238: Archief van de Familie Van Lennep en Aanverwante Families

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

238

Periode:

1600 - 1993

Inleiding

GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE

De oudste leden van het geslacht Van Lennep zijn aan te wijzen in het begin van de 16e eeuw, zij kwamen uit Arnhem en Emmerik. In de loop van de 17e eeuw trokken enkelen van hen naar Amsterdam, de eerste die daar een spoor in de vorm van een enkel archiefstuk achterlaat, is Aernout (1658 1728) (1). De andere stukken die in het familiearchief bijeengebracht zijn, dateren van het midden der 18e eeuw af.

De Van Lennep die bij vele Nederlanders bekend was en nog is, is Jacob (1802-1868) (2), de schrijver van talloze gedichten, historische romans en werken over de vaderlandse geschiedenis. Hij speelde niet alleen in letterkundige en historische kringen een vooraanstaande rol, maar ook in de politiek als lid van de Tweede Kamer en van allerlei maatschappelijke instellingen. Van en over hem zijn dan ook de meeste documenten aanwezig.

Een andere uitgesproken literator was Frans Johan Eliza (1890 1980) (3). Hij schreef vele artikelen en boeken over het Amsterdamse patriciaat, de 'late regenten' uit de 19e en 20e eeuw. De verhalen zijn zeer waarheidsgetrouw, hij liet al zijn tijdgenoten die tot de behandelde families behoorden telkens oordelen over de tekst.

Van Cornelis (1751-1813) (4) is vooral bekend gebleven dat hij van de vinkerij genoot, het vermaak van de vinkenvangst (5). Hij was lid van de Amsterdamse bestuurscolleges: vroedschap, schepenbank, representant in de Nationale Vergadering, het stadsbestuur, maar tevens was hij letterkundige en bestuurslid van letterkundige genootschappen.

David Jacob (1774-1853) (6) was de geleerde, de hoogleraar in de klassieke talen, die vele geschriften over de oudheid heeft gepubliceerd. Ook in het politieke en maatschappelijke leven speelde hij een voorname rol, hij was onder andere lid van de Provinciale Staten van Holland. Voorts voerde hij een uitgebreide correspondentie met zijn verwanten en andere tijdgenoten, welke bovendien goed geordend bewaard is gebleven.

Maurits Jacob (1830-1913) (7) was de jurist, hij was officier van justitie en raadsheer van het gerechtshof in Amsterdam. In de latere jaren van zijn leven is hij zijn memoires gaan schrijven, die duizenden bladzijden beslaan. Frank Karel (1865-1928) (8) was de genealoog. Zijn uitputtende nasporingen naar het geslacht Van Lennep, alle aanverwante families en de familie van zijn vrouw heeft geresulteerd in de driedelige Verzameling van oorkonden, betrekking hebbende op het geslacht Van Lennep (9). Bovendien zijn zijn bevindingen neergelegd in diverse wetenschappelijke artikelen over laat-middeleeuwse gebiedsdelen en hun bewoners in het Nederlands-Duitse grensgebied. Veel van het materiaal betreffende zijn genealogische onderzoekingen berust in het familiearchief. Hij was voorts lid van de Tweede Kamer en in de jaren rond 1900 nauw betrokken bij festiviteiten in verband met het koningshuis.

Van tientallen andere leden van de familie zijn archivalia en documenten in het familiearchief aanwezig, per persoon echter minder in verhouding tot de hiervoor genoemden. Bijzonderheden over hen mogen blijken uit de beschreven documenten en uit de genealogieën.

De voornaamste genealogische overzichten van de familie Van Lennep zijn te vinden in het zojuist vermelde Oorkondenboek, in het Nederlands Patriciaat jaargang 44 (1958) en in het Nederland's Adelsboek vanaf 1909, dit laatste voornamelijk betreffende de adellijke tak. Het recentste overzicht is een getypte genealogie uit 1988 door Henrick Samuel (1937- ) (10) die zich in het archief bevindt (11).

