of collectie-onderdelen. Te denken valt hierbij aan onder meer archiefmateriaal van sportverenigingen, bedrijven en politieke partijen. Niet alleen de papieren documenten zijn voor ons interessant, maar bijvoorbeeld ook digitale bestanden (websites), foto’s, reclamemateriaal etcetera.

Het archief heeft op het moment als speerpunt het verwerven van archiefbescheiden van migrantenorganisaties. Dit laatste vooral in een poging om het aanbod aan onze bezoekers meer in overeenstemming te brengen met de veranderde bevolkingssamenstelling in de hoofdstad.

Sinds de start van de Beeldbank is het aantal potentiële aanbiedingen per email substantieel gegroeid. Regelmatig krijgen we langs deze weg aanbiedingen van bijvoorbeeld digitale foto’s. Omdat wij hieraan inhoudelijke en technische kwaliteitseisen stellen, kunnen wij niet alles zonder meer opnemen in onze collecties. Voor eventuele aanbiedingen van originele documenten kunt u het beste contact met ons opnemen.

Ondertekening van Overeenkomst van Schenking van het Archief van de familie Wurfbain aan het Stadsarchief Amsterdam.

Vaak krijgt het Stadsarchief ook scans van oude foto’s aangeboden. Onze voorkeur gaat echter uit naar de originele foto’s. Deze scannen we vervolgens zelf volgens onze eigen standaard, waarna we de originelen in onze speciale depots op een duurzame wijze bewaren. De scans proberen we zo snel mogelijk op onze Beeldbank te plaatsen. Onze veelbezochte beeldbank geeft een goede indruk van het reeds door ons verzamelde beeldmateriaal. U zult hier ook zien dat we van veel gebouwen, straten en gebeurtenissen al fotomateriaal hebben opgenomen. Nieuw aangeboden fotomateriaal dient dan ook echt een aanvulling te zijn op onze collectie in de zin van onderwerpkeuze, gekozen invalshoek en periode.

Voor aanvullende vragen kunt u ons bereiken op verwerving@stadsarchief.amsterdam.nl

Spreekuur

Naast archieven van gemeentelijke diensten verwerft het Stadsarchief particuliere archieven en collecties. Te denken valt hierbij aan onder meer archiefmateriaal van sportverenigingen, bedrijven, personen en politieke partijen.

Niet alleen de papieren documenten zijn voor ons interessant, maar bijvoorbeeld ook digitale bestanden (websites), foto’s, reclamemateriaal et cetera.

Voor eventuele aanbiedingen van originele documenten kunt u het beste eerst ons spreekuur bezoeken. Dat kan door u op de genoemde tijdstippen aan te melden bij de Informatiebalie in het Stadsarchief.

Het Spreekuur Verwerving is op de volgende dinsdagen telkens van 14.00-16.00 uur:

Data:

2015

-7 juli
-4 augustus
-1 september
-6 oktober
-3 november
-1 december

Hebt u aanvullende vragen, dan kunt u ons bereiken via verwerving@stadsarchief.amsterdam.nl

Verwervingsbeleid

Het Stadsarchief Amsterdam werkt aan de formulering van haar verwervingsbeleid. Het formuleren daarvan is een logische consequentie van de structurele opdracht die het archief op zich heeft genomen om ook toekomstige Amsterdammers een goed geheugen van de stad te kunnen aanbieden.

Om een afgewogen antwoord te kunnen geven op de veelheid en veelvormigheid van het potentiële Amsterdamse aanbod en een betere afstemming te kunnen ontwikkelen met andere collectiebeherende instellingen werd de noodzaak van een integraal acquisitiebeleid gevoeld. Een maatschappelijke ontwikkeling die van het begin af aan hoge prioriteit kreeg is de toenemende diversiteit in de stedelijke bevolking en de noodzakelijke afspiegeling daarvan in de archieven en collecties. Men koos ervoor om bij voorbaat als speerpunt in het acquisitiebeleid het verwerven van erfgoed van migranten op te nemen.

Voor reacties: verwerving@stadsarchief.amsterdam.nl

Beleid auteursrechten

Het Stadsarchief levert op verzoek van klanten reproducties van documenten, tekeningen, prenten en ander werk in onze archieven en collecties. Als er auteursrechten rusten op een werk, dan maakt het Stadsarchief afspraken met de rechthebbenden en kan het zijn dat we belangstellenden doorverwijzen naar de maker van het werk of dat we alleen reproducties leveren voor particulier gebruik. Deze afspraken worden met de rechthebbenden contractueel vastgelegd.

Mocht u vragen hebben over dit beleid, of meent u rechten op werken te hebben waar nog geen contract voor is, dan verzoeken wij u contact op te nemen met info@stadsarchief.amsterdam.nl

Voor meer informatie zie:

Beleid auteursrechten Stadsarchief Amsterdam 2012 PDF (21 Kb)

Laatst bijgewerkt op 30 juni 2015