5404: Archief van de Amsterdamse Raad voor de Beroepskeuze met rechtsvoorganger

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

5404

Periode:

1951 - 1994

Inleiding

Op 8 feb 1952 besloten Burgemeester en Wethouders een commissie voor de beroepskeuze in te stellen, welke tot taak kreeg hen te adviseren over de volgende problemen:

A. Hoe de beroepskeuze te Amsterdam zou kunnen voldoen aan de in de stad op dit punt levende behoeften

B. Of- en, zo ja, op welke wijze de gemeentelijke overheid bij de beroepskeuze zou dienen te worden betrokken.

Uit een rapport opgesteld door deze commissie werd duidelijk dat de instelling van een Amsterdamse Raad voor de Beroepskeuze noodzakelijk was, deels ter overkoepeling van de op het gebied van de beroepskeuzevoorlichting door allerlei instanties ontplooide en te ontplooien activiteiten, deels ter vereniging van de te Amsterdam gevestigde beroepskeuze-instellingen. (inventarisnummer 8)

In 1957 is deze Amsterdamse Raad voor de Beroepskeuze (de ARB) opgericht. De voornaamste taak van de ARB was de voorlichting en begeleiding op het gebied van school-, studie-, beroeps- en loopbaankeuze te bevorderen en deze zaken voor alle Amsterdammers zo bereikbaar mogelijk maken. Het was een adviesorgaan voor het gemeentebestuur en een overkoepelingsorgaan voor alle instellingen en instanties, die in Amsterdam op het gebied van studie- en beroepskeuzevoorlichting werkzaam waren. De activiteiten die de ARB uitvoerde waren ondersteunend en aanvullend gericht, dus de Raad begaf zich niet op het terrein van al bestaande instellingen. Het doel was juist om alles wat op het genoemd gebied gebeurde in zo goed mogelijke banen te leiden.

De ARB bestond uit vertegenwoordigers van instellingen met een brede of specifieke deskundigheid op het gebied van voorlichting en begeleiding bij school-, studie- en beroepskeuze in Amsterdam. Ook enkele vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam hadden zitting in de Raad. (inv.103) De Gemeente Amsterdam was de enige gemeente in Nederland met een Raad voor de Beroepskeuze.

Direct na de oprichting van de Raad zijn er verschillende commissies met een voornamelijk adviserend karakter in het leven geroepen om. Wegens teleurstellende resultaten en in het kader van de modernisering van de structuur van de Raad werd er halverwege de jaren ’60 besloten om een gedeelte van deze commissies op te heffen. In de plaats van de commissies kwamen werkgroepen met opdrachten van korte adem. (inv.81) De verschillende werkgroepen hadden als taak een preadvies op te stellen voor het toekomstig beleid van de ARB, vanwege de veranderingen in de omstandigheden waaronder de beroepskeuze van jongeren tot stand kwam. Met name de Mammoetwet en veranderingen in de leerplichtwet hebben ervoor gezorgd dat het verband tussen onderwijs en beroepskeuzebegeleiding nauwer werd.

De ARB heeft verschillende voorlichtingsgidsen en –brochures, een knipselkrant en een computerprogramma genaamd SESAM: Scholings- en educatie-informatiesysteem Amsterdam uitgegeven. Dit systeem was een informatiesysteem voor educatieve voorzieningen in Amsterdam dat werd verstrekt aan verschillende instellingen en scholen.

In 1994 werd er besloten tot een reorganisatie van de Amsterdamse Raad voor de Beroepskeuze. In 1991 kwam er een fusie van de beroepskeuze-instellingen, het Regionaal Orgaan Leerlingwezen en het COA tot een nieuw regionaal dienstencentrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting. Deze nieuwe instelling kreeg de naam Octant. Naar aanleiding van deze fusie werden de activiteitenpakketten van de ARB en Octant vergeleken. Hieruit is gebleken dat door het ontstaan van Octant de advies- en platformfunctie van de ARB overbodig is geraakt, waarna werd besloten deze helemaal op te heffen. De overige functies werden daarna met de gelden en het betrokken personeel naar Octant overgeheveld. (inv.28) Het archief

De omvang van het archief van de ARB voor de inventarisatie was 3,5 meter. Na inventarisatie en opschoning bestaat het archief nog uit iets meer dan 2,5 meter. Er is c.1 meter vernietigd op basis van de ‘Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven’, gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 20 december 1983. Drie dozen zijn overgeheveld naar het Centraal Secretarie Archief, archiefnummer 31010. Het betreft vergaderstukken van de adviescommissie voor het openbaar kleuteronderwijs en lager onderwijs.

Archiefvormer

Raad voor de Beroepskeuze
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.