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF

Het archief Van Lennep is eigenlijk een verzameling van stukken die door verscheidene familieleden bewaard waren, het is dan ook in gedeelten naar het Gemeentearchief gekomen. De eerste portie bestond uit vier kisten met materiaal afkomstig van Frank Arnt Duco (1926- ) in 1960. Deze werd in 1961 gevolgd door een meter documenten van Frans Johan Eliza (1890 1980), in 1962 door 16 meter afkomstig van Maximiliaan Frederik (1915- ), terwijl in hetzelfde jaar een pakket stukken werd aangekocht bij antiquariaat Meyer Elte. Nog circa 5 meter werden in de jaren 1970 verworven van mejuffrouw dr. I.H. van Eeghen en diverse leden van de familie Van Lennep, hoofdzakelijk door bemoeienis van mw. Van Eeghen.

In 1976 ontving het Gemeentearchief 2,25 m uit het Réveil-archief van de Universiteits-Bibliotheek van Amsterdam. Dit was in 1938 daar ondergebracht door Maximiliaan Frederik (1859-1940), wat evenwel werd teruggedraaid door de familie in 1975.

Uiteindelijk heeft het archief nu de omvang van een 25 m gekregen.

GESCHIEDENIS VAN DE INVENTARISATIE

Met de ordening en beschrijving van het steeds groeiende archief is mw. Van Eeghen in de jaren '70 begonnen, maar zij heeft dit niet kunnen voortzetten, mede door de verhuizing van het materiaal naar de nieuwe archiefdepots. Eerst is toen een zeer voorlopige lijst gemaakt door mij en collega H. Peschar, zodat geïnteresseerden het archief tenminste konden raadplegen, zij het met moeite. Het was echter duidelijk dat een complete inventarisatie de enige oplossing was.

Zoals gebruikelijk is bij een familiearchief zijn de stukken betreffende een bepaalde persoon en degene met wie deze getrouwd was zoveel mogelijk bijeengezet. Ook stukken over hem na zijn dood, of latere herdrukken van zijn publikaties behoren daartoe. En natuurlijk de publikaties zelf, die vrij talrijk zijn bij deze familie gezien hun letterkundige activiteit.

Bij de personen van wie niet zoveel materiaal aanwezig is, is de ordening chronologisch, bij een achttal van wie meer is overgebracht, is de volgende rubricering aangebracht:

- brieven en ontvangen stukken

- persoonlijk leven

- financiën

- bezittingen

- pennevruchten

- verzamelde stukken

- maatschappelijk leven

- nalatenschappen

- publikaties over de persoon

- diversen.

Het was soms niet goed mogelijk om privécorrespondentie en correspondentie voortkomend uit maatschappelijk leven te onderscheiden of te scheiden, wegens de verstrengeling van deze activiteiten, zodat deze veelal bijeen zit bij 'brieven'. De verzamelde stukken hebben bij de meeste familieleden betrekking op hun activiteiten op het terrein van publikaties en zijn derhalve direkt na de pennevruchten geplaatst.

Bij de archivalia die in het Réveil-archief hadden gezeten en daar op een bepaalde wijze waren geordend en beschreven, is dit deels zo gelaten; het blijkt uit de N.B.'s. Hun ordening was niet volgens archiefnormen, met name bij corresponcentie zitten brieven aan iemand en verzonden door hem bijeen. Deze oude orde is gehandhaafd. De personen zijn geplaatst in de volgorde van de lijst genealogische gegevens, welke volgorde in principe is gebaseerd op die in de reeds genoemde genealogische overzichten.

De letterkundige activiteiten van diverse familieleden en het hieruit voortvloeiende grote aantal publikaties hebben reeds jaren de aandacht van de onderzoekers. De genealogische stukken, die bij een familiearchief meestal voorop staan, zijn om deze reden naar achteren geschoven. Alle publikaties zijn, zoals gezegd, in het archief gelaten en bij de auteur geplaatst.

Het zou de overzichtelijkheid niet ten goede komen om in de inhoudsopgave bij 'Stukken van afzonderlijke leden van de familie Van Lennep' alle 112 leden op te nemen. Er is derhalve een index op namen vervaardigd, die achteraan de inventaris is opgenomen. Noten:

(1) Genealogie nr. 2.

(2) Genealogie nr. 31.

(3) Genealogie nr. 57.

(4) Genealogie nr. 23.

(5) Zie zelfs bij 'vinkerij' in Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal (11e druk).

