30822: Archief van het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) Amsterdam

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30822

Periode:

1976 - 2010

Inleiding

Instelling

Het CBK is in 1984 begonnen onder de naam Artotheek Oost in het Elisabeth Otter-Knollgebouw, een voormalig tehuis voor rijke bejaarde dames in de Derde Oosterparkstraat De officiële opening van Artotheek Oost werd door de wethouder voor Kunstzaken M. Luimstra op 15 februari 1984 verricht. De afdeling Kunstzaken van de gemeentesecretarie had de controle op de organisatie en de afdeling Algemene Zaken van het Stedelijk Museum was verantwoordelijk voor de verwerving van kunstwerken, ook voor de andere artotheken binnen de gemeente.

Ontwikkeling

Met de instelling van stadsdeel Oost in 1990, is de controle op de organisatie van Artotheek Oost overgedragen aan het stadsdeel. Vanaf 1996 was stadsdeel Oost ook verantwoordelijk voor de verwerving van kunstwerken. Formeel is de collectie een jaar later, in 1997 dus, overgedragen door de Centrale Stad aan stadsdeel Oost onder voorwaarde dat het stadsdeel zorg draagt voor het beheer en onderhoud van de collectie. Met de fusie van de stadsdelen Oost en Watergraafsmeer in 1998 heeft het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer de verplichtingen van stadsdeel Oost overgenomen.

Op 6 november 2003 besloot de stadsdeelraad tot integratie van de Artotheek Oost in de nieuwbouw van het stadsdeelhuis aan de Oranje Vrijstaatkade in het Polderweggebied (Oostpoort). Vervolgens besloot de stadsdeelraad op 6 december 2004 tot naamswijziging van de artotheek in Centrum voor Beeldende Kunst Amsterdam-Oost/Watergraafsmeer. In 2007 gaf de stadsdeelraad opdracht voor ‘Onderzoek Verzelfstandiging CBK Amsterdam-Oost/Watergraafsmeer’. De stadsdeelraad besloot af te zien van zowel een interne als een externe verzelfstandiging van het CBK in 2008. In februari 2009 verhuisde het CBK naar het stadsdeelhuis, gebouwd op de locatie van de voormalige zuiveringshallen van de Oostergasfabriek aan de Ringvaart. Met de officiële opening van het complex werd het hart van de nieuwe wijk Oostpoort een feit. Met de samenvoeging van de stadsdelen Oost/Watergraafsmeer en Zeeburg in 2010 heeft stadsdeel Oost de verplichtingen van stadsdeel Oost/Watergraafsmeer overgenomen.

Taken en organisatie

Het CBK maakt deel uit van de ambtelijke organisatie van het stadsdeel, aan het hoofd staat een directeur. Beleidsambtenaren van de afdelingen Welzijn, Financiën, Personeelszaken, Communicatie en het secretariaat ondersteunen de medewerkers van het CBK. De kerntaken van het CBK zijn:

– kunstuitleen

– educatie, samen met scholen jongeren kennis laten maken met kunst

– organisatie van tentoonstellingen, debatten, concerten en thematische projecten

– zorg en beheer van kunst in de openbare ruimte

– verwerving van kunstwerken

– beheer en onderhoud van de kunstcollectie

– verkoop van kunst Verwervingsfonds

Het overgrote deel van de collectie van het CBK is in eigendom verkregen via de BKR, (Beeldende Kunstenaar Regeling 1949-1987), of bekostigd via verwervingssubsidies van de gemeente Amsterdam in de periode 1984-2003. In 2004 ging de gemeenteraad akkoord met de oprichting van het Verwervingsfonds. Het Verwervingsfonds is gevuld met geld uit spaartegoeden en verkoop van kunstwerken. Uit het Verwervingsfonds worden de kunstaankopen, onderhoud en beheer van de collectie en personeel betaald. Sinds 1 januari 2005 worden alle nieuwe kunstwerken, het onderhoud van de collectie en niet-ambtelijk personeel geheel uit de inkomsten uit het Verwervingsfonds bekostigd.

Verantwoording van de bewerking

Medio 2011 heeft het stadsdeel Oost, opgericht 1 mei 2010, een opdracht verstrekt aan het Stadsarchief Amsterdam om alle archieven van de rechtsvoorgangers van het stadsdeel te bewerken in de geest van het convenant 'Werk en digitalisering van informatie' en in het kader van maatschappelijk ondernemen. Het Stadsarchief heeft voor de uitvoering van de opdracht een projectorganisatie ingesteld, welke bestond uit een projectleider, teamleiders en projectassistenten. Laatstgenoemden waren startende informatiebeheerders, ze zijn gerekruteerd om werkervaring op te doen en om een stevige curriculum vitae voor de reguliere arbeidsmarkt op te bouwen. Stadsdeel Oost had als opdrachtgever zowel een faciliterende als een controlerende rol, de archiefinspectie fungeerde als klankbord.

