845: Archief van de Osdorperbovenpolder

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

845

Periode:

1867 - 1982

Inleiding

Geschiedenis van het waterschap.

De droogmaling van de Osdorperbovenpolder vond in 1570 plaats. De polder had echter drie eeuwen lang geen eigen bemaling. Het overtollige water werd via een duiker in de Osdorperweg in de Osdorperbinnenpolder geloosd. Laatstgenoemde polder dateert van 1567. Na vervening en afscheiding van een gedeelte van de polder, de zog. gronden van Raasdorp, die bij de Lutkemeerpolder werden gevoegd, werd in 1868 aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, juist bij het begin van de kade van de Lutkemeerpolder een vijzelmolen gebouwd.

Het bij raadsbesluit van 19-9-1918 ingestelde Gemeentelijk Energiebedrijf Sloten maakte in 1920 een eind aan het bestaan van deze molen. In het door dit bedrijf met het polderbestuur afgesloten contract tot levering van elektriciteit was de clausule opgenomen dat alle direkt of indirekt benodigde beweegkracht uitsluitend als elektriciteit van genoemd bedrijf mocht worden betrokken. Derhalve werd de molen vervangen door een gemaal met draaistroomelektromotor en centrifugaalpomp, gelegen aan de Raasdorperweg bij de Ringvaart.

Tot 1921 maakte de Osdorperbovenpolder deel uit van de gemeente Sloten. Bij de annexering van deze gemeente in 1921 kwam de polder binnen de gemeente Amsterdam te liggen. Het waterschap werd per 1-1-1982 opgeheven; de rechten en plichten gingen op de gemeente Amsterdam over. Sindsdien maakt de polder deel uit van het waterschap Groot Haarlemmermeer.

Litt.: mr. J.H. van de Hoek Ostende: `Poldermolens rond Amsterdam' in: Jaarboek Amstelodamum 70 (1978), p. 360 - 392, m.n. 369 - 370.

Geschiedenis van het archief.

Vanaf het ontstaan van de polder in 1570 tot 1868 waterde de Osdorperbovenpolder af op de Osdorperbinnenpolder; sinds 1868 was het gebied met de bouw van de bovengenoemde vijzelmolen een zelfstandige polder.

Het oudste gedeelte van het waterschapsarchief bevindt zich in het archief van het Hoogheemraadschap Rijnland te Leiden als toezichthoudende instantie; een iniatief tot overdracht van het archief aan het Hoogheemraadschap in 1966 ging niet door; in plaats daarvan werd het polderarchief van na 1867 na opheffing van de polder per 1-1-1982 overgedragen aan het Gemeentearchief Amsterdam.

Inventarisatie.

Bij de inventarisatie werd de ordening van de stukken tot 1961 volgens de oude inventaris (zie inv.nr. 237) zoveel mogelijk intact gelaten.

Deze oude grove ordening vinden we hoofdzakelijk terug in de rubriek `ingekomen en uitgaande stukken', die in de oude inventaris was ingedeeld naar belangrijkheid in A, B, C, D1 en D2 nummers, met onder elk nummer uit deze 5 categorieën de beschrijving van het onderwerp der stukken. Zonodig wordt er bij de relevante inventarisnummers verwezen naar deze oude indeling.

Archiefvormer

Osdorper bovenpolder
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.