(6) Genealogie nr. 26.

(7) Genealogie nr. 33.

(8) Genealogie nr. 48.

(9) Inv. nrs. 850-852.

(10) Genealogie nr. 68.

(11) Inv. nr. 860.

GENEALOGISCHE GEGEVENS

 1. Johan (1631-1698)
zoon van Johan (1602-1666) x Elisabeth Coets

x Anna van Suchtelen (1644-1701)

 1. Aernout (1658-1728)
zoon van Jacob (1631-1704) x Anna van der Meersch

x Wijntje Leeuw (ca. 1659-1728)

 1. David Leeuw (1683-1745)
zoon van 2

x 1. Christina Rutgers (1687-1719)

x 2. Hester Barnaart (1695-1773)

 1. Jacoba (1724-1789)
dochter van 3

x Daniel Bierens (1720-1797)

 1. Aernout David (1728-1795)
zoon van 3

x Catharina de Haan (1736-1776)

 1. Jacob (1686-1725)
zoon van 2

x Petronella de Neufville (1688-1749)

 1. Aernout (1718-1791)
zoon van 6

x 1. Maria Verhamme (1718-1753)

x 2. Anna Elisabeth van Marselis (1733-1813)

 1. David Cornelis (1766-1838) jhr
zoon van 7

x Barbara Cornelia Helmolt (1777-1847)

 1. Jan David (1806-1859) jhr
zoon van 8

 1. Jacob (1809-1893) jhr
zoon van 8

x Cornelia barones van Boetzelaer (1823-1896)

 1. Jacob Abraham (1752-1828)
zoon van 7

x 1. Margaretha de Wolff (1756-1790)

x 2. Elizabeth Magdalena van Wickevoort Crommelin (1766-1847)

 1. Abraham Jacop (1778-1841) jhr
zoon van 11

x 1. Catharina Kops (1782-1803)

x 2. Anna Clasina Elisabeth barones van Boetzelaer (1783-1823)

x 3. jkvr. Anna Petronella van Sypesteyn (1787-1853)

 1. Diederik Jacob Carel (1823-1880) jhr
zoon van 12

x jkvr. Paulina Agneta Deutz van Assendelft (1835-1913)

 1. Margaret Eileen (1923- ) jkvr
dochter van Maurits (1867-1945) x Nora Griffin

x Salomo Elte (1897-1978)

 1. Joan Frederik (1819-1892)
zoon van Pieter (1780-1850) x Margaretha Cornelia Cops

 1. Jacob Abraham (1804-1869)
broer van 15

x Anna Willink (1807-1877)

 1. Hendrik Aarnoud (1800-1855)
zoon van 11

x 1. Johanna Louisa Gijsbertina van Tets (1801-1825)

x 2. Anna Louisa van Lennep (1807-1880)

 1. Henrick Samuel (1832-1914)
zoon van 17

x Anna Cecilia van Eeghen (1834-1903)

 1. Gerard Louis (1845-1906)
zoon van 17

 1. Gerard Louis (1930- )
zoon van Aernout (1893-1972) x Henriette Francoise Marie Elize Bennink

x Ngatmena Elisabeth Los (1933- )
 1. David (1721-1771)
zoon van 6

x 1. Margaretha Sylvius (1722-1757)

x 2. Magdalena van Teylingen (1732-1764)

x 3. Maria Machteld van Sypesteyn (1724-1774)

 1. Jacob Cornelis Sylvius (1746-1776)
zoon van 21

x Petronella Johanna Maria van Lennep (1755-1805)

 1. Cornelis (1751-1813)
zoon van 21

x Cornelia Henriëtta van de Poll (1753-1827)

 1. Cornelis Sylvius (1779-1821)
zoon van 23

x Sophia Elisabeth Backer (1776-1826)

 1. Sara Henrietta Margareta (1792-1813)
dochter van 23

 1. David Jacob (1774-1853)
zoon van 23

x 1. Cornelia Christina van Orsoy (1778-1816)

x 2. Anna Catharina van de Poll (1791-1860)

 1. Anna Catharina (1820-1874)
dochter van 26

 1. Aernout (1827-1891)
zoon van 26

x Johanna Elisabeth Crommelin (1830-1903)

