30050: Archief van de Amsterdamse Commissie voor de Milieuhygiëne

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30050

Periode:

1975 - 2004

Inleiding

Vanaf 1 januari 2000 werd het secretariaat van de Amsterdamse Commissie voor de Milieuhygiëne (ACM) gevoerd door het Geïntegreerd Secretariaat Adviesraden Ruimtelijke Sector (GISAR); voor 2000 lag het secretariaat in handen van de Bestuursdienst Amsterdam.

De commissie is haar werkzaamheden in 1975 begonnen als Adviescommissie voor de Milieuhygiëne, en is formeel ingesteld in 1977 (Gemeenteblad 1977 afd. 3 volgnr. 111). In 1998 werd de naam van de commissie gewijzigd (Gemeenteblad 1998 afd. 1 nr. 757). Per 1 januari 2005 is de commissie opgeheven (Gemeenteblad 2005 afd. 1 nr. 19, Gemeenteblad 2005 afd. 3A nr. 154/343 en Gemeenteblad 2005 afd. 3A nr. 26/19). De commissie heeft tot taak gehad, gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders over vraagstukken en aangelegenheden die betrekking hebben op of in verband staan met het voorkómen, respectievelijk het bestrijden van water-, bodem-,en luchtverontreiniging en van geluidhinder.

De oorspronkelijke structuur van het archief was een indeling in rubrieken: Algemeen, correspondentie en adviezen, en agenda's en vergaderstukken (per vergadering). Deze structuur is bij de bewerking gehandhaafd. De bewerking is voor het grootste deel uitgevoerd door de secretaris van de ACM en afgerond door een medewerker van het Gemeentearchief Amsterdam. Er is vanwege de geringe omvang van het archief en het relatief kleine aantal te vernietigen stukken geen selectie voor vernietiging toegepast. Het archief beslaat de periode 2000 - 2004 (de GISAR- periode) met enkele belangrijke stukken uit de periode van voor 2000 en na 2004. Omdat het secretariaat van de ACM tot 2000 werd gevoerd door de Bestuursdienst Amsterdam en van de rechtsvoorganger daarvan, de Secretarie, bevindt het archief uit die periode zich in het archief van de Bestuursdienst Amsterdam/Secretarie.

Bij overbrenging naar het Gemeentearchief Amsterdam, als gevolg van de opheffing, besloeg het archief 0,875 strekkende meter.

Archiefvormer

Amsterdamse Commissie voor de Milieuhygiëne, onderdeel van het Geïntegreerd Secretariaat Adviesraden Ruimtelijke Sector (GISAR)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.