167: Archief van het Amsterdamsch Genootschap tot Beoefening van Deugd en Kunde

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

167

Periode:

1796 - 1969

Inleiding

Het Amsterdamsche Genootschap tot beoefening van Deugd en Kunde werd opgericht op 20 augustus 1795 door A. Elink Sterk.In het begin van het jaar 1805 schijnen zich enige moeilijkheden te hebben voorgedaan tussen J.C. Farret en Bruno Tideman jr, waarna eerstgenoemde met enige leden en ex leden op 28 september 1805, een nieuw genootschap heeft opgericht onder de naam: 'Genootschap ten zinspreuk voerende Deugd en Weetenschappen'.

De onenigheid werd echter al spoedig bijgelegd, zodat op 23 juli 1806 in een extra vergadering werd besloten zich weer met elkander te verenigen.

Voor de notulen der vergaderingen van het Genootschap ten zinspreuk voerende Deugd en Weetenschappen en de herenigingsbesprekingen met de overgangsbepalingen zie nr. 1 fol. 1 50.

In de notulen komt direct een hiaat te voorschijn, daar deze pas weer hervat worden d.d. 13 juli 1808 en het lijkt dat de oude moeilijkheden zich hebben herhaald, want een zestal leden waaronder bovengenoemde Bruno Tideman Jr poogden het Genootschap te liquideren en de gelden van het liefdefonds te doen verdelen onder de leden. Deze leden werden echter geroyeerd waarna een deputatie werd gezonden naar het voormalig lid J.C. Farret om hem het lidmaatschap wederom aan te bieden staande derzelve vergadering en te zuiveren van de hoon hem aangedaan bij enige resoluties, welk resolutieboek door de geroyeerde leden is achtergehouden.

Het genootschap had hoofdzakelijk tot doel hulp te verschaffen aan hulpbehoevenden en ongelukkigen, daarnaast veredeling van het hart en beschaving van het verstand. Om de steunverleningen te kunnen volbrengen werd een Liefdefonds ingesteld. Voor veredeling en beschaving werden op de jaarvergaderingen een twaalftal vragen opgesteld waarvan de leden, met uitzondering van de secretaris en de directeur thesaurier, verplicht waren op een der gewone vergaderingen een opstel, vertaling of beantwoording in te leveren. Tevens werden er twee departementen ingesteld waarvan het eerste departement tot taak heeft 'de vestiging, uitbreiding en de nuttige aanwending van het liefdefonds' en het tweede departement het behandelen van de twaalf vraagpunten van zede, natuur, historie of letterkunde.

Eind 1933 werd besloten tot een samengaan met de Stichting 'Huis en Haard', waarbij de eigendommen van het Genootschap worden overgedragen aan de Stichting, echter met dien verstande dat dat vermogen een afzonderlijk bestaan zal blijven voeren als Steunfonds van 'Huis en Haard'.

Verder zij hier opgemerkt, dat de door het Gemeentearchief van Amsterdam op de veiling van Huffels antiquariaat te Utrecht d.d. 25 april 1949 aangekochte stukken geplaatst zijn onder nr. 6 van deze inventarislijst.

De ingekomen stukken van inventarisnummer 8 zijn afkomstig van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief in 's Gravenhage in 1987. Alle stukken daarna zijn toen één nummer opgeschoven.

N.B. Zie ook arch. 577, Stichting 'Huis en Haard'.

Archiefvormer

Amsterdamsch Genootschap tot beoefening van Deugd en Kunde
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.