 1. Warner Willem (1833-1903)
zoon van 26

 1. Cornelia Sylvia Sara (1837-1896)
dochter van 26

x Jacob Nicolaas Anthony baron Taets van Amerongen (1832-1913)

 1. Jacob (1802-1868)
zoon van 26

x jkvr. Henrietta Sophia Wilhelmina Röell (1792-1870)

 1. David Jacob Cornelis (1827-1895)
zoon van 31

x Angela Cornelia Willet (1821-1896)

 1. Maurits Jacob (1830-1913) jhr
zoon van 31

x jkvr. Carolina Wilhelmina van Loon (1833-1899)

 1. Maximiliaan Frederik (1859-1940) jhr
zoon van 33 x Emilie Marie Antoinette van Eeghen (1859-1925)

 1. Maurits Carel Theodore (1884-1956) jhr
zoon van 34

x Henriette Sillem (1891-1965)

 1. Ernest Willem (1918- )
zoon van 35

x Dorothea Sandal Jeppesen (1923- )

 1. Louis Henri (1886-1937) jhr
zoon van 34

x 1. Catharina Hillegonda Enschedé (1889-1972)

x 2. Geertruida Zeverijn (1901-1972)

 1. Emile (1915- ) jhr
zoon van 37

x Alexa Alison Labberton (1918- )

 1. Carel Louis (1889-1980) jhr
zoon van 34

x 1. Charlotte Amélie van Lidt de Jeude (1893-1976)

x 2. Elisabeth Schmidt (1906-1975)

 1. Maurits Jacob (1921- ) jhr
zoon van 39

x 1. Hinke Castelein (1925- )

x 2. Geertina Willemina Morsink (1943- )

 1. Oscar Carel (1940- ) jhr
zoon van 39

x Mariëtte Paula Vogelzang (1944- )

 1. Anna Deborah Louise (1894-1976) jkvr
dochter van 34

x Steven de Clercq (1892-1970)

 1. Aernout (1897-1953) jhr
zoon van 34

x Eleanor Gibbons (1897-1957)

 1. Maria Louisa (1861-1921) jkvr
dochter van 33

 1. Jan Willem (1863-1927) jhr
zoon van 33

x Françoise Carolina Gunning (1864-1954)

 1. Hendrik Maurits Jacob (1890-1910) jhr
zoon van 45

 1. David Jacob (1896-1982) jhr
zoon van 45

x Maria Elisabeth Bienfait (1901- )

 1. Frank Karel (1865-1928) jhr
zoon van 33

x Henriette Constance Adèle Labouchere (1860-1935)

 1. Willem Frederik (1894-1950) jhr
zoon van 48

x Cécile Marie Roosmale Nepveu (1899- )

 1. Eric Norman (1899-1961) jhr
zoon van 48

x Isabella Mayo Cameron (1899-1983)

 1. Norman Willem (1872-1897)
zoon van 33

 1. Theodora Augusta (1877-1950) jkvr
dochter van 33

x Isidor van Walt van Praag (1858-1913)

 1. Willem (1834-1897)
zoon van 31

 1. Cornelis (1823-1874)
zoon van 26

x Sophia Wilhelmina Petronella Teding van Berkhout (1829-1901)

 1. Adolf George (1862-1931) jhr
zoon van 54

x Elise Henriette Sillem (1870-1950)
 1. David Eliza (1865-1934) jhr
zoon van 54

x jkvr. Isabella Backer (1868-1938)

 1. Frans Johan Eliza (1890-1980) jhr
zoon van 56

 1. Anna Catharina (1893-1953) jkvr
dochter van 56

x jhr. Nicolaas Govert Teding van Berkhout (1885-1942)

 1. Hugo (1902- ) jhr
zoon van 56

x jkvr. Nicoline Cornélie von Mühlen (1911- )

 1. Jan Pieter Adolf (1903- ) jhr
zoon van 56

x Clara Catharina Elisabeth van Tienhoven (1908- )

 1. David Frans Hugo (1937- ) jhr
zoon van 60

x Charlotte Elisabeth Huitema (1949- )

 1. Gijsbert (1942- ) jhr
zoon van 60

x Johanna Geertruida Uhlenbeck (1943- )