Het archief kwam, met uitzondering van de dubbelen, geheel voor bewaring in aanmerking. Voorafgaand aan de bewerking per onderdeel, heeft een docent van het Stadsarchief een theoretische cursus over dat onderdeel verzorgd. Tijdens de bewerking hebben de teamleiders de projectassistenten begeleid en gecontroleerd. De teamleiders hebben daarnaast de complexere informatie bewerkt. De projectleider heeft de teamleiders begeleid, de voortgang bewaakt en de contacten met de opdrachtgever verzorgd. Indien nodig, heeft de projectleider geholpen met de complexere informatie. Eerst is de informatie over de organisatie bewerkt en als volgt geordend:

  1. Organisatie
1.1 Instelling en ontwikkeling

1.2 Eigendom en bezit

1.3 Financiële administratie

1.4 Benodigdheden en hulpmidddelen

1.5 Huisvesting

1.6 Uitoefening van de dienst.

In het archief bevinden zich geen personele bescheiden. Daarna is de informatie met betrekking tot de taakuitvoering bewerkt en als volgt geordend:

  1. Taakuitvoering
2.1 Concerten en muziekprogramma's

2.2 Exposities en tentoonstellingen

2.3 Kunsteducatie

2.4 Overige activiteiten

De projectassistenten hebben het archief materieel verzorgd en aangepast conform de eisen voor overbrenging van het Stadsarchief. De materiële verzorging bestond uit het verpakken van de papieren informatie in zuurvrije omslagen en vervolgens in, eveneens, zuurvrije dozen. De dossiers zijn omgenummerd en geëtiketteerd, evenals de dozen. Posters en tekeningen zijn gevlakt en verpakt in de daarvoor bestemde zuurvrije omslagen en dozen. De aangetroffen foto's (afdrukken) zijn in fotokaternen of in foto-enveloppen verpakt. Digitale informatie op optische dragers is overgezet op een externe harde schijf en vervolgens opgenomen in het e-depot. De oorspronkelijke dragers zijn vernietigd. Magnetische dragers (videoband en cassetteband) zullen op termijn worden gedigitaliseerd en worden opgenomen in het digitale depot.

Na selectie en vernietiging resteert 6,5 strekkende meter analoog en 7,27 gigabyte digitaal archief. Het bestaat uit de inv.nrs. 1-291, met uitzondering van inv.nrs. 236 en 255.

Aanwijzingen voor de gebruiker

In het archief bevinden zich veel foto's van bekende personen. Bijzonder te noemen zijn de foto's van huisfotograaf Bert Nienhuis genomen in het atelier van beeldend kunstenaar J. Henneman tijdens de totstandkoming van het kunstwerk 'De Schreeuw' ter nagedachtenis aan regisseur, scenarioschrijver, programmamaker, interviewer en columnist Theo van Gogh. De oudste en de jongste archiefbescheiden bevinden zich in de verzamelbeschrijving 'Oprichting en ontwikkeling van het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK), voorheen Artotheek Oost. 1982-2010. 5 omslagen en 1 pak', de inventarisnummers zijn:

– 893 Met opening van de artotheek op 15 februari 1984 door de wethouder voor Kunstzaken M. Luimstra. 1982 - 1990.

– 1008 Met verhuizing van het CBK naar het stadsdeelhuis Oost aan de Oranje Vrijstaatkade. 2005 - 2010.

Bronvermelding:

- ‘Onderzoek Verzelfstandiging CBK Amsterdam Oost/Watergraafsmeer’, Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, sector Welzijn Onderwijs Sport, afdeling Beleid, 24 september 2007.

- Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, besluit deelraad ‘Gevolgtrekking uitslag extern onderzoek verzelfstandiging CBK’ , registratienummer 2008/76057, 29 september 2008. Website van het CBK, geraadpleegd op: 23 november 2011.

- ‘In Memoriam Maryla Nienhuis’. Website Oost Amsterdam, geraadpleegd op 15 maart 2011.

- Nieuwsbrief Oostpoort, nummer 2. Website Beleef Oostpoort, geraadpleegd op 6 mei 2011.

Archiefvormer

Centrum voor Beeldende Kunst
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.