5221.FO_1: Archief van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht: foto's

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

5221.FO_1

Periode:

1910 - 1955

Inleiding

De archiefvormer

Het toezicht op het bouwen en slopen van panden was vanouds opgedragen aan de stadsrooimeesters (toegangsnr. 5220). In de eerste helft van de negentiende eeuw vielen deze functionarissen onder de commissaris over de Publieke Werken, na 1850 onder de wethouder Publieke Werken. Met een in 1858 vastgestelde verordening kwam de functie van stadsrooimeester te vervallen. Toen werden drie bouwopzichters aangesteld. In 1877 werd dit aantal op vijf gebracht. Deze bouwopzichters stonden direct onder het College van Burgemeester en Wethouders, wat na verloop van tijd niet goed bleek te werken. In 1895 werd daarom een inspecteur als hoofd aangesteld.

In de zich snel uitbreidende stad waren de ambtenaren van het Bouwtoezicht overbelast met werk. Het daardoor gebrekkige toezicht op het bouwen en slopen was mede de oorzaak van een aantal geruchtmakende instortingen van percelen. Uiteindelijk leidde een en ander in 1901 tot de oprichting van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht. De leiding werd opgedragen aan ir. J.W.C. Tellegen, de latere burgemeester van Amsterdam. In 1905 stelde de gemeenteraad de door hem geïnitieerde nieuwe bouwverordening vast. Naast het toezicht op het bouwen en slopen was de dienst belast met het hygiënisch woningtoezicht en het toezicht op (ongewenste) reclame-uitingen op gevels, daken enschuttingen. De bouwverordening is in de loop van de tijd verschillende malen aangepast.

Archiefvormer

Bouw- en Woningdienst Amsterdam
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.