 1. Isabella Theodora (1907-1962) jkvr
dochter van 56

x Fredrik Christiaan Cornelis Schokking (1906-1960)

 1. Margaretha Christine Agathe Johanna (1918-1981)
dochter van Cornelis (1887-1972) x Victoire Elise Philippine Menno barones Quarles de Quarles

 1. David Jacob (1915-1986)
broer van 64

x Henriëtte Wilhelmina van Reyn Snoeck (1921- )

 1. Auguste (1902-1962) jhr
zoon van Samuel (1866-1943) x Anna Elisabeth van der Wyck

 1. Maurits Alexander (1908- ) jhr
broer van 66

x Anna Maria Clara Feyoena van Valkenburg (1912- )

 1. Henrick Samuel (1937- ) jhr
zoon van 67

x Alice Emma Eugenie Wilde (1938- )

 1. Jan Hendrik (1825-1897)
zoon van 26

x Caroline Elisabeth West (1833-1909)

 1. Sara Magdalena Catharina (1861-1941)
dochter van 69

 1. Mabel Josephine (1866-1906)
dochter van 69

 1. Willem Hendrik (1911- )
zoon van John Charles (1864-1921) x Godfrida Johanna Jacoba van Braam

x Liang Kwèi Yen (1911- )

 1. Adriana (1907-1959)
dochter van George Henry Cornelius (1870-1947) x Adriana van der Meulen

 1. Herman Jozua (1830-1888)
zoon van 26

x Henriette Wilhelmine Sillem (1836-1907)
 1. Ernst (1860-1922)
zoon van 74

x Johanna Louisa van Eeghen (1865-1957)

 1. Johanna Louise (1890-1950)
dochter van 75

 1. Otto (1865-1935) jhr
zoon van 74

x Charlotte Philippine Josèphe Penn (1868-1930)

 1. Aernout (1898-1974) jhr
zoon van 77

x Joanna Maria Loeff (1897-1962)

 1. Anna Maria (1901- ) jkvr
dochter van 77

 1. Johanna Elisabeth (1903- ) jkvr
dochter van 77

 1. Henriëtte (1868-1942)
dochter van 74

 1. Herman (1869-1903)
zoon van 74

 1. Louise (1871-1950)
dochter van 74

 1. Cornelis (1875-1948)
zoon van 74

x 1. Hyke Albertine Hinrichs (1885-1940)

x 2. Johanna Jacoba van Hell (1898-1970)

 1. Henriette (1894-1972) jkvr
dochter van Robbert (1863-1921) x Adrienne Minette Lucassen (1867-1940)

 1. Suzette Antoinette (1897-1965)
zuster van 85

x Charles Francis de Lanoy Meyer (1893-1972)

 1. Daniel Francois Willem (1900- ) jhr
broer van 85

 1. Henriette Wilhelmina (1906-1969) jkvr
zuster van 85

x 1. Jan Carel Lodewijk Godefroy (1883-1957)

x 2. Jacob Emmer (1901-1958)

x 3. Rudolph Theodor Meurer (1898-1979)

 1. Karel (1866-1923)
zoon van 74

x Anna Eliza Homans (1871-1943)

 1. Anna Petronella (1894-1984)
dochter van 89

x Henri Rijnier Boeree (1873-1949)

 1. Adrienne Minette (1896-1965)
dochter van 89

x Jan Boissevain (1895-1945)

92Hester Juliana Octavia (1916- )

dochter van 89

x Sándor Baracs (1900- )

 1. Dirk (1693-1755)
zoon van Dirk (1665-1720) x Susanna Leeuw

x Catharina de Neufville (1684-1729)

 1. Gerrit (1774-1833)
zoon van Jacob Roeters (1740-1808) x Catharina Coster

x Berendina Joanna van Jordan (1790-1849)

 1. Zenobie Catharina Caroline (1820-1901)
dochter van 94

 1. Herman Hendrik Thimotheus (1848-1914)
zoon van Egbert Cornelis Christiaan (1819-1903) x Harmina Coops

x Margaretha Bertha Sandt van Nooten (1853-1940)

