5485: Archief van de Amsterdamse Seniorenraad

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

5485

Periode:

1980 - 2000

Inleiding op de inventaris van het archief van de Amsterdamse Seniorenraad

De archiefvormer

Als gevolg van het raadsbesluit tot instelling van een Seniorenraad in Amsterdam (19 december 1979) werd op 21 januari 1980 de installatievergadering van de Raad gehouden.

Een reden voor het in het leven roepen van een dergelijke raad, was het gevoel bij met name gemeenteraadsleden dat op de gebieden van de ouderenzorg en de ouderenhuisvesting het nodige `scheef¿ liep in de stad. Een andere reden was het feit dat een groot aantal oudere raadsleden niet meer zouden terugkeren in de nieuw te kiezen gemeenteraad van 1978.

De Seniorenraad kreeg als opdracht het gemeentebestuur van adviezen op het gebied van het ouderenwelzijnsbeleid te voorzien.

Er volgden in 1982, 1992 en 2000 nog aanpassingen van de ¿Verordening op de Amsterdamse Seniorenraad¿.

De aanpassing in 1992 geschiedde in het kader van de bestuurlijke decentralisatie van Amsterdam in stadsdelen die eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden kregen, ook op het gebied van het ouderenbeleid. Gevolg was de oprichting van Ouderen Adviesraden in de stadsdelen. In 1992 werd de taakstelling van de Seniorenraad verbreed: advisering op aspecten van beleid die relevant zijn voor participatie en positieverbetering van ouderen in de Amsterdamse samenleving. Daarnaast komt een nieuwe taak, namelijk het naar voren brengen van de raadsvisie op maatschappelijke ontwikkelingen t.a.v. de emancipatie van ouderen en integraal ouderenbeleid.

In de verordening van 2000 blijven de taken dezelfde maar kunnen ook andere instanties geadviseerd worden. Om de flexibiliteit te verbeteren worden bovendien de leden niet alleen meer gerekruteerd uit de besturen van de gevestigde ouderenbonden, maar worden ook alle andere Amsterdamse organisaties met hetzelfde werkterrein betrokken bij de ledenwerving. Hierbij is de conbinatie van lidmaatschap van de Seniorenraad en een bestuurslidmaatschap van een van de andere organisaties uitgesloten.

Daarnaast wordt het ledental van de raad van achttien teruggebracht naar dertien.

Om afstemming en uitwisseling te bewerkstelligen met ouderenbonden en de ouderenadviesraden wordt de Coördinatie en Comunicatie Conferentie (CoCoCo)in het leven geroepen.

De raad telt verschillende commissies die zich bezig houden met specifieke aspecten van ouderenbeleid of met andere terreinen die raken aan het leven van ouderen in Amsterdam.

Het zijn:

- de commissie Bejaardenoorden, Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening BGMD); later de commissie of cluster Zorg

- de commissie Zelfstandige Huisvesting; later de commissie of cluster Wonen

- de commissie Sociaal-culturele Zaken en Emancipatie; later de commissie Welzijn en cluster Participatie/Educatie

- de commissie Verkeer en Vervoer; later cluster mobiliteit

Het bestaan van deze commissies en clusters geeft aan welke de belangrijkste maatschappelijke (beleids) terreinen zijn die ingrijpen op het leven van ouderen.

Ook worden op gezette tijden project- en werkgroepen opgericht, die een bepaald thema voorbereiden en uitwerken. Oorspronkelijke archiefstructuur

Het oudere deel van het archief (1980-1990) bevond zich in archiefdozen met daarop een jaartal. Dit bleken per doos alle stukken te zijn die door het secretariaat van de raad bewaard zijn. Het betreft hier vergaderstukken, ingekomen en uitgegane post. Alle stukken uit deze periode zijn consequent genummerd en op volgorde gelegd. Tussen gevoegd waren al stuknummerlijsten, waarbij per nummer kort is omschreven waarover het betreffende stuk gaat. In de agenda¿s en de verslagen wordt regelmatig verwezen naar de stuknummers. Bij de bewerking is uitgegaan van de bestaande ordening van de vergaderstukken.

Vanaf 1980 bestaan er maandelijks ¿besloten¿ en ¿openbare¿ vergaderingen. Daartussen door vinden de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en die van de specifiek gerichte commissies plaats. Ook hiervan zijn bescheiden aanwezig.

Het deel van de periode die er op volgt (1991 ¿ 2000) kan omschreven worden als een werkarchief, waarbij diverse onderwerpen en thema¿s apart geborgen waren in hangmappen.

Bewerking ten behoeve van de overbrenging

Periode 1980 t/m 1990

Uitgegaan is van de bestaande ordening van de vergaderstukken. Vanaf 1980 bestaan er maandelijks ¿besloten¿ en ¿openbare¿ vergaderingen. Daartussendoor vinden de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en die van de specifiek gerichte commissies plaats. Ook hiervan zijn bescheiden aanwezig.

Tussen de agenda¿s en verslagen van de vergaderingen bevinden zich de ingekomen en uitgegane stukken van de Seniorenraad. Alle stukken zijn genummerd en op volgorde gerangschikt. In de agenda¿s wordt naar de betreffende stuknummers verwezen. Daarnaast bevinden zich tussen de bescheiden stuknummerlijsten met een korte beschrijving van de inhoud van elk stuk.

Periode 1991 t/m 2000

Het bleek dat vanaf 1991 de nummering binnen de vergaderstukken niet meer consequent is aangehouden. Dit deel van het archief is van werkarchief omgewerkt tot een archief met een geëigende archiefstructuur.

Binnen de nieuwe archiefstructuur is het deel van de eerste periode ondergebracht.

Alle bescheiden werden ontdaan van plastic en metalen onderdelen en geborgen in zuurvrije omslagen en dozen.

Selectie:

Binnen dit archiefblok werd een selectie voor vernietiging gemaakt op basis van de ¿Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeente-archieven¿, Nederlandse Staatscourant, 20 december 1983, nr. 247. Machtiging voor de vernietiging van 2,65 m¹ archiefbescheiden werd gegeven; zie AZ.04.517, dd. 15-6-2004.

Omvang van het archief

Het aantal dossiers bedraagt 132 in 67 zuurvrije dozen (in totaal ca 5,6 m¹)

De gebruiker

Dit archief is ontsloten door middel van een archiefinventaris, en daardoor eenvoudig te raadplegen. Voor het oudere deel (1980 ¿ 1989) geldt dat bepaalde stukken gevonden kunnen worden met behulp van de zich binnen het bestand bevindende stuknummerlijsten.

Archiefvormer

Amsterdamse Seniorenraad
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.