843.AV: Archief van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit: geluidsdragers

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

843.AV

Periode:

1956

Inleiding

De archiefvormer

Op 21 en 22 augustus 1811 werd in Amsterdam de oprichtingsvergadering van de 'Algemene Doopsgezinde Sociëteit ter bevordering van den Predikdienst' gehouden. Deze organisatie had tot doel de opleiding tot doopsgezind predikant te bekostigen en steun te verlenen aan minder draagkrachtige gemeenten voor de salariëring van hun leraren. Tot dan toe had de gemeente Lam en Toren voor de financiën gezorgd, maar zij was in moeilijkheden geraakt omdat ze haar kapitaal grotendeels in obligaties had belegd waarvan in de Franse Tijd slechts eenderde werd uitgekeerd. Daarop werd in 1810 aan alle doopsgezinde gemeenten in Nederland het verzoek om geldelijke steun gedaan.

De Sociëteit heeft de nodige fondsen gesticht met het oog op de pensioenen voor de predikanten of voor een aanvulling op hun traktement. In 1920 nam de Sociëteit het initiatief tot het uitgeven van obligaties om uit het bijeengebrachte kapitaal predikanten met een te laag salaris financieel bij te staan. Voor dat fonds werd anderhalf miljoen gulden bijeengebracht. Een van de oudste fondsen is in 1848 door tien Zaanse gemeenten opgericht om doopsgezinde leraren te ondersteunen als zij de pensioengerechtigde leeftijd behaalden of niet meer in staat waren hun ambt uit te oefenen. Dit fonds is in 1948 opgegaan in het drie jaar ervoor gestichte pensioenfonds van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Het archiefbestand

Aanwezig zijn zes 78-toeren platen en een geluidsband. Alle opnamen stammen uit 1956.

Archiefvormer

Algemene Doopsgezinde Sociëteit
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.