 1. Egbert Cornelis Christiaan (1879-1957)
zoon van 96

x 1. Martha Kennema van Toulon van der Koog (1883 1933)

x 2. Margaretha Pothaar (1896-1981)

 1. Daniel Pieter Ross van Lennep (1888-1949)
zoon van Egbert David (1853-1914) x Helena Wilhelmina Justine Ross

x Sophie Blumenau (1888-1951)
 1. Herman (1891-1951)
broer van 98

x Olga Benda (1894-

100 David (1770-1804)

zoon van David (1741-1794) x Judith Coster

101 Roelof (1876-1951) jhr

zoon van Christiaan (1828-1908) x Charlotta Louise Küpfer

x 1. Digna Jacoba Mijer (1883-1969)

x 2. Elise Henriette Adrienne Apol (1879-1970)

102 Warner (1904-1934) jhr

zoon van 101

103 Sylvia (1905-1992) jkvr

dochter van 101

x Frederik Jacques Philips (1905- )

104 Marnix Roelof (1915-1970) jhr

zoon van 101

x Jeanette Milders (1918- )

105 Madzy (1922- ) jkvr

dochter van Herman Samuel (1893-1974) x Catharina de Vogel

x William James Ford (1919- )

106 Kitty (1926- ) jkvr

zuster van 105

x Willem Eiso Witteveen (1922- )

107 Pieter Georges (1817-1877)

zoon van Pieter (1778-1824) x Henriette Helene Schütz

x Angela Cambenelli (1825-1915)

108 William Bird (1853-1919)

zoon van Henry John (1815-1889) x Emily Ann Bird

x Clara Reeves Hart (1865-1951)

109 Gustave Adolph (1816-1863)

zoon van Richard (1779-1827) x Adèle Marie von Heidenstam

x Mathilde Suzanna de Jongh ( -1880)

110 Gustave Jacques (1882-ca.1964)

zoon van Alfred Edouard (1852-1906) x Olympe Anna Béatrice Caronès

111 René Marie (1890- )

broer van 110

x Gertrude Wilhelmina Holmgren (1893- )

112 Cyril Charles Ogilvy (1869-ca.1960)

zoon van Charles David (1818-1886) x Eliza Anne Ogilvy

x 1. Ella Theresa Gruning (1879-1927)

x 2. Lavinia Kate Hunnisett (1888-1946)

x 3. Anna Sophia Christina Kreye (1860-1928)

