30347: Archief van de Amsterdamse Adviesraad voor het Binnenwater

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30347

Periode:

1995 - 2005

Inleiding

Oprichting Amsterdamse Adviesraad voor het Binnenwater

In 1995 werd de Nota Amsterdam te water (Gemeenteblad 1995, bijlage O) vastgesteld door de Gemeenteraad. In deze nota stelden Burgemeester en Wethouders voor om een adviesraad voor het binnenwater op te richten, die het gemeentebestuur zou moeten adviseren over beleidsontwikkelingen op het terrein van het binnenwaterbeheer.

In 1999 stemde de Gemeenteraad in met het evaluatierapport van de Nota Amsterdam te water (Gemeenteblad 1999, bijlage C). In dit Evaluatierapport benadrukte het college nogmaals hoe belangrijk het de komst van zo'n adviesraad achtte.

Dit heeft er toe geleid, dat op 8 maart 2000 de Verordening op de Amsterdamse Adviesraad voor het Binnenwater (AAB) werd vastgesteld door de Gemeenteraad.

Aangezien er heel veel belangen speelden bij het beleid voor het binnenwater en er ook een veelheid aan diverse claims bestond op het water, was de AAB zo breed mogelijk samengesteld. Er werd gekozen voor dertien leden: een voorzitter en zes leden uit de belangrijkste belangenorganisaties; de overige zes werden benoemd na een wervingsprocedure op grond van benodigde expertise.

De Amsterdamse Adviesraad voor het Binnenwater had tot taak om het gemeentebestuur en in voorkomende gevallen stadsdeelbesturen, gevraagd of ongevraagd, advies te geven over het te voeren beleid op het gebied van het beheer van het Amsterdamse Binnenwater en met betrekking tot het gebruik en de functies van het binnenwater. Daarnaast kon ook worden geadviseerd over onderwerpen die van significant belang zijn voor het gebruik van het water.

Opheffing Amsterdamse Adviesraad voor het Binnenwater

Het college van Burgemeester en Wethouders besloot op 4 november 2003 tot een voorstel aan de Gemeenteraad over de financiële ombuiging en juridische aanpassing van de adviescommissies ex artikel 84 Gemeentewet.

Het voorstel over de ombuiging kwam voort uit het besluit van de Gemeenteraad

(juni 2003) om te besparen op de ambtelijke ondersteuning van de adviescommissies.

De Gemeenteraad besloot op 16 juni 2004 om het College van Burgemeester en Wethouders uit te nodigen, vóór 1 november 2004 een voorstel te doen met de strekking de AAB per 1 januari 2005 op te heffen en in de begroting voor 2005 op de kosten voor de AAB te besparen. De besparing op de kosten werd geregeld in de begroting 2005 van de Dienst Binnenwaterbeheer. De personele gevolgen van het opheffen van de AAB werden binnen de Dienst Binnenwaterbeheer opgevangen.

Verantwoording van de inventarisatie en toelichting op de inventaris

De archiefbescheiden van de Amsterdamse Adviesraad voor het Binnenwater werden geïnventariseerd vanwege de overbrenging ervan aan Stadsarchief Amsterdam, ter uitvoering van de Archiefwet 1995. De Amsterdamse Adviesraad voor het Binnenwater diende er zorg voor te dragen dat de bescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Amsterdam werden overgebracht.

De stukken zijn in beheer geweest bij de secretaris van de Amsterdamse Adviesraad voor het Binnenwater en niet gecodeerd. Er werd ten behoeve van de ordening geen gebruik gemaakt van de Basis-archiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (V.N.G.)

Het archief maakte een incomplete indruk. Zo is van een aantal vergaderingen alleen een conceptverslag aanwezig.

Het archief besloeg vóór de bewerking ongeveer 0,90 strekkende meter losse stukken, in dozen opgeslagen. Circa 0,70 meter bleek dubbelen te zijn. Deze bescheiden zijn buiten de bewerking gebleven. Alle dubbelen van vóór 1996 zijn vernietigd op basis van de 'Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven' gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 20 december 1983, nummer 247.

Na bewerking beslaat het archief 0,125 strekkende meter verdeeld over 5 mappen:

  1. Instelling en opheffing
  2. Benoeming leden
  3. Agenda's en verslagen van vergaderingen van de AAB
  4. Diverse adviezen
  5. Studiemiddag Welstandstoezicht


De archiefbescheiden verkeren in goede materiële staat.

Oude mappen zijn verwijderd en vervangen door nieuwe zuurvrije omslagen.

Aangetroffen nietjes, paperclips, elastiekjes en plastic zijn eveneens verwijderd.

Archiefvormer

Amsterdamse Adviesraad voor het Binnenwater
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.