5311: Archief van de Afdeling Gemeentelijke Inspectie Lichamelijke Opvoeding

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

5311

Periode:

1931 - 1982

INLEIDING:

In 1920 neemt de Gemeenteraad het besluit tot instelling van een gemeentelijke inspecteur voor de lichamelijke opvoeding. Reden is de toenemende aandacht op scholen voor de lichamelijke opvoeding en ook buiten scholen, waarbij steeds vaker een beroep wordt gedaan op advies en ondersteuning vanuit de gemeente. Volgens de voordracht tot instelling van een gemeentelijke inspecteur moet deze zich niet uitsluitend met adviseren bezighouden, maar moeten zijn werkzaamheden zich uitstrekken tot het organiseren en controleren. Als voorbeelden worden genoemd: het bevorderen van pogingen tot verbetering van de buitenschoolse lichamelijke opvoeding en het opwekken van het particulier initiatief op dit gebied, het opsporen van fouten en gebreken in de organisatie en het doen van voorstellen tot verbetering of wegneming daarvan. Onder controle wordt bijvoorbeeld verstaan het houden van toezicht op het gymnastiekonderwijs aan de openbare scholen, de gymnastieklokalen en de werktuigen, het gebruik, dat door verenigingen, van de gymnastieklokalen wordt gemaakt, de openbare speelplaatsen, het werk van de speeltuinverenigingen, de schoolbaden en het werk van de door de gemeente gesubsidieerde verenigingen, die zich op het terrein van de lichamelijke opvoeding bewegen. Als adviserende werkzaamheden worden genoemd: het adviseren omtrent de organisatie van het gymnastiekonderwijs, het openluchtspel etc. aan de openbare scholen, inrichting en onderhoud van gymnastieklokalen, speelplaatsen en schoolbaden, ingebruikgeving van gymnastieklokalen en sportterreinen, subsidieaanvragen van speeltuinverenigingen en verenigingen die zich op het terrein van de lichamelijke opvoeding bewegen. In de Sportnota 1973 wordt de wens uitgesproken om de sporttaken van de G.I.L.O. af te splitsen van de onderwijstaak en deze onder te brengen in een zelfstandige beheerseenheid; de Dienst van de Sport. De onderwijstaken (schoolzaken en schoolzwemmen) zullen deel gaan uitmaken van de werkzaamheden van de afdeling Onderwijs. Deze splitsing wordt nodig geacht vanwege de steeds verder toenemende gemeentelijke bemoeiingen met de sport in de uitvoerende sector. Het zal echter nog tot 1977 duren voordat daarmee een aanvang wordt gemaakt waarmee er tevens een einde komt aan het bestaan van de G.I.L.O. HET ARCHIEF:

Alhoewel de G.I.L.O. reeds in 1920 een aanvang kende zijn zonder veel uitzonderingen de meeste stukken van na de oorlog. Slechts sporadisch is er materiaal van voor deze tijd aangetroffen. Onbekend is of dit zich elders bevindt of eventueel verloren is gegaan. Binnen de rubriek Taakuitvoering is een aparte plek gecreërd voor het zogenaamde "Bijlmerarchief" wat waarschijnlijk gemakshalve bij elkaar is gehouden en dus niet tussen de overige stukken in de bestaande structuur is terecht gekomen. Overigens bevindt zich tussen de overige stukken ook materiaal over de sport in de Bijlmermeer. Bij de aanvang van de bewerking had het archief een lengte van 80,5 meter waarvan na opschoning en inventarisatie 33,5 meter over is gebleven.

Archiefvormer

Gemeentelijke Inspectie Lichamelijke Opvoeding (GILO; 1945? - 1977)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.