Archiefvormers

  De nummers achter de archiefvormers verwijzen naar het corresponderende inventarisdeel of het inventarisnummer. Door er op te klikken opent zich de inventaris op dat onderdeel of nummer.
  • Bird van Lennep, W. (William, 1853-1919) : 1.108
  • Labouchere, familie : 2.2.2
  • Leeuw, David; Christina Rutgers en Hester Barnaart : 1.3
  • Lennep, A.M. van (Mies, 1896-1965) : 1.91
  • Lennep, Abraham Jacob van; Catharina Cops; Anna Clasina Elisabeth barones van Boetzelaer en jkvr. Anna Petronella van Sypesteyn : 1.12
  • Lennep, Adolf George van en Elise Henriëtte Sillem : 1.55
  • Lennep, Adriana van : 1.73
  • Lennep, Aernout David van en Catharina de Haan : 1.5
  • Lennep, Aernout van en Eleanor Gibbons : 1.43
  • Lennep, Aernout van en Joanna Maria Loeff : 1.78
  • Lennep, Aernout van en Johanna Elisabeth Crommelin : 1.28
  • Lennep, Aernout van en Wijntje de Leeuw : 1.2
  • Lennep, Aernout van; Maria Verhamme en Anna Elisabeth van Marselis : 1.7
  • Lennep, Anna Catharina van : 1.27
  • Lennep, Anna Catharina van en jhr. Nicolaas Govert Teding van Berkhout : 1.58
  • Lennep, Anna Debora Louise van en Steven de Clercq : 1.42
  • Lennep, Anna Maria van : 1.79
  • Lennep, Anna Petronella van en Henri Rijnier Boeree : 1.90
  • Lennep, Auguste van : 1.66
  • Lennep, Carel Louis van; Charlotte Amélie van Lidt de Jeude en Elisabeth Schmidt : 1.39
  • Lennep, Cornelia Sylvia Sara van en Jacob Nicolaas Anthony baron Taets van Amerongen : 1.30
  • Lennep, Cornelis Sylvius van en Sophia Elisabeth Backer : 1.24
  • Lennep, Cornelis van en Cornelia Henriëtta van de Poll : 1.23
  • Lennep, Cornelis van en Sophia Wilhelmina Petronella Teding van Berkhout : 1.54
  • Lennep, Cornelis van; Hyke Albertin Hinrichs en Jacoba Johanna van Hell : 1.84
  • Lennep, D.E., van (David Eliza, 1865-1934) : 1.56
  • Lennep, Daniël François Willem van : 1.87
  • Lennep, Daniël Pieter Ross van en Sophie Blumenau : 1.98
  • Lennep, David Cornelis van en Barbara Cornelia Helmont : 1.8, 1054 (1822)
  • Lennep, David Frans Hugo van en Charlotte Elisabeth Huitema : 1.61
  • Lennep, David Jacob Cornelis van en Angela Cornelia Willet : 1.32
  • Lennep, David Jacob van en Henriëtte Wilhelmina van Reyn Snoeck : 1.65
  • Lennep, David Jacob van en Maria Elisabeth Bienfait : 1.47
  • Lennep, David Jacob van; Cecilia Christina van Orsoy en jkvr. Anna Catharina van de Poll : 1.26
  • Lennep, David van : 1.100
  • Lennep, David van; Margaretha Sylvius; Magdalena van Teylingen en Maria Machteld van Sypesteyn : 1.21
  • Lennep, Diederik Jacob Carel van (1823-1880) : 1.13
  • Lennep, Dirk van en Catharina de Neufville : 1.93
  • Lennep, Egbert Cornelis Christiaan van en Martha Kinnema van Toulon van der Koog : 1.97
  • Lennep, Emile van en Alexa Alison Labberton : 1.38
  • Lennep, Eric Norman van en Isabella Mayo Cameron : 1.50
  • Lennep, Ernest Willem van en Dorothea Sandal Jeppesen : 1.36
  • Lennep, Ernst van en Johanna Louisa van Eeghen : 1.75
  • Lennep, familie Van : 2.1, 2.2.1, 2.2.6, 5
  • Lennep, Frank Karel van en Henriëtte Constance Adèle Labouchere : 1.48
  • Lennep, Frans Johan Eliza van : 1.57
  • Lennep, Gerard Louis van en Anna Sophia Christina Kreye : 1.19
  • Lennep, Gerard Louis van en Ngatmena Elisabeth Los : 1.20
  • Lennep, Gerrit van en Berendina Joanna van Jordan : 1.94
  • Lennep, Gijsbert van en Johanna Geertruida Uhlenbeck : 1.62
  • Lennep, Gustave Adolph van en Mathilda Suzanna de Jongh : 1.109
  • Lennep, Gustave Jacques van : 1.110
  • Lennep, H.S. van (Hendrick Samuel, 1832-1914) : 1.18
  • Lennep, Hendrik Aarnout van; Johanna Louisa Gijsbertina van Tets en Anna Louisa van Lennep : 1.17
  • Lennep, Hendrik Maurits Jacob van : 1.46
