384: Archief van Meta Kehrer

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

384

Periode:

1843 - 1965

Inleiding

META KEHRER

Geboren 1890 Oct. 28 als dochter van Hermann Wilhelm Kehrer en Anna Elisabeth Jacoba Nachenius te Amsterdam. Na het doorlopen van het Gymnasium gaat zij in 1912 werken als leerling-verpleegster in het Wilhelmina Gasthuis. In 1915 behaald zij het diploma verpleegster-kraamverpleegster.

Van maart 1918 ' maart 1919 werkzaam in het Burgerziekenhuis. Vandaar naar de Vereniging voor Maatschappelijk Werk in de ziekenhuizen, welke vereniging in 1921 overging naar de G.G.D. 1919-1923.

Hierna volgden de eerste stappen in politie-omgeving. In 1923 ging Meta als surnumerair bij de Politie (kinderpolitie) waar zij vervolgens in 1924 als inspectrice 2e klasse werd benoemd, in 1937 tot inspectrice 1e klasse, vervolgens hoofd-inspectrice (1943 Staatsrecherche en 1946 Gemeente Politie). In 1951 gaat zij de dienst met eervol ontslag verlaten wegens de pensioengerechtigde leeftijd. Hierbij zij aangetekend dat zij vanaf de oprichting in 1926 van de Zedenpolitie daarbij is aangesteld. In hetzelfde jaar deed zij het examen voor adspirant-inspecteur van Politie met goed gevolg, hetwelk was ingesteld door de Bond van Hoogere Politie-Ambtenaren.

Ook in het Bodswerk was Meta zeer actief. Naast vele bestuursfuncties en redactie-lid van de zelfstandige vereniging voor verplegenden NOSOKOMOS bekleedde zij van 1925 - 1932 de Presidents-functie, als laatste presidente der Vereniging.

Bij de latere Nationale Bond van Verplegenden bekleedde zij wederom een hoofdbestuursfunctie. Als afgevaardigde bezocht zij vele congressen der International Council of Nurses o.a. in Kopenhagen, Parijs, Helsingfors, Rome enz.

Vanaf de oprichting in 1937 was Meta lid van de Vereniging van Vrouwelijke Hogere Politie-ambtenaren en mede-oprichtster, tevens van 1946-1950 Presidente.

In de Bond voor Hoogere Politie-ambtenaren was zij van 1947-1950 Hoofdbestuurslid.

Het sociaal maatschappelijk werk had ook haar volle belangstelling. Zo werd zij na de bevrijding in 1945 lid van het Comité Zedelijk Herstel Amsterdam (Z.H.A.) waaruit ontstaan is de Stichting 'De Halte' waarvan Meta secretaresse was. Deze Stichting had als doeleinde het opvangen van prosituees die uit het leven wilden en andere moeilijke gevallen. Ook in de Vereniging 'Hulp voor Onbehuisden' was Meta actief n.m. lid van de afdeling Voogdij-pupillen en lid van het scheidsgerecht betreffende de rechtspositie van het personeel.

Meta Kehrer was ook een groot beijveraarster voor het Soroptimisme en ook daar onttrok zij zich niet aan de verantwoordelijke functies, getuige de navolgende functies: secretaresse-penningmeesteresse der Nationale Unie van Nederlandse Soroptimisten-clubs; secretaresse der Commissie Verzorging, Huisvesting voor alleenstaande Vrouwen en voorzitster van de Soroptimisten-Bouwcommissie te Amsterdam.

Tussen al deze bedrijvigheid door heeft zij nog vele reizen gemaakt, o.a. naar IJsland, Rusland en Israël, waarbij opgemerkt dat ook dank zij al haar bedrijvigheden zij dikwijls buiten onze grenzen vertoefde.

Er zijn natuurlijk nog wel meerdere functies op te noemen, maar dit korte overzicht besluit met Meta's werkzaamheden na de bevrijding 1945 bij het Tribunaal. Zij van lid van de Remontstrantsche Gereformeerde Gemeente. KORT GENEALOGISCH OVERZICHT

Dominee D. Jansen Eyken Sluyters gaat naar de West. In Amsterdam getrouwd met Mej. Heusges. 5 kinderen in de West gekregen, weer terug, na de dood zijner vrouw, met zijn kinderen. Laat die in Holland achter, deels kostschool, deels familie Rijfsnijder. Gaat terug naar de West en hertrouwt daar met de Wed. Geijer (Geijersvlijt, Cacao-Onderneming).

Na een jaar overlijdt mevrouw. De dominee keert terug naar Holland en maakt een reis met zijn 5 kinderen en zijn zwager Heusges naar Italië met 2 postwagens, een kamenier en 2 zwarte knechts. Keert terug van de reis en hertrouwt met Mej. van Santen. Uit dit huwelijk een dochter, Adriane (getrouwd met Leuveling Tjeenk). Alles staat gereed om naar de West te vertrekken, dominee wordt ziek en sterft plotseling. Weduwe blijft met 6 kinderen over:

Mimi, oudste dochter, getrouwd met Van der Voort, later met Willink, 2 kinderen, een uit eerste, een uit tweede huwelijk;

Matthes, oudste zoon, bij de Rechtbank in de West, getrouwd met Mej. van der Hart, 4 kinderen, Alfred, Adolf, Charles en Nora;

Tjark, getrouwd met Mej. Nijhoff, kinderloos;

Henrietta, getrouwd met Benjamin Johan Nachenius, eerder weduwnaar van Mej. J.A. Guspin (Nettie) een kind Oom Eduard, kinderen Anna Elisabeth Jacoba (Mama), Eleonore Sophie, Dirk en Henriette Adriane;

Johan, getrouwd met Mej. de Burlet, 14 kinderen, Marie Siepmanven den Berg, Hans, Tobias, Johan, (met Mej. Jarman), Cato, Betsy, Eef (kuiper van Harpen) Matthes, Adrian, Dirk, Henriette, enz.

Nadat de kinderen groot waren hertrouwde mevrouw de Weduwe Eyken Sluyters-van Santen, met den Heer Heusges. dit huwelijk bleef kinderloos. Heusges gestorven te Rome in het bijzijn van zijn vrouw en zijn dochter Henriette, die voor die reis haar zuster Mimi tijdelijk verlaten had, met wie zij in Holland samenwoonde. Grootmama Heusges keerde toen met haar dochter Henriette naar Holland terug. Hierna is Henriette met Benjamin Johannes Nachenius getrouwd (grootpapa en grootmama Nachenius).

Archiefvormer

Kehrer, Meta
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.