  • Lennep, Henrick Samuel van en Alice Eugenie Wilde : 1.68
  • Lennep, Henriëtte van : 1.81, 1.85
  • Lennep, Henriëtte Wilhelmina van; Jan Carel Lodewijk Godefroy;Jacob Emmer en Rudolph Theodoor Meurer : 1.88
  • Lennep, Herman Hendrik Timotheus van en Margaretha Bertha Sandt van Nooten : 1.96
  • Lennep, Herman Jozua van en Henriëtte Wilhelmine Sillem : 1.74
  • Lennep, Herman van (1869-1903) : 1.82
  • Lennep, Herman van en Olga Benda : 1.99
  • Lennep, Hester Juliana Octavia van en Sándor Baracs : 1.92
  • Lennep, Hugo van en jkvr. Nicoline Cornélie von Mühlen : 1.59
  • Lennep, Isabella Theodora van en Fredrik Christiaan Cornelis Schokking : 1.63
  • Lennep, Jacob Abraham van en Anna Willink : 1.16
  • Lennep, Jacob Abraham van; Margaretha de Wolff en Elizabeth Magdalena van Wickevoort Crommelin : 1.11
  • Lennep, Jacob Cornelis Sylvius van en Petronella Johanna Maria van Lennep : 1.22
  • Lennep, Jacob van en Cornelia barones van Boetzelaer : 1.10
  • Lennep, Jacob van en jkvr. Henriëtta Sophia Wilhelmina Roëll : 1.31, 1055 (1831 - 1865), 1056 (1844)
  • Lennep, Jacob van en Petronella de Neufville : 1.6
  • Lennep, Jacoba van en Daniël Bierens : 1.4
  • Lennep, Jan David van : 1.9
  • Lennep, Jan Hendrik van en Caroline Elisabeth West : 1.69
  • Lennep, Jan Pieter Adolf van en Clara Catharina Elisabeth van Tienhoven : 1.60
  • Lennep, Jan Willem van en Françoise Carolina Gunning : 1.45
  • Lennep, Joan Frederik van : 1.15
  • Lennep, Johan van en Anna van Suchtelen : 1, 1.1
  • Lennep, Johanna Elisabeth van : 1.80
  • Lennep, Johanna Louise van (1909-1991) : 1.76
  • Lennep, Karel van en Anna Elize Homans : 1.89
  • Lennep, Kitty van en Willem Eiso Witteveen : 1.106
  • Lennep, Louis Henri van; Catharina Hillegonda Enschedé en Geertruida Zeverijn : 1.37
  • Lennep, Louise van : 1.83
  • Lennep, Mabel Josephine van : 1.71
  • Lennep, Madzy van en William James Ford : 1.105
  • Lennep, Margaret Eileen van en Salomo Elte : 1.14
  • Lennep, Margaretha Christine Agathe Johanna van : 1.64
  • Lennep, Maria Louisa van : 1.44
  • Lennep, Marnix Roelof van en Jeanette Mulders : 1.104
  • Lennep, Maurits Alexander van en jkvr. Anna Maria Clara Feyoena van Valkenburg : 1.67
  • Lennep, Maurits Carel Thédore van en Henriëtte Sillem : 1.35
  • Lennep, Maurits Jacob van en jkvr. Carolina Wilhelmina van Loon : 1.33
  • Lennep, Maurits Jacob van; Hinke Castelein en Geertina Willemina Morsink : 1.40
  • Lennep, Maximiliaan Fredrik van en Emilie Marie Antoinette van Eeghen : 1.34
  • Lennep, Norman Willem van : 1.51
  • Lennep, Oscar Carel van : 1.41
  • Lennep, Otto van en Charlotte Philippine Josèphe Penn : 1.77
  • Lennep, Pieter Georges van en Angela Cambenelli : 1.107
  • Lennep, René Marie van en Gertrude Wilhelmina Holmgrens : 1.111
  • Lennep, Roelof van; Mijer, Digna Jacoba en Elise Henriëtte Adriënne Apol : 1.101
  • Lennep, Sara Henriëtta Margareta van : 1.25
  • Lennep, Sara Magdalena Catharina van : 1.70
  • Lennep, Suzette Antoinette van en Charles Francis de Lanoy Meyer : 1.86
  • Lennep, Sylvia van en Frederik Jaques Philips : 1.103
  • Lennep, Theodora Augusta van en Isidor van Walt van Praag : 1.52
  • Lennep, Warner van (1904-1934) : 1.102
  • Lennep, Warner Willem van (1833-1903) : 1.29
  • Lennep, Willem Frederik van en Cécile Roosmale Nepveu : 1.49
  • Lennep, Willem Hendrik van en Liang Kwei Yen : 1.72
  • Lennep, Willem van (1834-1897) : 1.53
  • Lennep, Zenobie Catharina Caroline van : 1.95
  • Lijnden, D.W. van (Dirk Wouter) : 1006 (1760)
  • Loon, familie Van en familie Van Winter : 2.2.3
  • Ogilvy, Cyril Charles : 1.112
  • Orsoy, familie Van : 2.2.4
  • Valckenier, familie en familie Van de Poll : 2.2.5
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.